Unionen Egenföretagare

Tjänstepensionsplan i Folksam

Boka ett möte
Unionen Egenföretagare har ett samarbete med Folksam. Du som är medlem erbjuds ett förmånligt pensionssparande som är anpassat för alla bolagsformer. Du kan välja mellan två olika sparalternativ, traditionell förvaltning och fondförvaltning.

Dessutom får du kostnadsfri rådgivning av Folksam. Som medlem i Unionen Egenföretagare får du sammantaget 40 procents rabatt på försäkringsavgifterna. Det betyder mer pension till dig, när den dagen kommer
  • Skräddarsy lösningar för alla, såväl medarbetare som ägare, oavsett företagsform
  • Vid tjänstepension samt privat pension för näringsidkare får försäkringstagaren göra avdrag enligt Inkomstskattelagens bestämmelser. Avdragsrätten beräknas individuellt för varje anställd
  • Lätt att komplettera och göra ändringar
  • I planen ingår tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare.
  • Inom konceptet FolksamPlan erbjuder vi även företagsägd kapitalförsäkring om företaget vill göra en kapitalplacering eller erbjuda direktpension till företagets anställda

Förköpsinformation Tjänstepensionsplan i Folksam

Här förklarar vi fördelarna med tjänstepensionsförsäkring samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare i FolksamPlan. Om du önskar veta mer om detaljerna, se Villkor och information.
Spara

Försäkringsplaner

Nedan följer de försäkringsplaner som kan kombineras ihop till en skräddarsydd lösning för just dig och dina anställda.

I den Individuella tjänstepensionen har arbetsgivaren möjlighet att avsätta premier till den anställdes ålderspension och via en sjukförsäkring komplettera den anställdes ersättning från försäkringskassan vid långvarig sjukdom.

Allt för att skapa en trygghet i anställningen.

Familjepension

Inom ramen för Individuell tjänstepension kan även arbetsgivaren ge den anställde möjlighet att stärka skyddet för sina efterlevande genom en familjepension.

Premiebefrielseförsäkring

Ålderspensionen, sjukförsäkringen och familjepensionen kan omfattas av en premiebefrielseförsäkring.

Om den anställde är långvarigt sjukskriven betalar Folksam arbetsgivarens premie för dessa försäkringar i motsvarande grad som den anställde är arbetsoförmögen.

Ett eget pensionssparande är extra viktigt för dig som är näringsidkare och saknar tjänstepension. I den Individuella pensionen har du möjlighet att avsätta premier till din ålderspension. Du kan även teckna sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring och familjepension.

Allt för att skapa en trygghet för dig.

Om ditt företag tillhör ett kollektivavtal med förmånsbestämd försäkring har du möjlighet att erbjuda anställda som tjänar över 10 inkomstbasbelopp (762 000 kronor) att välja en alternativ pensionslösning.

Det ger större frihet när det gäller anpassning av efterlevandepensionen och val av förvaltningsform.

Löneväxling innebär att den anställde får byta lön mot pensionspremier. På så vis kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda möjlighet att förstärka pensionen.

Med andra ord kan den anställde välja att avstå bruttolön mot att pengarna sätts in i ett tjänstepensionssparande.

Fördelar för arbetsgivaren

Vinsten för arbetsgivaren är att man slipper betala sociala avgifter för den lön den anställde väljer att ”växla”. Istället betalar arbetsgivaren en särskild löneskatt på motsvarande summa.

Löneskatten är lägre än de sociala avgifterna vilket gör att det blir ett ”överskott”. Arbetsgivare kan låta den anställde få delar eller hela skillnaden som ett extra tillskott i sitt sparande.

En annan fördel för den anställde är att man skjuter upp inkomstskatten till dess att pensionen betalas ut.

Vem passar det?

Löneväxling passar inte alla anställda. Man bör inte växla lön som understiger 8,07 inkomstbasbelopp (614 934 kronor) då det skulle försämra avsättningen till den allmäna pension.

Det skulle även påverka nivåerna på sjukersättning och föräldrapenning.

Det finns flera fördelar med att erbjuda den anställde att byta sin bonus mot ett pensionssparande.

Han eller hon slipper då den höga marginalskatt som en bonus ofta innebär och kan istället bygga på sitt pensionssparande med en premie motsvarande hela bonusbeloppet.

Bonusväxling följer samma princip som löneväxling. Arbetsgivaren kan erbjuda anställda som får bonus att få delar eller hela avsättningen placerad i ett pensionssparande.

Arbetsgivaren kan även här erbjuda den anställde ett extra tillskott på avsättningen. Den anställde betalar inkomstskatt vid utbetalning.

Spara

Innehåll i försäkringsplanerna

Försäkringsplanerna innehåller alltid ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Dessutom kan de kombineras med familjepension, sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring.

Ålderspensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Sparandet kan ske i traditionell förvaltning eller fondförvaltning .

  • Traditionell försäkring - En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam förvaltar sparandet. Varje inbetalning ger ett garanterat utbetalningsbelopp. Är utvecklingen bra blir utbetalningen högre än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt
  • Fondförsäkring - vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud som ger våra kunder marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringskriterier. Ambitionen är att fondutbudet ska hålla sig inom spannet 60-80 fonder och representera olika kategorier. Den som har en fondförsäkring får själv välja vilka fonder premierna ska placeras i
Återbetalningsskydd

Med återbetalningsskydd betalas försäkringskapitalet ut till förmånstagarna (som en efterlevandepension) om den försäkrade avlider. Detta gäller både om den försäkrade avlider före pensionen betalas ut eller under utbetalningstiden.

I en pensionsförsäkring är förmånstagarkretsen begränsad till make/sambo/barn (villkoren definierar detta tydligare). Har den försäkrade inga anhöriga inom förmånstagarkretsen ska inte återbetalningsskydd väljas.

Återbetalningskyddet utbetalas som en efterlevandepension. Utfallande belopp är beroende på hur mycket som har betalats in till ålderspensionen och hur utvecklingen på försäkringskapitalet har varit under sparandetiden.

Familjepensionen är en möjlighet för dig som försäkrad att skydda dina efterlevande vid ett dödsfall. Syftet med familjepensionen är att täcka upp det inkomstbortfall som då skulle uppstå.

Familjepensionen kan tecknas med ett nominellt belopp (fast värde) eller som en procentsats av lönen. Familjepensionen betalas ut som en efterlevandepension till förmånstagarna under fem år.

Med en sjukförsäkring får försäkrad som blir långvarigt sjuk ersättning för att täcka upp inkomstbortfall under sin sjukskrivning.

Ett försäkringsbelopp betalas ut varje månad -efter tre månaders sjukskrivning -eller om den försäkrade får aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Ersättningen står i proportion till graden av arbetsoförmåga och den lön/arbetsinkomst som anmälts till Folksam bestämmer försäkringsbeloppet.

Man kan också koppla en premiebefrielseförsäkring till FolksamPlan. Med premiebefrielseförsäkring slipper försäkringstagaren (arbetsgivaren)  betala premien till FolksamPlan om den försäkrade skulle bli sjukskriven under längre tid än tre månader.

Nivån på premiebefrielsen är i motsvarande grad som den försäkrade är arbetsoförmögen.

En företagsägd kapitalförsäkring kan tecknas av flera olika anledningar. Vanligtvis är det för att kunna erbjuda direktpension till företagets anställda eller för att, med ett företagssparande, bygga upp en buffert i företaget.

Direktpension är ett pensionsavtal mellan företaget och den anställde och fungerar som ett komplement eller alternativ till tjänstepensionen. Avtalet reglerar vanligtvis storleken på pensionen, hur pensionen betalas ut samt hur premien betalas och vem som får återstående pension om den anställde avlider före sista utbetalningen. Avtalet kan även innehålla villkor, till exempel krav på anställningstid.

Företaget tecknar en företagsägd kapitalförsäkring som ägs av företaget, men pantförskrivs till den anställde för att säkerställa att det finns pengar till den utlovade direktpensionen.

Folksam kan hjälpa företaget att ombesörja pensionsutbetalning till den/de anställda i företagets namn genom vår Utbetalningstjänst vid Direktpension.

Villkor och blankett för utbetalningstjänsten

Anslutning till Mina sidor Företag

Genom att spara i en företagsägd kapitalförsäkring kan företaget bygga upp en buffert för framtida investeringar, oförutsedda utgifter eller uteblivna intäkter. Företaget väljer själva om den företagsägda kapitalförsäkringen ska betalas månadsvis eller som en engångsinsättning. Företaget kan när som helst betala in extrapremier utöver den avtalade premien.

Innehåll i Företagsägd kapitalförsäkring

Den företagsägda kapitalförsäkringen innehåller alltid sparande med återbetalningsskydd.

Sparandet kan ske i traditionell förvaltning eller fondförvaltning.

Sparformer

Traditionell försäkring
En traditionell försäkring betyder att vi på Folksam förvaltar sparandet. Varje inbetalning ger ett garanterat utbetalningsbelopp. Är utvecklingen bra blir utbetalningen högre än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt.

För kapitalförsäkring med traditionell förvaltning finns gränser för högsta premie (premietak). Sammanräkning med övriga kapitalförsäkringar kan ske.

Fondförsäkring
Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud med marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringskriterier.

Ambitionen är att det guidade fondutbudet ska hålla sig inom spannet 60-80 fonder och representera olika kategorier. Du som är förmedlare kan dessutom erbjuda kunden ytterligare fonder genom vårt utökade förmedlarutbud.

Vid sparande eller kapitalplacering är det försäkringstagaren som väljer fonder. Vid direktpension är det i regel den pensionsberättigade som väljer fonder.

Utbetalning
Försäkringen kan utbetalas som ett engångsbelopp eller som en periodisk utbetalning i 5-20 år. Försäkringstiden, det vill säga tiden från försäkringens tecknande till den sista utbetalningen, måste alltid vara minst 10 år.

Återbetalningsskydd
I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet motsvarar 101 procent av försäkringskapitalet. Utbetalning av återbetalningsskyddet sker till försäkringstagaren.

Om det finns ett avtal om direktpension regleras det vanligtvis i detta avtal vad som händer med det utfallande beloppet om den pensionsberättigade avlider innan försäkringen är slututbetald.

Om den företagsägda kapitalförsäkringen utgör säkerhet för direktpensionsutfästelse är det möjligt att koppla på en premiebefrielseförsäkring. Karenstiden är tre månader och nivån på premiebefrielsen motsvarar den försäkrades arbetsoförmåga.

Nedan hittar du villkor och förköpsinformation som gäller för FolksamPlan. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Här hittar du också blanketter för arbetgivare som administrerar planen åt de anställda. Det kan till exempel handla om förändrade anställningsförhållanden.

Hämta försäkringsvillkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan - Tjänstepension och Privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Försäkringsvillkor FolksamPlan - Företagsägd kapitalförsäkring

Förköpsinformation

Förköpsinformation FolksamPlan - Tjänstepensionsförsäkring

Förköpsinformation FolksamPlan - Privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Förköpsinformation FolksamPlan - Företagsägd kapitalförsäkring - vid företagssparande

Förköpsinformation FolksamPlan - Företagsägd kapitalförsäkring - vid direktpension

Prislista

Prislista(Anpassad) FolksamPlan - Individuell tjänstepension samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Prislista FolksamPlan Företagsägd kapitalförsäkring – vid direktpension

Prislista FolksamPlan Företagsägd kapitalförsäkring – vid företagssparande

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Från 1 januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste tillhandahålla faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra kapitalförsäkringsprodukter.

KID - Faktablad för FolksamPlan, Företagsägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning - vid företagssparande S4665

KID – Faktablad för FolksamPlan, Företagsägd kapitalförsäkring med fondförvaltning - vid företagssparande S4666

KID-faktablad för FolksamPlan, Företagsägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning - vid direktpension S40526

KID-faktablad för FolksamPlan, Företagsägd kapitalförsäkring med fondförvaltning - vid direktpension S40527

Blanketter för arbetgivare

Nedan finner du två av de vanligaste blanketterna som du behöver för att anmäla bland annat förändrade arbetsvillkor.

Blankett för individuellt val

Blankett vid dödsfall

Ändringslista Företag

Hur vi hanterar personuppgifter

Du som anställd i ett företag kan känna dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter som din arbetsgivare har skickat in till oss. Vi har tagit fram information till din arbetsgivare, vilket du kan läsa mer om här.
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om kapitalförsäkring.

FolksamPlan är ett erbjudande som riktar sig till små och stora företag. FolksamPlan är en flexibel pensionslösning och kan tecknas om företaget saknar kollektivavtal, eller som ett komplement till den kollektivavtalade pensionen.

I FolksamPlan kan ni teckna såväl tjänstepension för de anställda och privat pensionsförsäkring för näringsidkare. FolksamPlan omfattar alltid ålderspension, och kan även omfatta sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring och familjepension.

I FolksamPlan kan ni även teckna företagsägd kapitalförsäkring som direktpension för era anställda eller som kapitalplacering för företaget.

Det beror på i vilken bolagsform företaget drivs. Om du har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag behöver du en privat pensionsförsäkring. Om du driver ett aktiebolag behöver du en tjänstepension.

För dig som arbetsgivare:
- personalförmån
- att företaget tar ansvar för de anställdas försäkringsskydd och framtida pensioner
- kostnaden är till stora delar avdragsgill
- företaget har möjlighet att välja till skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall

För dig som anställd:
- du får en lösning anpassad efter din och din familjs behov
- du erbjuds bra förvaltning av dina pensionspengar
- pensionskapitalet kan utbetalas till familjen om du avlider

Du som saknar rätt till tjänstepension i din anställning måste själv ta ansvar för ditt försäkringsskydd och din framtida pension.

- kostnaden är till stora delar avdragsgill
- du får en lösning anpassad efter din och din familjs behov
- du erbjuds bra förvaltning av dina pensionspengar
- du har möjlighet att välja till skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall
- pensionskapitalet kan utbetalas till familjen om du avlider

Traditionell förvaltning
En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam förvaltar ditt sparande. För varje inbetalning du gör får du ett garanterat utbetalningsbelopp.

Är utvecklingen bra får du en högre utbetalning än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt.

Fondförvaltning
Vi har valt de bästa fonderna från flera ledande fondförvaltare. Vi är ett oberoende fondförsäkringsbolag och hos oss ska du alltid kunna välja marknadsledande och prisbelönade toppfonder.

Skulle en fond inte hålla vad den lovar byter vi ut den mot en ny, som vi tror har större möjlighet att lyckas i framtiden.

Dessutom har vi låga avgifter.

Vi har samlat information om hur du som arbetsgivare kan administrera FolksamPlan. Här hittar du också länkar till de blanketter du använder dig av.

Se sida Så gör arbetsgivaren i olika situationer.

Här sammanfattar vi några viktiga regler:

Huvudregel
Arbetsgivare har rätt att göra avdrag för tjänstepensionspremier motsvarande 35 procent av den anställdes lön. Avdraget per anställd får dock inte överstiga tio prisbasbelopp.

Årets eller föregående räkenskapsårs lön får användas som underlag. Skattepliktiga förmåner är också att betrakta som lön.

Kompletteringsregel
I samband med ändring av pensionsavtal eller förtida avgång kan ett större avdrag behövas för tjänstepensionspremier.

Kompletteringsregeln medger avdrag för pensionspremier som ska ge den anställde ålderspension på en viss nivå i förhållande till den pensionsgrundande lönen.

Inkomstskatt
Eftersom tjänstepensionspremien är avdragsgill kommer utbetalningarna att belastas med inkomstskatt.

Inkomstskatt betalas för utbetalningar från ålderspensionen, sjukförsäkringen samt efterlevandepension (återbetalningsskydd och familjepension). Folksam drar skatten vid utbetalningstillfället och betalar in den till Skatteverket.

Avkastningsskatt
Avkastningsskatt är en årlig schablonskatt som dras från försäkringskapitalet i den försäkring det berör.

Avkastningsskatten dras istället för kapitalvinstskatt. Skatten dras och betalas in till Skatteverket av Folksam.

Här sammanfattar vi några viktiga regler:

Avdrag för inbetald pensionsförsäkringspremie
Du har rätt att göra avdrag för pensionsförsäkringspremier motsvarande 35 procent av inkomst av aktiv näringsverksamhet. Avdraget får dock inte överstiga tio prisbasbelopp. Årets eller förra årets inkomster får användas som underlag.

Inkomstskatt
Eftersom pensionspremien är avdragsgill kommer utbetalningarna att belastas med inkomstskatt.

Inkomstskatt betalas för utbetalningar från ålderspensionen, sjukförsäkringen samt efterlevandepension (återbetalningsskydd och familjepension). Folksam drar skatten vid utbetalningstillfället och betalar in den till Skatteverket.

Avkastningsskatt
Avkastningsskatt är en årlig schablonskatt som dras från försäkringskapitalet i den försäkring det berör. Avkastningsskatten dras istället för kapitalvinstskatt. Skatten dras och betalas in till Skatteverket.

Boka en rådgivning - det är enkelt. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig! Vi kan hjälpa dig med lösning som passar just dina behov.