SRAT

Hälsoskydd

Boka tid för rådgivning så hjälper vi dig.

Olycksfallsförsäkring hos Folksam

Som yrkesverksam medlem i SRAT omfattas du automatiskt av SRAT Hälsoskydd (ingår i medlemsavgiften). Försäkringen består av ett hälsoombud och en sjukförsäkring.

Hälsoombudet fungerar som ett bra stöd för att påskynda din rehabilitering om du blir sjukskriven i mer än 14 dagar. Det är viktigt att du bokar en rådgivning hos hälsoombudet i god tid för att få hjälp och för att anmäla skadan.

Sjukförsäkringen är ett grundskydd som under nio månader ersätter den del av lönen som faller bort om du blir sjukskriven och är arbetsoförmögen till minst en fjärdedel.. Ersättningen kan tillsammans med kollektivavtalad förmån eller annan försäkring lämnas med upp till 90 procent av din inkomst, dock högst 20 prisbasbelopp per år.

Du kan komplettera skyddet med en separat sjukförsäkring som ger dig ett skydd som räcker i 36 månader.

Rådgivning Hälsoskydd

 • Träffa en av våra duktiga rådgivare som hjälper dig med frågor om Hälsoskyddet. Välj en tid som passar dig!

  Boka rådgivning
Hälsoskyddsförsäkring är en förmån som gruppen tecknar, och betalar, för sina gruppmedlemmar.

Ersättning vid sjukskrivning

Hälsoskyddsförsäkring kan lämna ersättning för inkomstbortfall om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringsskyddets omfattning samt försäkringsbeloppets storlek.

Ersättning lämnas månadsvis för varje dag, efter uppnådd karenstid, som du har varit arbetsoförmögen i högst det antal månader som framgår av försäkringsbeskedet, längst till och med den månad du fyller 66 år. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan.

Du måste, för att omfattas av försäkringen, tillhört gruppen oavbrutet de senaste tre månaderna före sjukperiodens början och vara fullt arbetsför när du blir medlem i gruppen. Om du inte var fullt arbetsför när du blev medlem kan du kvalificera dig för att omfattas av försäkringen genom att någon gång efter inträdet i gruppen vara fullt arbetsför i minst 90 dagar i en följd.

Ersättning vid förebyggande vård

Du kan få ersättning vid förebyggande vård om du har uppfyllt kvalifikationsreglerna och därefter under försäkringstiden:

 • Får en behandlingsplan utfärdad av en legitimerad läkare (se definitionen av behandlingsplan i försäkringsvillkoren).
 • Fullföljer behandlingsplanen enligt läkarens ordination.
 • Har fått förebyggande sjukpenning utbetalt från Försäkringskassan.

Vi lämnar ersättning för förebyggande vård som ett engångsbelopp. Ersättningens storlek beror på behandlingsplanens omfattning.

 • 1-5 behandlingstillfällen 1 000 kr i försäkringsbelopp
 • 6-10 behandlingstillfällen 2 000 kr i försäkringsbelopp
 • fler än tio behandlingstillfällen 3 000 kr i försäkringsbelopp.

Vård av nära anhörig

Du omfattas av momentet Vård av nära anhörig om försäkringen har varit i kraft i en sammanhängande period på minst 90 kalenderdagar och du under denna tid inte har varit berättigad till närståendepenning från Försäkringskassan.

Ersättning betalas ut om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av Vård av nära anhörig har fått närståendepenning till minst en fjärdedel från Försäkringskassan. Ersättning lämnas för högst 70 kalenderdagar.

Utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag som du har fått närståendepenning. Ersättningens storlek påverkas av graden av närståendepenningen.

Vård av allvarligt sjukt barn

Du omfattas av momentet Vård av allvarligt sjukt barn om försäkringen har varit i kraft i en sammanhängande period på minst 90 kalenderdagar och du under denna tid inte har varit berättigad till tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan.

Ersättning betalas ut om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av Vård av allvarligt sjukt barn har fått tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn till minst en fjärdedel från Försäkringskassan. Ersättning lämnas för högst 365 kalenderdagar.

Utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag som du har fått tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Ersättningens storlek påverkas av graden av tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Karenstid

Med karenstid avses den tid från sjukperiodens början som måste passera innan rätten till ersättning inträder.

Må bra-rådgivning

Via vår samarbetspartner Falck Healthcare kan du få tillgång till tre samtal per försäkringsår med en ekonom, jurist, socionom, psykolog eller hälsocoach.

Du bokar tid hos Falck Healthcare:
Tel: 08-20 26 24 (måndag-fredag 8-17) 
Mejl: personalvard@falckhealthcare.se

För att kunna få rätt till ersättning vid arbetsoförmåga måste du ha tillhört gruppen oavbrutet de senaste tre månaderna före sjukperiodens början och:

 • vara fullt arbetsför vid anslutningstillfället eller
 • ha varit fullt arbetsför minst 90 dagar i följd någon gång efter anslutningen

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Hälsoskydd villkor

Försäkringsbesked