Vårdförbundet

Yrkesförsäkring för företagare

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Du som är medlem i Vårdförbundet kan teckna en Yrkesförsäkring för företagare och sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker.

Detta gäller för försäkringen

 • Ansvarsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 10 Mkr/skada, 20 Mkr/försäkringsår
 • Patientförsäkring – högsta ersättningsbelopp 52 500 000 kr (1 000 pbb)/ skadehändelse, 10 500 000 kr (200 pbb)/person
 • Rättsskyddsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 262 500 kr (5 pbb)/skada
 • Krisförsäkring – 10 psykologbehandlingar
 • Överfallsskydd – högsta ersättningsbelopp 1 000 000 kr
 • Smitta – högsta ersättningsbelopp 1 312 500 kr (25 pbb)/skada, 2 625 000 kr (50 pbb)/ försäkringsår
 • Personlig lösegendom – 10 500 kr (20 % av pbb)
 • Egendomsförsäkring – högsta ersättningsbelopp 100 000 kr
 • Avbrottsförsäkring – ersätter upp till 3 ggr lönesumman
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Yrkesförsäkring för företagare

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som är en direkt följd av en sådan ersättningsbar skada, som du orsakat i tjänsten, men också om du blir skadeståndsskyldig då du – utom tjänst – ingripit vid akut sjukdom eller olycksfall.

Försäkringen gäller även skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som tillfogas patient genom fel i intyg eller utlåtande avseende tekniska hjälpmedel eller patientens hälsotillstånd eller som orsakats av felaktig tillämpning av gällande bestämmelser för subventionerad medicin.

Försäkringen gäller inom Norden. Vid deltagande i mässor och konferenser eller då du – utom tjänst – ingripit vid akut sjukdom eller olycksfall gäller försäkringen i hela världen.

Det här ersätts av ansvarsförsäkringen:
 • Person- och sakskada — Ersätter upp till 10 000 kr per skada.
 • Ren förmögenhetsskada — Ersätter upp till 4 pbb/försäkringsår.
 • Självrisk — Vid skada som inträffar i tjänsten 20 % av pbb. Vid skada som inträffar utom tjänst och vid ren förmögenhetsskada 4 % av pbb.

Försäkringen lämnar ersättning för personskada enligt patientskadelagen. Försäkringen gäller för skada i samband med sjuk- och hälsovård bedriven i Sverige.

Det här ersätts av patientförsäkringen:
Högsta ersättning: Upp till 1 000 pbb per händelse/200 pbb per person.

Försäkringen gäller för tvistemål eller skattemål som drabbar dig. Försäkringen gäller även för övriga mål som rör prövning av legitimations-, behörighets-, disciplinär och straffrättslig fråga i samband med sjuk- och hälsovård, samt för åtgärder att bemöta kränkande uppgifter i massmedia.

Det här ersätts av rättsskyddsförsäkringen:
 • Tvistemål inom Norden — Ersätter upp till 5 pbb.
 • Skattemål och övriga mål inom Sverige — Ersätter upp till 5 pbb.
 • Självrisk: Vid tvistemål och skattemål — 20 % av pbb + 20 % av skadekostnaden som överstiger 20 % av pbb.
 • Vid övriga mål — 20 % av kostnaderna dock lägst 4 % av pbb.

Kristerapi 10 behandlingstillfällen, Ingen självrisk.

Försäkringsbelopp 10 prisbasbelopp, Självrisk 2 % av prisbasbeloppet.

Försäkring för smitta. Försäkringsbelopp 25 prisbasbelopp per skadetillfälle och 50 prisbasbelopp per försäkringsår. Ingen självrisk.

Skada på den försäkrades personliga lösegendom. Försäkringsbelopp 20% av prisbasbeloppet, Självrisk 2% av prisbasbeloppet.

Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr.

Ersätter upp till 3 gånger lönesumman.