Tjänstegrupplivförsäkring

Ring 0771-485 485 för att teckna försäkringen.

Tjänstegrupplivförsäkring är en kapitalförsäkring utan sparande som vid dödsfall utbetalas i form av ett skattefritt engångsbelopp.

Tjänstegruppliv består av försäkringsförmånerna grundbelopp, barntillägg och makeförsäkring. Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal styr avtalet vilket försäkringsvillkor den anställde omfattas av.

Tjänstegruppliv utan kollektivavtal kan tecknas av arbetsgivare som inte är bundna av tjänstegruppliv enligt kollektivavtal. Försäkringen tecknas och betalas av arbetsgivaren.

Här finns en sammanställning över de olika avtalsområden som valt Folksam som försäkringsgivare för tjänstegrupplivförsäkringen. Du kan här hämta villkor, produktblad samt förmånstagarförordnande som gäller för ditt avtalsområde.

Av försäkringsvillkoret framgår vem som är förmånstagare till utfallande belopp. Det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på annat sätt. Har du inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnade gäller det generella förordnade som finns i försäkringsvillkoret.

Är du ogift men sammanboende och vill att din sambo ska få pengarna vid ditt dödsfall, måste du anmäla det till Folksam. Du kan också anmäla annan fysisk person som förmånstagare. Anmälan ska göras på blanketten Förmånstagar­förordnade för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som finns att ladda ner nedan.

Det generella förmånstagarförordnandet enligt avtalet mellan FAO och Forena/SACO-förbund innefattar dessa förmånstagare av grundbeloppet från tjänstegruppliv i följande ordning

1. Make/maka/registrerad partner

2. Arvsberättigade barn

3. Föräldrar eller, om endera av dem är avliden, den efterlevande föräldern.

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra det förmånstagarförordnade som finns i försäkringsvillkoret, ska detta ske på blanketten Förmånstagar­förordnade för tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Blanketten kan laddas ner här eller beställas från Folksam kooperativa tjänstepensioners kundservice på telefon 020-485 485.

Förmånstagarförordnade för tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor tjänstegruppliv

Av försäkringsvillkoret framgår vem som är förmånstagare till utfallande belopp. Det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på annat sätt. Har du inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnade gäller det generella förordnade som finns i försäkringsvillkoret.

Är du ogift men sammanboende och vill att din sambo ska få pengarna vid ditt dödsfall, måste du anmäla det till Folksam. Du kan också anmäla annan fysisk person som förmånstagare. Anmälan ska göras på blanketten Förmånstagarförordnade för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som finns för nedladdning nedan.

Det generella förmånstagarförordnandet enligt avtalet mellan Fremia och Förhandlings- och samverkansrådet PTK innefattar dessa förmånstagare av grundbeloppet från tjänstegruppliv i följande ordning

1. Make/registrerad partner

2. Arvingar (förutom Allmänna arvsfonden)

3. Efterlämnar tjänstemannen endast allmänna arvsfonden såsom arvinge tillfaller utgående försäkringsbelopp till försäkringsgivaren.

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra det förmånstagarförordnade som finns i försäkringsvillkoret, ska detta ske på blanketten Förmånstagarförordnade för tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Blanketten kan laddas ner nedan eller beställas från Folksam kooperativa tjänstepensioners kundservice på telefon 020-485 485.

Förmånstagarförordnade för tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor tjänstegruppliv

Av försäkringsvillkoret framgår vem som är förmånstagare till utfallande belopp. Det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på annat sätt. Har du inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnade gäller det generella förordnade som finns i försäkringsvillkoret.

Är du ogift men sammanboende och vill att din sambo ska få pengarna vid ditt dödsfall måste du anmäla det till Collectum via blankett på avtalat.se, Förmånstagarregistret. Du kan också anmäla annan fysisk person som förmånstagare. Anmälan görs på blanketten Särskilt förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) via länk till Avtalat nedan.

Det generella förmånstagarförordnandet enligt avtalet mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK innefattar dessa förmånstagare av grundbeloppet från tjänstegruppliv i följande ordning

1. Make/maka/registrerad partner

2. Barn, barnbarn

3. Föräldrar.

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra det förmånstagarförordnande som finns i försäkringsvillkoret ska blanketten Särskilt förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) användas från Avtalat, för avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Blanketten kan laddas ner här eller beställas från Folksam kooperativa tjänstepensioners kundservice på telefon 0771-485 485. Den ifyllda blanketten sänds till

Avtalat
Förmånstagarregistret
103 76 Stockholm

Särskilt förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) på Avtalat

Förköpsinformation tjänstegruppliv

Försäkringsvillkor tjänstegruppliv

Ansökan tjänstegruppliv

Av försäkringsvillkoret framgår vem som är förmånstagare till utfallande belopp. Det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på annat sätt. Har du inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnade gäller det generella förordnade som finns i försäkringsvillkoret.

Är du ogift men sammanboende och vill att din sambo ska få pengarna vid ditt dödsfall, måste du anmäla det till Folksam. Du kan också anmäla annan fysisk person som förmånstagare. Anmälan ska göras på blanketten Förmånstagarförordnade för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som finns för nedladdning nedan. Det generella förmånstagarförordnandet enligt försäkringsvillkoret innefattar dessa förmånstagare av grundbeloppet från tjänstegruppliv i följande ordning

1. Make/maka/registrerad partner

2. Barn

3. Föräldrar eller, om endera av dem är avliden, den efterlevande föräldern.

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra det förmånstagarförordnade som finns i försäkringsvillkoret, ska detta ske på blanketten Förmånstagarförordnade för tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Blanketten kan laddas ner här eller beställas från Folksam kooperativa tjänstepensioners kundservice på telefon 020-485 485.

Förmånstagarförordnade för tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor tjänstegruppliv

Förköpsinformation tjänstegruppliv

Ansökan tjänstegruppliv

Av försäkringsvillkoret framgår vem som är förmånstagare till utfallande belopp. Det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på annat sätt. Har du inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnade gäller det generella förordnade som finns i försäkringsvillkoret.

Är du ogift men sammanboende och vill att din sambo ska få pengarna vid ditt dödsfall måste du anmäla det till Folksam. Du kan också anmäla annan fysisk person som förmånstagare. Anmälan görs på blanketten Särskilt förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Det generella förmånstagarförordnandet enligt avtalet mellan BAO-Finansförbundet/SACO förbund innefattar dessa förmånstagare av grundbeloppet från tjänstegruppliv i följande ordning:

1. Make/maka, registrerad partner

2. Barn

3. Föräldrar, eller om någon av dem är avliden, den efterlevande föräldern

4. De släktingar i övrigt, som äger taga arv

5. Fysisk universaltestamentstagare, envar till så stor del, som enligt testamente tillkommer denne av kvarlåtenskapen eller överskott därav

6. Banken eller den fond till förmån för anställda, som banken anvisat härför; i sist nämnda fall tillfaller dock 28 650 kronor tjänstemannens dödsbo som begravningshjälp.

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra det förmånstagarförordnade som finns i försäkringsvillkoret, ska detta ske på blanketten Förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Blanketten kan laddas ner här eller beställas från Folksam kooperativa tjänstepensioners kundservice på telefon 020-485 485.

Förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor tjänstegruppliv

Förköpsinformation tjänstegruppliv

Ansökan tjänstegruppliv

Av försäkringsvillkoret framgår vem som är förmånstagare till utfallande belopp. Det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på annat sätt. Har du inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnade gäller det generella förordnade som finns i försäkringsvillkoret.

Du kan anmäla annan fysisk person som förmånstagare till Folksam. Anmälan ska göras på blanketten Ändrat förmånstagarförordnande för avtalsgrupplivförsäkring, AGL som finns för nedladdning nedan.

Det generella förmånstagarförordnandet enligt avtalet mellan AFO och Handelsanställdas förbund innefattar dessa förmånstagare av grundbeloppet från avtalsgruppliv i följande ordning: 

1. Make/registrerad partner

2. Ogift person som under äktenskaps-/partnerskapsliknande förhållanden sammanbott med ogift försäkrad. Dessa ska ha, ha haft eller vänta gemensamt barn eller tidigare ha varit gifta/registrerade partners med varandra. Sammanboendet ska ha varit stadigvarande intill dödsfallet.

3. Ogift person som under äktenskaps-/partnerskapsliknande förhållanden sammanbott med ogift försäkrad. Båda ska ha fyllt 18 år. Sammanboendet ska vid dödsfallet ha varit stadigvarande sedan minst sex månader. Efterlämnas även arvsberättigade barn får barnen halva beloppet.

4. Arvsberättigade barn. Finns även sambo enligt punkt 3 ovan får sambon halva beloppet.

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra det förmånstagarförordnade som finns i försäkringsvillkoret, ska detta ske på blanketten Ändrat förmånstagarförordnande för avtalsgrupplivförsäkring, AGL. Blanketten kan laddas ner här eller beställas från Folksam kooperativa tjänstepensioners kundservice på telefon 020-485 485.

Ändrat förmånstagarförordnande för avtalsgrupplivförsäkring, AGL

Försäkringsvillkor tjänstegruppliv

Av försäkringsvillkoret framgår vem som är förmånstagare till utfallande belopp. Det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på annat sätt. Har du inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnade gäller det generella förordnade som finns i försäkringsvillkoret.

Du kan anmäla annan fysisk person som förmånstagare till Folksam. Anmälan ska göras på blanketten Ändrat förmånstagarförordnande för avtalsgrupplivförsäkring, AGL som finns för nedladdning nedan.

Det generella förmånstagarförordnandet enligt avtalet mellan Fremia och LO innefattar dessa förmånstagare av grundbeloppet från avtalsgruppliv i följande ordning:

1. Make/registrerad partner

2. Ogift person med vilken ogift försäkrad som vid dödsfallet stadigvarande under minst sex månader sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden

3. Barn, barnbarn

4. Föräldrar

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra det förmånstagarförordnade som finns i försäkringsvillkoret, ska detta ske på blanketten Ändrat förmånstagarförordnande för avtalsgrupplivförsäkring, AGL. Blanketten kan laddas ner här eller beställas från Folksam kooperativa tjänstepensioners kundservice på telefon 020-485 485.

Ändrat förmånstagarförordnande för avtalsgrupplivförsäkring, AGL

Försäkringsvillkor för Avtalsförsäkringar Fremia-LO

Av de ursprungliga försäkringsvillkoren framgår vem som är förmånstagare till utfallande belopp. Det vill säga vem som ska ha pengarna. Du kan när som helst ändra förmånstagarförordnandet så att pengarna fördelas på annat sätt. Har du inte gjort ett särskilt förmånstagarförordnade gäller det generella förordnade som finns i de ursprungliga försäkringsvillkoren.

Ändring av förmånstagarförordnande

Om du vill ändra det förmånstagarförordnade som finns i de ursprungliga försäkringsvillkoren, ska detta ske på blanketten Särskilt förmånstagarförordnande för fortsättningsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkringen. Blanketten kan laddas ner här eller beställas från Folksam kooperativa tjänstepensioners kundservice på telefon 020-485 485.

Särskilt förmånstagarförordnande för fortsättningsförsäkring för tjänstegrupplivförsäkringen

Försäkringsvillkor tjänstegruppliv

Ansökan om fortsättningsförsäkring för tjänstegrupplivförsäkring

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfull kapitalförvaltning