SULF

Medlemssjukförsäkring

Olycksfallsförsäkring hos Folksam

Som yrkesverksam medlem i SULF omfattas du automatiskt av SULF:s medlemssjukförsäkring som ingår i medlemsavgiften. Försäkringen består av ett skydd om du behöver förebyggande vård, vid arbetsoförmåga och vid vård av nära anhörig eller allvarligt sjukt barn.

Medlemssjukförsäkringen är ett grundskydd som vid sjukskrivning ersätter med upp till 2 100 kronor/månad i upp till två månader. Du kan även få ekonomiskt stöd om du blir i behov av förebyggande vård eller behöver vara hemma från arbetet för att ta hand om en nära anhörig eller ett allvarligt sjukt barn.  

Du kan komplettera skyddet med en separat sjukförsäkring som ger dig ett skydd som räcker i 36 månader.

Medlemssjukförsäkring är en förmån som gruppen tecknar, och betalar, för sina gruppmedlemmar.

Ersättning vid förebyggande vård

Du kan få ersättning vid förebyggande vård om du har uppfyllt kvalifikationsreglerna och därefter under försäkringstiden:

  • Får en behandlingsplan utfärdad av en legitimerad läkare (se definitionen av behandlingsplan i försäkringsvillkoren)
  • Fullföljer behandlingsplanen enligt läkarens ordination
  • Har fått förebyggande sjukpenning utbetalt från Försäkringskassan

Vi lämnar ersättning för förebyggande vård som ett engångsbelopp. Ersättningens storlek beror på behandlingsplanens omfattning:

  • 1-5 behandlingstillfällen 1 000 kr i försäkringsbelopp
  • 6-10 behandlingstillfällen 2 000 kr i försäkringsbelopp
  • Fler än tio behandlingstillfällen 3 000 kr i försäkringsbelopp

Ersättning vid arbetsoförmåga

Medlemssjukförsäkringen kan lämna ersättning för inkomstbortfall om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringsskyddets omfattning och försäkringsbeloppets storlek.

Ersättning lämnas månadsvis för varje dag, efter uppnådd karenstid, som du har varit arbetsoförmögen i upp till två månader, längst till och med den månad du fyller 69 år.
Du måste, för att omfattas av försäkringen vara fullt arbetsför när du blir medlem i gruppen. Om du inte var fullt arbetsför när du blev medlem kan du kvalificera dig för att omfattas av försäkringen genom att någon gång efter inträdet i gruppen vara fullt arbetsför i minst 90 dagar i en följd.

Vård av nära anhörig

Du omfattas av "Vård av nära anhörig" om försäkringen har varit i kraft i en sammanhängande period på minst 90 kalenderdagar och du under denna tid inte har haft rätt till närståendepenning från Försäkringskassan.

Ersättning betalas ut om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av Vård av nära anhörig har fått närståendepenning till minst en fjärdedel från Försäkringskassan. Ersättning lämnas för högst 70 kalenderdagar. Utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag som du har fått närståendepenning.

Ersättningens storlek påverkas av graden av närståendepenningen.

Vård av allvarligt sjukt barn

Du omfattas av "Vård av allvarligt sjukt barn" om försäkringen har varit i kraft i en sammanhängande period på minst 90 kalenderdagar och du under denna tid inte har haft rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan.

Ersättning betalas ut om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av Vård av allvarligt sjukt barn har fått tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn till minst en fjärdedel från Försäkringskassan. Ersättning lämnas för högst 365 kalenderdagar. Utbetalning sker månadsvis med 1/30 av försäkringsbeloppet för varje dag som du har fått tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Ersättningens storlek påverkas av graden av tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Karenstid

Med karenstid avses den tid från sjukperiodens början som måste passera innan du får rätt till ersättning.

För att du ska få ersättning vid arbetsoförmåga krävs att du är fullt arbetsför 90 dagar i en följd innan du blir arbetsoförmögen. Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du är fullt arbetsför och som infaller mer än 90 dagar innan försäkringen börjar gälla för dig. Uppfyller du inte detta krav kan du ändå kvalificera dig genom att vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd någon gång efter att försäkringen börjat gälla.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor för Medlemssjukförsäkring

Försäkringsbesked