För ägare

Tjänstegruppliv

Kollektivavtalad Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är utformad enligt överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Tjänstegruppliv är en livförsäkring för alla anställda och försäkringsgivare är Folksam. Försäkringen tecknas och betalas av arbetsgivaren.

För att kunna omfattas av tjänstegruppliv måste de anställda tjänstemännen uppfylla kraven nedan.

Omfattningskrav
 • Ha fyllt 18 men inte 70 år
 • Arbeta minst åtta timmar i genomsnitt per vecka
 • Vara fullt arbetsför vid anställningstidpunkten

Tjänstemän som vid anslutningstidpunkten inte uppfyller hälsokraven för anslutning ska anmälas till tjänstegrupplivförsäkringen så snart de åter blir fullt arbetsföra. Företagare som arbetar i rörelsen kan teckna tjänstegrupplivförsäkring för egen del.

Som företagare räknas
 • Samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskild firma, enkelt bolag) eller samtliga delägare i ett handelsbolag
 • Komplementär i ett kommanditbolag
 • Aktieägare som ensam eller tillsammans med make, maka, registrerad partner, förälder eller barn äger minst 1/3 av aktierna i aktiebolaget

Premien 2015 för Tjänstegrupplivförsäkring är 35 kronor per månad och försäkrad. Arbetsgivaren betalar premie från den månad då försäkringen träder i kraft och till den månad då den försäkrade uppnår pensionsåldern, gruppförsäkringsavtalet upphör eller tjänstegrupplivförsäkring inte längre gäller för tjänstemannen.

Är pensionsåldern 65 år eller högre ska premie betalas längst till och med månaden före den då pensionsåldern uppnås, dock längst till utgången av månaden innan den försäkrade fyller 70 år.

Premien fastställs och faktureras för varje kalenderår. Premien grundas på antalet försäkrade under året.

Premiebefrielse
 • Den försäkrade är tjänstledig för att genomföra grundutbildning inom värnplikten. Den anställde omfattas istället av den statliga tjänstegrupplivförsäkringen
 • Den försäkrade har fått sjukpenning under 90 dagar. Det gäller också om den anställde fått sjukpenning under minst 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden. Nedsättningen av arbetsoförmågan på grund av sjukdom beräknas utifrån den arbetstid i anställningen som försäkringen grundas på. Vid återfall av arbetsoförmåga ska detta vara i minst 30 dagar
 • Arbetsoförmågan ska ha uppkommit under försäkringstiden i Folksam. Arbetsoförmåga som har uppkommit dessförinnan måste ha ökat med minst 25 procent under försäkringstiden i Folksam
 • Den försäkrade har blivit beviljad aktivitetsersättning eller sjukersättning
Arbetsgivaren meddelar per år

Vid årets början ska arbetsgivaren meddela vilka som under föregående år omfattas av premiebefrielseförsäkringen. I följande fall gäller inte premiebefrielse och arbetsgivaren ska fortsätta att betala premien för försäkringen.

Premiebefrielse gäller ej vid
 • Föräldraledighet
 • Tjänstledighet för militär repetitionsövning inom värnplikten
 • Studieledighet, om den anställde har rätt till studiemedel eller studiestöd. Försäkringen gäller under maximalt 24 månader vid tjänstledighet för studier

För att ersättning ska kunna betalas ut ska arbetsgivaren anmäla dödsfallet och samtidigt bekräfta att den avlidne har omfattats av försäkringen. Anmälan sker på blanketten Anmälan om dödsfall TGL. Bifoga Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket.

Dödsfallsanmälan tjänstegruppliv

I slutet av varje år skickar Folksam ut ett underlag där arbetsgivaren ska meddela antalet försäkrade för innevarande år. Arbetsgivaren anmäler hur många tjänstemän som omfattades av försäkringen under varje månad. Arbetsgivaren fyller även i om en anställd har anställts, slutat eller varit sjuk.

Uppsägning av tjänstegrupplivavtal ska meddelas skriftligt till Folksam.

Postadress

Folksam
106 60 STOCKHOLM

Kortfattad information om tjänstegruppliv finns i produktbladet som du kan ladda hem genom länken nedan.

Produktblad tjänstegrupplivförsäkring

Folksam kooperativa pensioner administrerar tjänstegruppliv. Frågor om försäkringen besvaras av kundservice på telefon:

020-485 485

Eller kontakta oss genom e-post

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor Tjänstegruppliv SvN-PTK

Ansök här om tjänstegruppliv för anställda på blanketten här nedanför. När vi har fått ansökan och denna har godkänts, skickar vi en bekräftelse. Avtalet om tjänstegruppliv gäller därefter tills det sägs upp av er eller av Folksam.

Ansökan om tjänstegruppliv – TGL

Postadress
Folksam
106 60 STOCKHOLM