Elitidrottsförsäkring

Försäkringar för

Spelare i Allsvenskan och Superettan

Spelare i Allsvenskan och Superettan omfattas av ett kollektivavtal mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen. Information om kollektivavtalet i stort finns på respektive parters hemsidor.
Försäkringarna nedan gäller för de spelare som förnyat sina spelaravtal från och med 2012-07-01 eller senare. Försäkringarna börjar gälla från och med 2013-01-01 och är ett försäkringspaket i Folksam som är kopplat till kollektivavtalet.

För dig som ingår i det äldre avtalet

Enligt kollektivavtalet får du en livsvarig ålderspension med premiebefrielse. Försäkringen består av en fonddel och en garantidel. Inledningsvis placeras hela premien i en generationsfond i fonddel.

 • Födda på 70-talet får SPP Generation 70-tal
 • Födda på 80-talet eller senare får SPP Generation 80-tal

Inom fonddelen kan du själv byta fonder både före och efter pensionstidpunkten. Fördelningen mellan fonddel och garantidel kan du själv ändra fram till pensionstidpunkten. Du kan även byta fördelning mellan fonddel och garantidel på Mina sidor.

I garantidel står Folksam för placeringen och du får en garanterad ränta. När utbetalningen ska påbörjas fastställs ett garanterat försäkringsbelopp som är det lägsta som kommer att utbetalas.

Ålderspensionen gäller med återbetalningsskydd.

På vår Internettjänst Mina sidor kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan extra kostnad.

Du kommer att få en kod hemskickad till dig som du kan använda för detta.

Premien för pensionen betalas av din arbetsgivare. Du kan inte själv göra någon egen premieinbetalning på denna försäkring. Eftersom det är din arbetsgivare som betalar premien är den inte avdragsgill för dig i din deklaration. När det är dags att börja ta ut försäkringen räknas den som skattepliktig inkomst.

Det är när du ska börja ta ut din pensionsförsäkring som du bestämmer under hur lång tid du vill ta ut den. Den går tidigast att ta ut från din 55-årsdag och du kan välja att ta ut den så länge du lever eller under en kortare tid, 5 – 20 år.

Fonder, villkor och avgifter

Genom länken nedan kan du se vilka fonder du kan välja för ditt pensionssparande.

Dina valbara fonder

Hämta villkor

I villkoret finns alla detaljer. Här ligger alltid den senaste versionen.

Villkor för tjänstepension elitidrott

Anmälan Tjänstepension Elitidrott

Tjänstesjukförsäkring ger ersättning om den anställdes arbetsförmåga är nedsatt till minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfall.

Villkoren är givetvis anpassade så att ersättning gäller för inkomst från idrottsutövning och inga undantag gäller för idrottsskador på grund av spel.

Till grund för beräkningar av kompensationsutrymme ligger den lön som din arbetsgivare anmält. Kompensationsutrymmet är i mycket likt ITP-avtalet. I detta avtal har vi dock en avvikelse då sjukförsäkringsbeloppet beräknas på lön upp till 40 000 kronor per månad från den dag spelaren fyllt 40 år, vilket kan anses vara den lön spelaren som högst, med några undantag, kan erhålla vid avslutat karriär.

Spelare äldre än 45 år omfattas inte av försäkringen.

Hämta villkor

Villkoren som gäller för försäkringen kan du läsa här eller beställa från närmaste Folksamkontor.

Villkor sjukförsäkring elitidrott

Varje klubb i Fotbollsallsvenskan och Superettan tecknar vårdkostnadsförsäkring för sina spelare.

Det finns två nivåer och klubben väljer själv omfattning. Kontrollera med din klubb vilken omfattning de tecknat. Klubben ansvarar också för att uppdatering av försäkrade spelare sker under säsongen.
 • Ersätter kostnad för att ställa diagnos på hela kroppen
 • I kostnad för att ställa diagnos ingår ett läkarbesök och magnetröntgen/annan röntgen enligt prislista
 • Artroskopi och operativa ingrepp knäled ingår
 • Högst fem rehabiliteringstillfällen efter ingrepp knäled
 • Försäkringen gäller utan självrisk
Undantag gäller för:
 • Förkylningar eller liknande
 • Allergiutredning
 • Övriga ingrepp
 • Rese- och boendekostnader
 • Tidigare skador och sjukdomar
 • Ersättning lämnas för skada på hela kroppen som inträffar under försäkringstiden
 • Ersättning lämnas oavsett om vården är offentlig eller privat
 • Försäkringen gäller utan självrisk
Begränsningar:
 • För vissa ingrepp (till exempel CAM-operation och diskbråck) lämnas ersättning, dock högst 40 000 kronor
 • Rehabilitering begränsas till tio gånger per skada
 • Ersättning för resor och boende i samband med vård ersätts med högst 3 000 kronor
Undantag gäller för:
 • Förkylningar eller liknande
 • Allergiutredning
 • Tidigare skador och sjukdomar

Hämta villkor

Villkoren som gäller för försäkringen kan du läsa här eller beställa från närmaste Folksamkontor.

Villkor Gruppförsäkring Elitidrott

Trygghetsförsäkringen gäller vid olyckor som inträffar under aktivitet som matcher och träningar (inom arbetet som spelare) eller vid direkt resa till eller från.

Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du 1 000 kronor som en schablonersättning redan vid första läkarbesöket. Det ska till viss del täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor.

Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar i en följd lämnas ersättning från med 200 kronor per dag. Ersättning lämnas för högst 180 dagar.

Ersättning kan lämnas vid arbetsoförmåga till minst 50 procent under minst 31 dagar i en följd.

Ersättning lämnas med 2 225 kronor per månad i längst 180 dagar.

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell. Ersättning kan utgå med högst 30 prisbasbelopp (1 365 000 kronor).

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms med hjälp av en tabell. När invaliditetsgraden är lägre än 5% utbetalas 1% av försäkringsbeloppet. Bedöms skadan till mellan 5% och 74% utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Exempel:

Om invaliditetsgraden är 10%, blir utbetalningen 10% av försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgrader 75% eller högre höjs försäkringsbeloppet till 200%. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven i procent. Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

Ersättning vid ärr på grund av olycksfall.

Ersättning kan lämnas vid olycksfallsskada för kostnader för inköp av glasögon och även anskaffande av handikappfordon.

Försäkringsbeloppet är 45 500 och utbetalas till dödsboet vid dödsfall.

Viktigt att tänka på

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Olycksfallsskada berättigar till ersättning om olycksfallet medfört arbetsoförmåga i arbetet som ishockeyspelare, som varat i mer än 30 dagar, eller medfört medicinsk invaliditet.

Annan skadlig inverkan av ishockey berättigar till ersättning om besvär kvarstår sedan 180 dagar förflutit från den dag då skadan visade sig. En förutsättning är att skadan av Försäkringskassan förklarats som arbetsskada enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

Hämta villkor

Villkor Trygghetsförsäkring

Försäkringsskyddet gäller så länge du är anställd, även om du är sjuk eller föräldraledig. Försäkringen kan också gälla vid tjänstledighet, utom vid studier.

Om anställningen upphört på grund av att du fått sjukersättning, gäller försäkringen längst till 65 års ålder.

Om din partner saknar försäkringsskydd kan ett belopp från makeförsäkringen betalas ut.

Utbetalning från tjänstegrupplivförsäkring sker i form av grundbelopp och barntillägg. Om du avlider utbetalas normalt 6 prisbasbelopp i grundbelopp till din/a förmånstagare. Om din arbetstid är 8 men inte 16 timmar/vecka utbetalas hälften av beloppet.

Dina barn som är under 20 år kan få barntillägg. Barntilläggets storlek beror på barnets ålder vid ditt dödsfall och din arbetstid. Barnbeloppet är högst 2 prisbasbelopp per barn.

Finns ingen förmånstagare till grundbeloppet utbetalas ett halvt prisbasbelopp i begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Din make/registrerade partner/sambo kan vara medförsäkrad om:

 • du omfattas av tjänstegrupplivförsäkring
 • han/hon saknar eget försäkringsskydd
 • ni har barn under 17 år

Vid dödsfall
Om medförsäkrad avlider utbetalas ett halvt basbelopp till dig och ett prisbasbelopp till varje barn under 17 år.

Förmånstagare till grundbeloppet, enligt det generella förmånstagarförordnandet är:

 • 1) din make/registrerade partner
 • 2) dina barn
 • 3) dina föräldrar

Sambo är inte förmånstagare enligt det generella förmånstagarförordnandet. Om du vill att din sambo eller någon annan ska ha pengarna, måste du skicka in ett förmånstagarförordnande.

Använd blanketten Förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring, som du kan ladda ner nedan.

Folksam administrerar tjänstegrupplivförsäkringen. Frågor om tjänstegrupplivförsäkring besvaras av kundservice på telefon, telefon 020-485 485 genom epostformuläret.

Viktiga blanketter

Dödsfallsanmälan TGL

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringarna.

Tjänstegrupplivförsäkring - TGL

En ren livförsäkring där ett skattefritt engångsbelopp utbetalas vid dödsfall.

Ja, om det finns barn under 17 år kan varje barn få ett prisbasbelopp (44 000 kronor under 2012) och efterlevande partnern ett halvt basbelopp (22 000 kronor under 2012).

Ja, ett halvt prisbasbelopp (22 000 kronor under 2012) kan utbetalas till dödsboet.

Ja, men då måste man fylla i ett förmånstagareförordnande.

Grundbeloppet kan utbetalas till ; make, maka, barn eller föräldrar i denna ordning.

Barn under 20 år kan få ett eget belopp.

Genom att fylla i en blankett för förmånstagarändring.

Pension

Pensionsavsättningen i procent är bestämd i kollektivavtalet. Utöver det ska premiebefrielse och premie för sjukförsäkringen ligga.

Ja det ingår default.

Genom att antingen fylla i en fondbytesblankett eller genom att logga in på Mina Sidor här på folksam.se.

Administration av IUP Elitidrott

Nej. IUP Elitidrott är inte tecknat med flytträtt.

För spelare i SHL och Hockeyallsvenska ska spelare som fyllt 18 år och har en månadslön på 10 000 kronor eller mer försäkras.

För spelare i Allsvenskan och Superettan ansluts samtliga spelare till Tjänstesjukförsäkringen men avsättning till pension sker endast om månadslönen är 10 000 kronor eller mer.

Anmäl sjukskriven spelare på telefon 08-772 64 25
Skicka sjukintyg till: premiebefrielse-liv@folksam.se

Föreningen får återkomma med ny anmälan när spelaren är fullt arbetsför.

Startdag blir den första i samma månad. Premien blir för en hel månad.

I löneskatteunderlaget för IUP ingår årets debiterade premier för:
- ålderspension,
- premiebefrielseförsäkring och
- sjukpension.

Någon uppdelning av premien för sjukpension, i en del som motsvarar sjukpenning och en som motsvarar sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning, som görs inom exempelvis ITP, görs inte vad gäller IUP.

Fast lön : beräknas som aktuell avtalad månadslön multiplicerad med 12.

Rörlig lön: beräknas på årsbasis utifrån faktiskt utbetald rörlig lön under de 12 senaste månaderna. Om 12 månaders historik inte finns för den försäkrade hos aktuell arbetsgivare, ska arbetsgivaren beräkna en uppskattad årslön.

Summan av fast och rörlig lön: bildar den sammanlagda årslön som rapporteras till Folksam och ligger till grund för ålderspension samt sjukförsäkring.

Skidklar

Med Skidklar kan du njuta tryggt när du far nerför backarna på alla SLAO-anläggningar i Sverige — för bara 170 kronor per säsong.

Köp Skidklar nu

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären