SRAT

Sjukförsäkring

Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.
  • Trygghet om du blir sjuk eller svårt skadad
  • Ger upp till 90% av din vanliga lön
  • Utbetalning varje månad
Med en sjukförsäkring kan du minska ditt inkomstbortfall. Ersättningen från din sjukförsäkring sammanräknad med övrig ersättning när du är sjuk, till exempel sjukpenning, får uppgå till cirka 90% av din inkomst.

Behöver jag en sjukförsäkring?

Den allmänna sjukförsäkringen ger dig 80% av lönen upp till 372 000 kronor (8 prisbasbelopp) när du blir sjuk. Om du är sjuk så länge att du får sjuk- eller aktivitetsersättning får du bara cirka 65% av din normala lön.
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i försäkringsvillkoren.

Ersättning vid sjukskrivning

Sjukförsäkringens ersättning betalas ut månadsvis. Hur mycket du får i ersättning beror på vilket försäkringsbelopp du har tecknat och vilken grad av arbetsoförmåga du har.

Ersättning kan betalas ut efter tre månaders arbetsoförmåga. Ersättning betalas ut under längst 36 månader. Försäkringsskyddets omfattning samt försäkringsbeloppets storlek framgår i ditt försäkringsbesked.
  • Kostnadsersättning (engångsersättning), betalas ut efter 90 dagars arbetsoförmåga
  • Vid fortsatt arbetsoförmåga efter uppnådd karenstid kan ersättning lämnas månadsvis i högst det antal månader som framgår av försäkringsbeskedet, längst till och med den månad du fyller 65 år. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan

Fullt arbetsför

Du måste, för att omfattas av sjukförsäkringen, både vara fullt arbetsför vid den tidpunkt då försäkringen börjar gälla och under de närmast föregående 90 dagarna.

Om kravet inte uppfylls kan du kvalificera dig så att du omfattas av sjukförsäkringen genom att någon gång efter inträdet i försäkringen vara fullt arbetsför i minst 90 dagar i en följd.

Karenstid

Med karenstid avses den tid från sjukperiodens början som måste passera innan rätten till ersättning inträder.
För att kunna få rätt till ersättning vid arbetsoförmåga måste du vara fullt arbetsför den dag försäkringen börjar gälla för dig och i 90 dagar i en följd dessförinnan. Du kan också kvalificera dig senare genom att vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Sjukförsäkring villkor