TCO

Organisationsförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

TCO organisationsförsäkring gäller för TCO. Försäkringen gäller även för de medlemsförbund som är anslutna till försäkringen, samorganisationer, dotterbolag och stiftelser, föreningar, distrikt/lokalorganisationer, tidningsredaktioner samt arbetslöshetskassor.
Här kan du läsa mer om vad som ingår i vår försäkring.

Egendomsförsäkringen gäller för lös egendom.

Följande händelser omfattas av egendomsförsäkringen:
Brand, vatten och inbrottsskador samt plötsliga oförutsedda skador (Allriskförsäkring samt Maskinförsäkring). 

För lokaler som inte uppfyller inbrottsskyddsklass 2 utgår en förhöjd självrisk om 57 300 kronor utöver grundsjälvrisken.

För tillfälligt hyrda lokaler (6 månader) gäller dock lägst inbrottsskyddsklass 1.

För tillfälligt hyrda lokaler som inte uppfyller inbrottsskyddsklass 1, utgår ingen ersättning.

Byggnader, motorfordon, hotell och restauranger och kursgårdar ingår inte i försäkringen.

Grundsjälvrisk: 26 250 kronor

Om verksamheten inte kan drivas normalt på grund av en ersättningsbar skadehändelse ersätter försäkringen skäliga extrakostnader som uppstår.

Försäkringsbeloppet är 5 000 000 kronor 
Självrisk: 28 650 kronor

Försäkringen gäller för avbrott i verksamheten som uppstår på grund av ersättningsbar egendomsskada. Till exempel där affärsmässig verksamhet bedrivs om tidningsverksamhet. Ersättning lämnas för förlust av täckningsbidrag.

Försäkringsbelopp är 1 000 000 kronor
Självrisk: 24 karenstimmar

Om organisationen blir skadeståndsskyldig kan ersättning lämnas för person och sakskada.

Försäkringsbeloppet är 10 000 000 kronor per skada och högst 50 000 000 kronor per försäkringsår.
Självrisk: 28 650 kronor

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader vid tvister. Gäller för tvistemål och skattemål samt miljöbrott.

Försäkringsbeloppet är 573 000 kronor/skada (10 prisbasbelopp) max 1 146 000 kronor (20 prisbasbelopp) per år.
Självrisk: 20 % av prisbasbeloppet + 20 % av kostnad.

Försäkringen gäller för den förmögenhetsförlust som åsamkas den försäkrade genom att arbetstagare i sin tjänst hos eller i samband med uppdrag för den försäkrade bevisligen gjort sig skyldig till något av följande i brottsbalken angivna förmögenhetsbrott:

  • förskingring, undandräkt eller grov förskingring
  • bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri
  • stöld eller grov stöld
  • trolöshet mot huvudman, dock endast i den mån den försäkrade kan visa att syftet varit att bereda vinning för annan än den försäkrade och att detta inneburit skada för den försäkrade.

Försäkringen gäller inom Norden.

Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr/skada. Max 5 000 000 kr/år.
Självrisk: 57 300 kronor

Försäkringen gäller om en anställd eller förtroendevald under uppdrag för organisationen på grund av fel eller försummelse orsakar en ekonomisk skada mot tredje man.

Försäkringen gäller inom Norden.

Försäkringsbeloppet är 2 000 000 kronor/skada. Dock max 4 000 000 kr/år
Självrisk: 57 300 kronor

Försäkringen omfattar den personliga ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada som kan drabba försäkrad i dennes företagsledande eller därmed jämförbar ställning och som kan åläggas enligt gällande rätt.

Försäkringen omfattar även försvarskostnader för försäkrad i brottmål, som är skäliga och nödvändiga och inte ersätts av staten eller annan, under förutsättning att gärningen är vårdslös och inom försäkringstagarens verksamhetsområde. Vid uppsåtlig gärning gäller försäkringen endast i den mån inget åtal väcks eller ogillas.

Försäkringen omfattar dessutom ersättning som försäkrat bolag utgivit till försäkrad person med anledning av krav som ställts mot försäkrad person med anledning av dennes företagsledande ställning. Ersättning betalas ut endast under förutsättning att försäkrat bolag varit rättsligen förpliktat eller tillåten att betala ersättning samt att försäkrad person varit berättigad till ersättning enligt denna försäkring och endast i den mån försäkringsersättning inte utgivits till denna.

Försäkringsbeloppet är 2 000 000 kronor/skada.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller för anställd inom och uppdragstagare för företag/organisation – förutsatt att denne har rätt till ersättning enligt företagets/organisationens resereglemente eller motsvarande kostnadsersättning som för företagets/organisationens räkning företar resa med bil i tjänsten och som personligen svarar för/drabbas av självrisk eller bonusförlust i händelse av skada.

Ersättning lämnas med högst 14 325 kronor per skada.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad som i tjänsten eller under tjänsteresa drabbas av akut psykisk kris på grund av skadehändelse som är ersättningsbar enligt i försäkringsbrevet angiven och av försäkringstagaren tecknad försäkring.

Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk.

Här hittar du kontaktuppgifterna du behöver om du vill anmäla en skada.

Skadeanmälan för företag