Egen vårdkostnadsförsäkring

Ring 0771-950 950 för att teckna försäkringen

Du som elitidrottare kan själv teckna en vårdkostnadsförsäkring via Folksams Elitidrottsförsäkring.
  • Försäkringen finns i två nivåer
  • Kan få ersättning för sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering
  • Försäkringen ersätter kostnader
Försäkringen kan lämna ersättning för vårdkostnader (medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling) som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.

Försäkringen ersätter kostnader inom ett år från det att skadan eller sjukdomen uppkommit (ansvarstid). Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen finns i två nivåer - Bas eller Bas+Extra – vilken nivå du har valt framgår av ditt försäkringsbrev.

Individuella försäkringar

För- och efterköpsinformation – Elitidrottsförsäkring

Viktigt och samlad information – produktblad

Omfattning Bas

Ersättning lämnas för vård som ges inom Sverige och som uppkommer inom ett år från försäkringsfallet.

Med vårdkostnader avses i Bas-försäkringen kostnader för att ställa diagnos såsom ett första läkarbesök, magnetröntgen eller annan röntgen.

Som vårdkostnader räknas också i Bas-försäkringen kostnader för artroskopiska ingrepp och operationer i knäleden, samt därpå följande läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling som föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skadan eller sjukdomen. Inga andra artroskopiska ingrepp och operationer ingår i Bas-försäkringen.

Sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering ersätts efter ingrepp i knäled. Ersättning för rehabilitering ersätts med högst fem tillfällen.

Begränsningar i Bas

  • Försäkringen ersätter inte övriga operativa ingrepp på kroppen, rehabilitering eller rese- och boendekostnader.

Omfattning Bas+Extra

Du kan få ersättning för vård som ges inom Sverige och som uppkommer inom ett år från försäkringsfallet.

Med vårdkostnader avses i Bas+Extraförsäkringen kostnader för läkarvård, magnetröntgen, annan röntgen, sjukhusvård, läkemedel och behandling som föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skadan eller sjukdomen.

Med vårdkostnader avses i Bas+Extraförsäkringen kostnader för läkarvård, magnetröntgen, annan röntgen, sjukhusvård, läkemedel och behandling som föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skadan eller sjukdomen.

För att läka en skada kan du få ersättning för sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering. Ersättning för rehabilitering ersätts med högst tio tillfällen per skada.

Ersättning lämnas även för dina nödvändiga kostnader för resor och logi som uppstår inom Sverige i samband med ersättningsbar vård eller be­handling.

Om du inte fyllt 18 år ersätts också mot­svarande kostnader för en närstående person som reser med dig vid vårdtillfället.

Vi lämnar ersättning med högst 3 000 kronor per skada.

Försäkringen kan lämna ersättning för idrottspsykologisk konsultation med högst fem besök eller tio timmars konsultation hos psykolog/terapeut.

Kontakta den klinik du vill bli vårdad hos. Läkaren du besöker tar vid behov kontakt med Folksam.

Folksam tar ställning till om kostnaden för den behandling som planeras är ersättningsbar och svarar läkaren. Om ingrepp måste göras så akut att det inte är möjligt att vänta på Folksams besked, kontaktas Folksam snarast därefter.

Faktura för godkänt läkarbesök eller operation skickas direkt från vårdgivaren till Folksam. Övriga ersättningsbara utlägg för till exempel medicin eller resor betalar du först själv och sedan kontaktar du Folksam för reglering.

Vid skada

Vid inträffad skada kontaktar du våra skadereglerare på Folksam, elitidrott.

Telefon: 08-772 87 95

Frågor till Folksam

Du kan kontakta Idrott & Hälsa om du har frågor eller behöver komplettera din elitidrottsförsäkring.

Telefon: 0771-950 950

Undantag i försäkringen

Se villkoret för de undantag som finns i försäkringen.

Villkor Elitidrottsförsäkring

Projekt Knäkontroll

Varje år drabbas många unga tjejer av svåra knäskador som orsakar lidande och kostar stora belopp. Med ett enkelt träningsprogram så minskar risken för allvarliga skador väsentligt.

Träningsprogrammet knäkontroll

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären