Fackförbundet Scen & Film

Småföretagarförsäkring

Ring 0770-782 010 för att köpa försäkringen

Småföretagarförsäkring hos Folksam
Vad du driver för form av verksamhet avgör vilket försäkringsskydd du behöver. Därför erbjuder vi en trygg grund - med olika tillägg som vi anpassar efter den verksamhet du jobbar inom.

Rätt företagsförsäkring utan krångel helt enkelt!
  • Automatiskt anpassad försäkring efter din verksamhet
  • Ledande skadehantering – skulle något hända er verksamhet ser vi till att ni snabbt kommer igång igen
  • Kundservice där nio av tio är nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande
  • Hjälp vid id-stöld ingår
Här kan du läsa mer om vad som ingår i grundförsäkringen.

Det här ingår i grundförsäkringen

Grunden ingår alltid i din småföretagarförsäkring men baserat på din verksamhet tillkommer sedan tillägg som matchar just ditt företags behov.

Försäkringen kan ge dig ersättning om du skulle bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Vi kan hjälpa till att utreda om du är skadeståndsskyldig och förhandla med den som kräver ersättning.

Dessutom får du hjälp med ersättningen för kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till tio miljoner kronor.

Om en ersättningsbar egendomsskada inträffar och orsakar ett avbrott i din verksamhet kan du få ersättning för förlorat försäljningsvärde för sålda, levererade varor eller utförda tjänster.

Det kan till exempel vara avbrott som är orsakade av brist på el, vatten, värme eller till exempel om räddningstjänsten beordrar en avspärrning. Försäkringen kan också lämna ersättning om skadan har drabbat en kund eller leverantör som du har kontrakt med.

Du kan få upp till tre miljoner kronor i ersättning för täckningsbidragsbortfall och 300 000 kronor för extrakostnader i upp till tolv månader om du inte har en längre avtalad ansvarstid.

Om sakerna som finns på kontoret eller lagret skulle skadas eller bli stulna kan de ersättas av försäkringen. Det gäller till exempel maskiner, verktyg och saker som tillhör företaget, kunder eller anställda.

Du kan välja vilket försäkringsbelopp du vill ha. Försäkringsbeloppet motsvarar den ersättningsgrad du har möjlighet att få.

Du kan välja från 100 000 kronor upp till 5 000 000 kronor i egendomsförsäkring. Du kan läsa mer om egendomsförsäkringen i våra villkor.

Du kan få krisersättning från försäkringen om du behöver behandling hos psykolog i samband med till exempel ett inbrott. Det kan till exempel vara om du blir rånad eller överfallen i samband med arbetet. Försäkringen gäller för tio behandlingstillfällen och i samband med ersättningsbar sakskada.

Försäkringen ger dig ersättning om du blir utsatt för fysiskt våld (kravet på fysiskt våld tillämpas inte vid sexualbrott). Ersättning lämnas i form av överfalls-, tandskade-, invaliditets och dödsfallsersättning.

Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till fem prisbasbelopp.

Om du reser i tjänsten behöver du vara ordentligt försäkrad och vår försäkring ger dig ett skydd i upp till 150 resdagar i hela världen.

Den gäller bland annat för förlust eller skada på bagaget, både dina personliga saker och företagets och dessutom är du skyddad om du skulle bli sjuk, överfallen eller råka ut för ett olycksfall på resan.

Dessutom ingår ett skydd om du skulle bli skadeståndsskyldig eller indragen i rättstvist i samband med resan.

Om du skriver in ditt organisationsnummer i det blå fältet ovan och kontrollerar att verksamhetsbeskrivningen stämmer eller välj rätt verksamhet om fler alternativ dyker upp - så anpassar vi automatiskt grundförsäkringen med rätt tillägg.

Om din verksamhetsform skulle saknas bland våra förslag – eller om du kanske har särskilda behov – så kan du ringa till oss, så ordnar vi tillsammans rätt försäkring för just ditt företag och din verksamhet.

Tillägg som kan väljas till i småföretagarförsäkringen

Om du har särskilda behov för din verksamhet - kan du själv plocka ihop de tillägg du behöver ovanpå grundförsäkringen. Här nedanför ser du vad du kan välja till. Kontakta oss på telefon så hjälper vi dig sätta ihop ditt skräddarsydda paket.

Gäller om skada inträffar på arbetsområdet som medför att du inte kan fortsätta arbeta på området under tiden skadan repareras och detta medför ett bortfall av täckningsbidrag.

Försäkringen kan ge ersättning om du råkar skada en kund eller patient vid vård eller behandling. Ersättning upp till 500 000 kronor för varje skadad person och max 3 000 000 kronor för samtliga skador som inträffar under samma försäkringsår.

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp, 573 000 kronor.

Besöksolycksfall

Försäkringen omfattar skydd för olycksfall som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda under vistelse i din byggnad/lokal och där skadeståndsskyldighet inte föreligger. Ersätter upp till tio prisbasbelopp.

Men det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor.

Ersätter skäliga kostnader för låsbyte vid förlust av omhändertagen huvudnyckel. Ersättning upp till tio prisbasbelopp, 573 000 kronor.

Försäkringen ersätter skada som anställda i företaget gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott mot företaget eller mot företagets kund. Gäller även för olovligt dataintrång.

Försäkringen omfattar skadeståndskrav för sak- och personskada samt ren förmögenhetsskada som tillfogats annan person genom fel eller försummelse i samband med tekniska råd och anvisningar.

Försäkringen kan betala ersättning för skador på saker som du har hos dig för att du ska åtgärda dem eller om det är saker som du har omhändertagit. Ersättning uppgår till 50 prisbasbelopp (2 865 000 kronor) och 100 prisbasbelopp (5 730 000 kronor) per år.

Försäkringen omfattar skydd för skadeståndskrav för ren förmögenhetsskada som drabbat annan person genom att du genom fel eller försummelse i råd eller anvisningar orsakat förmögenhetsförlust.

Ersätter skada på befintlig egendom med ersättning upp till 2 000 000 kronor. Försäkringen gäller för skadad egendom som tillhör en byggherre och som är eller har varit föremål för arbeten som du utfört.

Kan väljas till med den här verksamheten
  • Byggnad – med det här tillägget får du en försäkring som ger ersättning för brand, vattenskada, inbrott, skadeståndsskyldighet och hyresförlust. Du väljer själv ditt önskade skydd med ett försäkringsbelopp på minst 100 000 kronor upp till två miljoner kronor

Gäller om hjälpmedel skadas inom arbetsområdet. Exempel på hjälpmedel är maskiner, verktyg och redskap. Ersättning upp till 100 000 kronor.

Försäkringen kan ge ekonomiskt skydd om du råkar ut för skador på egendom och arbetsprestationer inom arbetsområdet.

Om en myndighet stänger av dig och dina anställda från jobbet på grund av risk för smittsam sjukdom kan du få ersättning från försäkringen. Försäkringsbeloppet är tre miljoner kronor.

Med det här tillägget kan du utöka det belopp för stöldbegärlig egendom som ingår i grundförsäkringen på 0,5 prisbasbelopp, 28 650 kronor. Ersättningen är upp till fyra prisbasbelopp (229 200 kronor).

Ersätter plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av utställningsföremål. Ersättningen är upp till fyra prisbasbelopp (229 200 kronor).

Villkor för grundförsäkringen

Här laddar du ner försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor grundförsäkringen

Villkor grundförsäkringen (2019)

Villkor för tilläggsförsäkringar

Här nedan hittar du villkor som gäller för olika moment som kan tillkomma ovanpå grundförsäkringen.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring (2016)

Objektsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Utställningsförsäkring

Omhändertagande egendom

Ansvarsförsäkring – ren förmögenhetsskada för IT-konsulter

Nyckelförlust

Behandlingsskadeförsäkring

Ansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring

Besöksolycksfallsförsäkring

Epidemiavbrottförsäkring

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

Självrisker

I försäkringen ingår ibland en självrisk vid skadeärenden. Beroendet på ärendet kan det variera från ingen självrisk alls till en som är baserad på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas fram utefter ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beloppet följer nuvarande inflation och i år är ett prisbasbelopp 57 300 kronor.

Anmälan gäller Självrisk
Om du hamnar i kris Ingen självrisk
Om du blir utsatt för ett överfall Ingen självrisk
Utebliven vinst och täckning för fasta kostnader Karenstid 24 timmar
När du är på tjänsteresa Ingen självrisk vid sjuk- och olycksfall i övrigt normalt 1 % av prisbasbeloppet (573 kronor) om inte annat framgår av villkoren.
Rättsliga tvistemål 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor) plus 20 % av kostnaden som överstiger 11 460 kronor.
Skydd vid tvist i skattemål 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor) plus 20 % av kostnaden som överstiger 11 460 kronor.
Omhändertagna saker Självrisken vid varje skada är tio procent av skadebeloppet, dock lägst 20 procent av prisbasbeloppet.
Om du blir skadeståndsskyldig 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor). För vissa skador gäller högre självrisker.
Sakerna på kontoret och lagret 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor). Vid egendomsskada i hemmet är självrisken 5 730 kronor, i det fall boendet också är försäkrat hos oss.
Rot - befintlig egendom på arbetsområde 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Skydd för saker inom arbetsområdet 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Skador på hjälpmedel 0,2 prisbasbelopp  (11 460 kronor)
*Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beloppet följer nuvarande inflation. I år är ett prisbasbelopp 57 300 kronor.

Självrisker på tillägg

För våra tillägg är självriskerna baserade på tid eller det aktuella prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet räknas fram utefter ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beloppet följer nuvarande inflation och i år är ett prisbasbelopp 57 300 kronor.

Anmälan gäller Självrisk
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga Karenstid 30 dagar
Byggnad 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Glasförsäkring 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Extra utställningsförsäkring 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Verktygsförsäkring 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Förlust av huvudnyckel 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
Stöldbegärlig egendom 0,2 prisbasbelopp (11 460 kronor)
*Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Beloppet följer nuvarande inflation. I år är ett prisbasbelopp 57 300 kronor.