Saco-förbundet Trafik & Järnväg

Diagnosförsäkring

Ring 0771-116 677 så hjälper vi dig.

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av.

Därför är det bra att skaffa sig den trygghet som Diagnosförsäkring kan erbjuda.

Ersättning vid vissa diagnoser

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Om du har en diagnos orsakad av sjukdom måste diagnosen vara fastställd efter att försäkringen har varit gällande i minst 3 månader i följd för att du ska ha rätt till ersättning för diagnosen.

Ersättningen är densamma som det försäkringsbelopp du väljer för försäkringen. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringsskyddets omfattning samt försäkringsbeloppets storlek.

Ersättning för Kristerapi

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en diagnos som ger rätt till ersättning i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk.
Diagnoser
Elakartad cancer (exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer)
Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg
Alzheimers sjukdom
Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS)
Parkinsons sjukdom
Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet MS
Synnedsättning - total och irreversibel (bestående)
Hörselnedsättning - total och irreversibel (bestående)
Akut hjärtinfarkt, hjärtstillestånd
Stroke
Aortaaneurysm (aortabråck)
Ersättning vid vissa diagnoser lämnas med ett engångsbelopp som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos är fastställd.

Om du avlider inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning.

Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor för försäkring tecknad från 2016-01-01

Försäkringsvillkor för försäkring tecknad före 2016-01-01