Tips och råd om solceller och solpaneler

Till checklistan

De senaste åren har utvecklingen inom solenergi och solceller varit explosionsartad. Att veta om en solcellsanläggning passar dig och ditt hus är en komplex fråga. Här ger vi dig tips och goda råd så att du kan göra ett hållbart val.

Är solceller något för dig?

Ett sätt att producera förnybar el och samtidigt minska elkostnaden i sitt hus är att ta hand om solens strålar med hjälp av solcellspaneler. I Sverige har det blivit populärt att installera solcellsanläggningar, de flesta på villatak.

Det är en stor investering och i en bransch med snabb tillväxt finns det många saker att tänka på. Vi vill göra det enklare för dig som kund att få de råd du behöver, för att kunna installera och välja en bra solcellsanläggning anpassad för ditt hus.

I många fall är det en lönsam investering över tid. Kostnaden för installation och underhåll är lägre, än den du sparar på att minska ner på köpt el. Du kan räkna med att återbetalningstiden är cirka 12-15 år och med den senaste tidens allt högre elräkningar minskar även återbetalningstiden.

Solenergi har låg miljöpåverkan och orsakar inga utsläpp av växthusgaser. Det tar cirka 2-3 år att producera den energi som går åt för att tillverka solcellspanelerna. Och den enda restprodukten är avfallet när anläggningen ska skrotas.

Så fungerar solenergi

Anläggningens hjärta är solcellspanelen som består av flera sammankopplade solceller och kiselskikt. Solstrålar som träffar kiselskikten i solcellen ”knuffar” iväg elektroner mellan dessa skikt. I den processen skapas elektrisk ström som sedan kan användas till husets elapparater eller säljas ut på elnätet.

Solcellerna paketeras i moduler som i sin tur kopplas samman till strängar. Hur många moduler du behöver beror till exempel på takets yta, din budget och hur mycket el du använder.

 • En enkel tumregel är att 1 kW installerad solcellseffekt producerar ungefär 1000 kWh per år.
 • En vanlig anläggning består av 15-40 paneler vilket ger ungefär 5-15 kW effekt.
 • En sådan anläggning producerar ungefär 5 000-15 000 kWh per år.

En solcellsanläggning består av:

 • Solpaneler.
 • Infästningssystem för panelerna, vanligen i taket.
 • Växelriktare som gör om likström till växelström. Det används i elnäten vilket gör att du kan sälja den el du själv inte behöver.
 • Ihopkopplingsmaterial, kablar, kontakter, säkringar och brytare.
 • Elmätare anpassad till anläggningen.
Funderar du på att investera i solenergi? Bra, då tänker du hållbart för framtida generationer och för plånboken. Här har vi listat saker som är bra ha med sig innan du tar nästa steg. Är solceller något för mig, hur gör jag och vad behöver jag tänka  på?

Det vanligaste är att placera solcellspanelerna på taket, men det går även att installera dem på fasad, staket eller på en yta på tomten. Ju soligare desto bättre såklart. Man vill gärna undvika att panelerna hamnar i skugga.

Det är värt att se över om det behövs göras ytterligare underhåll på till exempel isolering och värmeanläggning. Framför allt ska taket ha en lång livslängd kvar eftersom en solcellsanläggning beräknas leva i minst 30 år.

I vilket väderstreck ligger mitt hus? Hur lyser solen på mitt tak och har jag rätt läge för en solcellsanläggning?

Hos Svensk solenergi visas hur solen når de olika delarna på just ditt tak.

Om du har vår villaförsäkring är du i trygga händer om det skulle hända något. Läs mer om vad som gäller under rubriken: Hur gäller försäkringen?

Är grannarna också intresserade av solceller? Att vara flera som installerar vid samma tillfälle kan ge bättre pris.

Takets tyngd påverkas av en solcellsanläggning som dessutom ses som en starkströmsanläggning. Installatören säkerställer bland annat bärighet, snörasskydd och räddningstjänstens eventuella krav.

Du kanske har önskemål om utseende, eller du kanske bor i ett område där det är viktigt att kunna ge huset el även vid strömavbrott (så kallad ödrift). Eller har du tankar kring energilagring med batteri? Tag i så fall med dina krav och önskemål till din installatör.


Att tänka på när det gäller solceller


Fördelar

 • Din förbrukning av köpt el minskar.
 • Lysande idé att nyttja solens strålar. Belastningen på miljön blir mycket låg.
 • Lönsamt. De flesta solcellsanläggningar blir över tid lönsamma. Med en livslängd på 30 år är det en långsiktig investering.
 • Ökar husets värde.

Nackdelar

 • Hög kostnad initialt. Räkna med att en solcellsanläggning kostar från 100 000 kronor.
 • Platskrävande. Sitter solcellspanelen på taket finns också risker med bärigheten och risk för vattenläckage.
 • Vädret. Med en solcellspanel är det inte bara risk för att semestern kan regna bort. Även elproduktion kan påverkas.
 • Elektromagnetisk strålning ur ett störningsperspektiv kan i vissa områden vara ett problem.
 • Med en växande marknad är det svårt att veta hur solcellspanelerna har tillverkats, från brytning av material till produktionen.
Här får du mer information om strålning och dess störningar:

Désirée jagar störningar av solceller

Därför stör solcellerna

Sett från ett hållbarhetsperspektiv

Solcellspanelerna som Folksam har granskat, tillverkas av många olika företag och skillnaderna mellan olika produkter är ofta små, det kan vara svårt att bedöma skillnader mellan dem.

När du köper en solcellspanel bör du ställa frågor om tillverkningen. Att titta på leverantörens hemsida räcker sällan.
En panel innehåller kisel, metaller, glas och plast och det kan finnas betänkligheter kring delar av produktionskedjan, till exempel kring arbetsförhållanden.

Återvinning

 • Idag återvinns främst ram och glas men det är viktigt att i framtiden kunna återvinna till exempel kiselskikt och metaller.
 • Organisationer som återvinner solpaneler är till exempel Elkretsen och PV Cycle.

Energiåterbetalningstid

Energiåterbetalningstiden är ett mått på hur lång tid det tar för panelen att producera den mängd energi som gått åt för att producera den.
 • Som konsument, ställ gärna frågor till tillverkaren om solpanelens energiåterbetalningstid.
 • Det kan också vara viktigt att utgå från utsläppet av växthusgaser i produktionen och inte enbart energiåtgången.

Att tänka på vid köp och installation

När du har bestämt dig för vilken typ av solcellsanläggning du vill skaffa är det dags att anlita en installatör. Här finns det några saker att ha koll på för att installationen ska bli professionellt utförd, är säker och håller så länge som möjligt. Ta del av elsäkerhetsverkets råd för mer info.

Certifierad solcellsmontör

Det är viktigt att den som installerar solpanelen på ditt tak vet vilka krav/regler som gäller vid installation och att installationen utförs i enlighet med dessa krav. Av den anledningen har Svensk Solenergi tagit fram en certifiering för solcellsmontörer.

Här kan du kontrollera om det företag du planerar att anlita har godkända montörer. Certifieringen syftar till att stärka den långsiktiga kvaliteten på installationerna.

Utbyggbar anläggning?

Har du funderingar på att bygga ut din anläggning i framtiden, kanske lägga till batterilagring eller andra funktioner? Kolla upp detta noga med installatören så att det är möjligt och att du slipper eventuella merkostnader. Det kan även vara bra att lägga till i avtal eller offert.

Upplys nätägaren

Nätägaren måste få reda på att solcellsanläggningen ska installeras och godkänna detta. Anmäl detta till nätägaren innan installationen samt anmäl även när installationen är färdigställd.

Kontakta Folksams byggrådgivning

En takmonterad solcellsanläggning kan höja taknivån och påverka ditt snörasskydd. Dessutom kan åtkomligheten för sotning, skottning och underhåll påverkas. Om du känner dig osäker på vad som gäller för din fastighet, stäm av med en installatör eller kontakta vår byggrådgivning.

Kontakta Folksams byggrådgivning

Spara med bidrag och avdrag

Att installera solceller kan vara en kostsam investering. Tack vare olika bidrag och avdrag finns det pengar att spara. Bidragen bygger på att du har betalat skatt som motsvarar bidraget. Här följer några bidrag och avdrag som du enkelt kan ta del av.

Avdraget innebär att 20 procent av totalinvesteringen i arbete och material dras direkt på leverantörens faktura, med ett maxbelopp på 50 000 kr.

Om du säljer el får du göra skatteavdrag baserat på hur mycket producerad energi du sålt – så länge den inte överstiger mängden energi du köper.

Bidragen för batterisystem (energilager) är väl tilltagna. Du kan få upp till 50 procent av kostnaden i bidrag för detta. Det innebär bidrag på upp till 50 000 kr. Men tänk på att detta bidrag räknas ihop med bidraget för solcellsanläggningen.

För att söka hela bidraget kan du behöva söka tillsammans med make/maka eller sambo, alternativt dela upp investeringen på två år då bidraget förnyas varje år.

När din solcellsanläggning är i gång är det viktigt att du håller efter den och ser till så att den är säker och i gott skick. På så vis är det lättare att undvika onödiga och tidskrävande reparationer eller annat som sätter käppar i hjulet. Ett enkelt sätt är att be din installatör, eller serviceföretag om att göra en översyn med jämna mellanrum.
Här är en checklista på saker som du kan be din installatör visa dig när din anläggning ska tas i drift:

Säkerställ att de inte kan utsättas för någon form av nötning. Lösa kablar ska klamras.

Kolla att genomföringar är vatten och fuktsäkra. Fukt kan över tid tränga in på grund av väder och vind.

Under solcellspanelerna kan temperaturen bli mycket hög. Undvik att kopplingsdosor och andra plastprodukter placeras här.

Man bör använda snabbkontakter från samma tillverkare för att minska risken för glapp och glipor.

Felaktiga installationer av uppfästning kan påverka takets belastning och skador på huset kan uppstå.

Felaktiga installationer kan påverka takets vattenskydd. Håll ett öga på detta och misstänker du att problem finns är det viktigt att kontrollera detta så snart som möjligt.


Genom att koppla ett batteri till solcellsanläggningen är det möjligt att lagra det överskott av energi som solcellerna producerar. Elen kan då används när solcellerna inte producerar tillräckligt med el.

Ett solcellsbatteri laddas på dagen och används sedan under kväll och natt. Det betyder att batteriet har en laddcykel på ett dygn och alltså inte självförsörjande under längre perioder.

Ett solcellsbatteri kostar cirka 7 500 kr per kWh (kilowattimme) och normalt rekommenderas ett batteri som är lika stort som solcellsanläggningen. En 10 kW solcellsanläggning förses lämpligast med ett 10 kWh batteri som då kostar ungefär 75 000 kr. Det gröna bidraget kan ge en kostnadsminskning med omkring halva kostnaden på materialkostnaden.

Solcellsbatteri kräver rätt växelriktare

En solcellsanläggning med batteri kräver en speciell typ av växelriktare – en så kallad hybridväxelriktare. Det kan vara bra att välja en sådan växelriktare även om du väljer att inte köpa batteriet samtidigt. Då är det möjligt att genomföra en utbyggnad av anläggningen i framtiden utan att också behöva köpa en ny växelriktare.

Solcellsbatteri med ö-drift

Du skyddar dig inte mot strömbortfall i elnätet om du har solceller med ett batteri. För att husets elsystem ska fungera även vid strömavbrott, även kallat ö-drift, krävs ytterligare funktionalitet och särskilda växelriktare.

Solcellsbatteriers lönsamhet

För att kunna beräkna om ett inköp av solcellsbatteri är lönsamt finns det några saker som är viktiga att ta hänsyn till:

 • Investeringskostnaden för solcellsbatterierna i förhållande till kapaciteten är hög. 
 • Batterierna har en livslängd på ungefär 15 år vid normal användning. 
 • Det går att sälja att överskottsel till elnätet utan batteri, vilket ger en skattereduktion. Storleken på skattereduktionen är avgörande för lönsamhetsberäkningen.
 • På sikt kommer avgifterna bli högre för att förbruka el under tider på dygnet då många använder el samtidigt, så kallade effekttoppar. Här kan batteriet användas för att minska dessa kostnader.

Lönsamhetsberäkningar kan dock ändras fort, till exempel med högre energipriser, en skattereduktion som försvinner och teknikutveckling av batterierna.

Hur bygger du din solcellsanläggning när du får välja fritt och plånboken inte styr? Möt Lars-Göran Hedin, med femton års erfarenhet från tidningen Elinstallatören och hör hur han resonerat när han lät bygga sin solcellsanläggning.

montering

Lars-Göran bor i Tiveden söder om Askersund i en fastighet där alla byggnader värms med direkt-verkande el. Elräkningen är familjens största utgiftspost. Ett perfekt läge för att satsa på egen solproduktion, med andra ord.

Förra våren öppnades möjligheten att investera i en rejäl solcellsanläggning. En lyckad lägenhetsförsäljning bidrog med kapitalet som krävdes. Den gjorde det dessutom möjligt att välja den bästa tänkbara tekniken där och då. Högst på listan stod tekniska lösningar i fråga om själva anläggningen, batterilager och utrustning för att minska effekttoppar i elförbrukningen.

Funktioner för solcellsanläggningen

Det började med en ordentlig genomgång av alla förutsättningar och identifiering av vilka funktioner som anläggningen helst skulle uppfylla.

– Det är smartare att börja med funktionerna och vänta med teknikvalen tills du är klar över vad din anläggning ska åstadkomma, förklarar Lars-Göran. I hans fall var det fyra önskemål som skulle uppfyllas.

Lars-Görans lista på funktioner

 • Egen produktion av el till 80 procent av energiförbrukningen.
 • Effektbalansering för att kapa effekttoppar.
 • Energilagring för att ta hand om mer av produktionen själv och för backup vid elavbrott
 • Möjlighet till likströmsladdning av elbilen.

Målet med effektbalansering är att optimera/förbättra energianvändningen och förhindra överbelastning av husets elsystem, eller andra system där det kan behövas. Det kan också vara till god hjälp för att ladda till exempel en elbil så effektivt som möjligt om man har en sådan.

Effektbalansering innebär att övervaka och justera effekten olika förbrukare (värmepump, ugn, tv, billaddning och så vidare) har i huset.  Detta görs genom att använda avancerade styrsystem. 

Likströmsladdning innebär i princip att man slipper omvandla till växelström vilket gör att förlusterna minskar.

Markmontage för solcellsanläggningen

hus

Utifrån takets förutsättningar valdes takmontage av solpanelerna bort. Det fick bli ett montage med markställning istället – och det passade bra, för tomten på 4 500 kvadratmeter hade ett par fina alternativa lägen för detta.

Anläggningen skulle uppföras i två etapper. För den första valdes en placering som möjliggjorde montage av 42 solpaneler på en ställning med två rader paneler. I andra etappen, som byggdes i maj detta år, tillkom 18 paneler – också på mark i dubbla rader.

Totalt 60 paneler, med en beräknad årsproduktion av cirka 20 MWh – 80 procent av totalförbrukningen på 25 MWh.

Under de tidiga morgontimmarna skulle en del paneler hamna i halvskugga. Det gällde alltså att hitta ett alternativ med bästa möjliga skuggningsegenskaper.

Svensk spetsteknik för optimerade solceller

optimerare

För att ytterligare öka utbytet av elenergi från solpanelerna krävs solsträngsoptimerare, så kallade ”SSO:er”. Det har skrivits en hel del om elektromagnetiska problem med vissa fabrikat av optimerare som i värsta fall lett till att färdiga anläggningar fått tas ner, efter propåer från Försvarsmakten.

Lars-Göran Hedins fastighet ligger inte så långt från det militära övningsfältet i norra Vättern så den här typen av problem ville han till varje pris undvika.

– Valet av optimerare hänger ihop med den övriga tekniken i anläggningen så för vår del löste sig det här med strålningsproblematik av sig självt. Vi hade nämligen tidigt bestämt oss för att satsa på energiteknik från en svensk leverantör vars optimerare uppfyller de europeiska standardkraven för elektromagnetisk strålning.

Leverantörens lösning har också en patenterad funktion för utjämning av belastningen på elanläggningens olika faser. Med så kallad ”peak shaving”, dvs kapande av effekttoppar – kan största möjliga egenförbrukning uppnås.

Den svenska leverantören ligger långt fram i sin utveckling och lovar ett flexibelt system som kan kompletteras allt eftersom nya funktioner når marknaden. Detta gör att Lars-Göran känner förhoppningar om att kunna komplettera med det allra senaste inom backup och likströmsladdning, vilket var några av huvudkraven på hans anläggning.

Solenergi lönsamt ändå?

tak

Enligt 2021 års nivåer, uppgick den totala investeringen i de båda etapperna till 440.000 kr, efter avdrag för 80.000 kr i solcellsstöd för etapp 1 och 50.000 kr i statligt stöd för energilagring och 12.000 kr i Grön Teknik-avdrag för etapp 2. Av det här svarar solenergianläggningen för cirka 360.000 kr. Med en årsproduktion på 21 MW innebär det att anläggningen, med nuvarande elpriser, är återbetald om 15 år.

Investeringen i batterilagret, som i det här fallet uppgick till cirka 80.000 kronor, efter erhållet statligt stöd med 50.000 kronor, är knepigare att räkna hem – rent kalkylmässigt.

– Men batteriet bidrar till att kapa effekttoppar och kommer därigenom att ge ett ekonomiskt tillskott den dag vårt nätbolag Vattenfall inför effekttariffer, men där är vi inte ännu, säger Lars-Göran.

– Med de tekniklösningar vi valt får vi ut mycket mer nytta än med en ”vanlig” anläggning. Vi får avsevärt lägre elnätskostnader den dag effekttariffer införs, vi har kunnat sänka vår huvudsäkring, vi har i framtiden en trygghet med batteribackup på vitala funktioner som kyl, frys, vattenpump och datamodem. Och när vi byter till en elbil med bättre laddningskapacitet kommer vår anläggning att klara också det, konstaterar han.

Villaförsäkringen omfattar uppvärmningssystemet för din försäkrade fastighet. Här inkluderas själva solcellspanelen med tillhörande elinstallation och alla skador på den som påverkar funktionen. Det spelar ingen roll om panelen sitter på taket eller tomten.

Mer information om hur försäkringen gäller för solcellsanläggningen


Om solceller

Solpaneler består av en samling solceller som är sammankopplade för att uppnå högre spänning eller strömstyrka.

Solceller omvandlar solens energi till el utan att det behövs en generator. Elen transporteras sedan vidare och blir växelström som används i ditt elnät. Det innebär att du producerar el och under sommaren kan du sälja det överskott du själv inte behöver till ditt elbolag.

Solfångare omvandlar solens energi till värme. Om ditt befintliga värmesystem har ett större varmvattenbehov under sommaren får du stora fördelar med en solfångare. Exempelvis om du har en pool till ditt hus eller ett hus med direktverkande el.

Solcellen består av två skikt, vanligen av kisel. Solstrålningen får elektroner att röra sig mellan dessa två skikt och i rörelsen uppstår elektrisk ström. En solpanel består av flera sammankopplade solceller.

Ett vanligt ungefärligt mått är att en kilowatt ger ungefär 1000 kilowattimmar på ett år. Siffran påverkas av faktorer som skuggning, kvalitet på paneler och växelriktare. En stor del av energin produceras under sommarhalvåret.

I stort sett ja. Viktigt är att taket inte behöver åtgärdas den närmaste tiden, det behöver i sådant fall ske innan installationen. Leverantören måste också göra nödvändiga lastberäkningar.

Ett vanligt mått är 160 x 100 centimeter. En sådan panel innehåller 60 celler. Alternativt 120 stycken halva celler vilket ger högre effekt.
Många nya paneler är större och består av 72 celler eller 144 halva celler. Måtten på dessa är cirka 210 x 100 centimeter men ger i gengäld betydligt mer effekt per panel.
Räkna med cirka två kvadratmeter per panel när installationsytan ska uppskattas.

Ja, vi har hög solinstrålning – som till exempel i Tyskland. Solcellerna producerar som bäst när det är hög solinstrålning och låg temperatur ute. De får lägre verkningsgrad när det är för varmt.

En viktig faktor är att placeringen blir så skuggfri som möjligt. Söderriktat ger mest produktion. Men även öst och väst kan vara bra alternativ då produktionen sker morgon och kväll då du kanske använder mer el.

Mellan 30 och 45 grader. Högre lutning är bättre norrut i landet. Med lägre taklutning får du några procent lägre elproduktion. Tio graders avvikelse från detta motsvarar ungefär ett bortfall på två procent av den årliga produktionen.


Inför köp av solceller

Gå igenom vår checklista inför köpet. Ta också hänsyn till andra nödvändiga åtgärder som huset kräver. Behöver taket bytas? Är isoleringen i dåligt skick?

En vanlig storlek för en villa är 5-15 kilowatt men det beror också på din budget och vilka ytor du har tillgång till. En och samma anläggning kan ha paneler på tak, vägg och mark. En mindre anläggning kostar mer per kilowatt än en större.

Ger anläggningen mer el än vad som går åt till huset kan det påverka möjligheterna till skattereduktion för såld el.

Det finns givetvis skillnader mellan olika anläggningar och installationer. Men som riktmärke för en helt färdig anläggning inklusive installation:

• Mindre villaanläggning på 5 kilowatt: 110 000 kronor-120 000kr. Du kan göra avdrag för ”Grön teknik” med 20 procent om utrymme finns.

• Villaanläggning på 10 kilowatt: 180 000 - 200 000 kronor. Du kan göra avdrag för ”Grön teknik” med 20 procent om utrymme finns.

Om anläggningen inte följer taklutningen eller om du ska ha en takintegrerad solcellslösning kan bygglov krävas. Det kan också finnas begränsningar gällande kulturskydd och försvarsmaktsintresse. Kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun.

Den snabba prisreduceringen har nog redan skett i kombination med snabb teknikutveckling. Kurvan har planat ut, både vad gäller förbättringar i verkningsgrad och pris – även om du för varje år får mer el för pengarna.

Man brukar prata om 30 år – men den kan hålla längre än så.
Du får en liten minskning i effekt när panelens ytan åldras. Växelriktaren behöver troligtvis bytas ut vilket är ganska kostsamt. Med hänsyn till solcellernas långa livstid är det viktigt att komponenter som infästning och elmaterial har riktigt bra kvalitet.

Nej. För att få sådan funktion krävs batterier och en frånskiljare som bryter strömmen från elnätet, så att inte din anläggning skickar ut el på elnätet.

Den styr och övervakar solpanelens produktion. Panelerna kan placeras friare och blir mindre känsliga för skugga. Du får också ökad säkerhet då elproduktionen bryts till exempel vid spänningsfall. Vidare kan du övervaka olika panelers produktion och enklare se var det finns problem i anläggningen.

Det är viktigt att företaget är registrerat hos elsäkerhetsverket. Företaget ska vara registrerat under verksamhetstypen ”elproduktionsanläggningar”. Kontrollera hos elsäkerhetsverket.

Ja, du kan sälja el till valfritt elbolag om du producerar mer el än vad du gör av med och är ansluten till ett elnät. Du får en skattereduktion på vinsten från överskottselen.

Uppdaterad 7 september 2023

Skaffa Sveriges bästa villaförsäkring

Vår hem- och villaförsäkring har allt du behöver för ett tryggt husliv och är högst rankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vår villaförsäkring

Fritidshusförsäkring som skyddar året om

En fritidshusförsäkring ska skydda huset i ur och skur, året om. Både när du är i huset och när du befinner dig på någon annan plats.

Vår fritidshusförsäkring