Tilläggstjänsten

Köra Säkert

upphörde 1 juli 2021

Tack till dig som har bidragit till en säkrare trafik och en bättre miljö genom att använda vår tilläggstjänst Köra Säkert.

Tjänsten upphörde 1 juli 2021 då vår leverantör inte längre tillhandahåller plattformen som behövs för Köra Säkert. Bilförsäkringen löper på som vanligt för dig, men utan tilläggstjänsten.

Sänkta hastigheter sparar liv, fortsätt att köra säkert!

Varför Köra Säkert?

Folksams trafikforskning sparar liv och ger en säkrare trafik. Nu vill vi bidra till ett bättre körbeteende med Köra Säkert. Tjänsten Köra Säkert bygger på att du betalar efter hur du kör. Som stöd har Folksam tagit fram en indikator. Indikatorn ger dig direkt återkoppling och gör det lättare för dig att hålla hastighetsgränsen. Du som använder Köra Säkert får tillgång till information om din körning samt tips på hur du kan bli ännu bättre. Dessutom betalar du efter hur du kör, en säkrare körstil belönas med upp till 20 % på din bilförsäkringspremie.

Hastigheten är en av de vanligaste orsakerna till personskador i trafiken. Vi skulle kunna minska antalet personskador och rädda upp till 40 liv per år, genom att sänka medelhastigheten på vägarna med några få km/h. I våra studier framkom det att direkt återkoppling i kupén hjälper föraren hålla rätt hastighet

Frågor och svar

Tilläggsvillkor Folksam Köra Säkert

Viktig och samlad information om tilläggsförsäkringen

Du får rabatt på din försäkringspremie om du kör mellan 85 % och 100 % grönt, enligt gällande hastighetsgräns. 20 % rabatt får du om du kör minst 96 % grönt. Om du har mer än 5 % röd körning totalt kommer du inte få någon rabatt.

Telia Sense ska vara aktivt och installerat för att kunna ha Köra Säkert.

En förutsättning för Köra Säkert är att Telia Sense-hårdvaran sitter i OBDII-uttaget hela tiden.

Oavsett vem som kör bilen samlas kördata in. Tänk på att det kan vara lämpligt att nämna för den du lånar ut bilen till att Köra Säkert finns i bilen.

Folksam har tillstånd att samla in uppgifter om hastighetsöverträdelser för rabattberäkning, forskning och statistikframtagning. Vi samlar inte in på exakta positioner eller exakta tidpunkter och vet därför inte var och när någon kört för fort.

Här kan du ladda ner hela Frågor och svar.

Frågor och svar

Köra Säkert bygger på att du själv ska vilja hålla hastighetsgränsen och då kunna påverka premien på din bilförsäkring, det vill säga betala som du kör. För att kunna koppla bilens hastighet till premien har Folksam utvecklat en så kallad indikator, en slags hjälplampa, som ska installeras i bilen och ge dig omedelbar feedback på hur du håller hastighetsgränsen.

Indikatorn kommer ge feedback, där exempelvis grönt ljus betyder att du kör på eller under rådande hastighetsgräns. Bilens kördata samlas in via Telia Sense. Kördatan som samlas in är underlag till den rabatt som beräknas och som helt bygger på din förmåga att hålla hastigheten. Rabatten presenteras sedan i Telia Sense's app samt på Mina sidor där vi gör det möjligt för dig att se hur ditt körbeteende påverkar din försäkring.

 • Din bil måste ha en OBDII-port. 
 • Telia Sense ska vara installerat och aktivt. 
 • Köra Säkert kan bara läggas till en befintlig bilförsäkring i Folksam. ¨
 • Du måste ha en smartphone. 
 • Du måste ha mobilt BankID. 
 • Du kan bara beställa Köra Säkert som privatperson eller för en enskild firma (personnummer). 
 • Gäller för dig som har en privat personbil eller en lätt lastbil. 
 • Du ska vara bosatt i Sverige. 
 • Du ska vara försäkringstagare på fordonet.

Folksam har tagit fram en indikator som ska placeras i bilen och hjälpa dig att hålla hastigheten genom att ge omedelbar feedback i kupén. Feedbacken kommer visas med ljussken i indikatorn. Den kommer lysa grönt, gult eller rött beroende på hur väl bilens hastighet stämmer överens med den registrerade hastigheten på vägsträckan du kör.

2012 deltog Folksam i pilotprojektet Grönt ljus tillsammans med Trafikverket, MHF och Salus Ansvar. En av lärdomarna från detta projekt var vikten av direkt återkoppling i kupén för att hjälpa föraren hålla rätt hastighet.

Det har varit viktigt för Folksam att utveckla en hjälpreda som alltid finns i bilen samt som inte uppmuntrar till mobilanvändande under körning. Eftersom mätutrustningen (Telia Sense hårdvara) redan sitter i bilen behöver du inte tänka på att alltid ha med dig till exempel mobiltelefonen eller gå in och starta något innan du kör iväg.

Bilens kördata tas upp av Telia Sense och bilens hastighet jämförs med Nationell Vägdatabas (NVDB). Där finns samtliga statliga och kommunala vägar i Sverige med gällande hastigheter registrerade. Baserat på vad hastigheten är i NVDB för aktuell vägsträcka ger indikatorn återkoppling till föraren genom att lysa grönt, gult eller rött beroende på bilens hastighet. Indikatorn fungerar alltså som en hjälpreda till kunden för att indikera hur väl hastigheten hålls.

Indikatorn blinkar gult när Telia Sense-hårdvaran inte har någon täckning, den kan inte ta emot GPS-signal eller när det inte finns någon koppling till Nationell vägdatabas (NVDB). Indikatorn kan blinka gult vid av- och påfarter, på parkeringar och i tunnlar.

Data som samlas in ska, enligt Datainspektionens beslut, behandlas av Folksam på en aggregerad nivå. Det innebär att vi inte kan säga exakt var eller exakt när fordonet kör viss sträcka i ett givet hastighetsintervall.

Data som samlas in och används för din rabatt är fordonsidentifikation, mätarställning, total körsträcka på körningen, sträcka vid olika hastighetsbegränsningar samt sträcka fortkörning över hastighetsbegränsning i intervaller om 5 km/h. För att rabatten ska kunna beräknas registreras även följande tekniska uppgifter: del av körningen där indikatorn har lyst blinkande gult, information om urdragen Telia Sense hårdvara samt sträcka och tid som bilen inte körts i Sverige. 

För att kunna ge dig återkoppling på din körning samlas, utöver data som samlas in för rabattberäkning, även reseidentifikation, batteristatus på indikatorn samt datum vid körningens start och slut.

För statistikframtagning samlas och sparas även total körtid på körningen, sträcka under dygnsperiod, sträcka på vägtyp, ungefärlig plats vid körningens start och slut, G-krafter vid vissa tröskelnivåer samt sträcka flaggad med ”indikator ur funktion”.

Folksam använder endast din kördata för rabattberäkning och statistikframtagning.

Förutom möjlighet till en lägre premie finns också pengar att spara genom ett minskat slitage på bilen samt en lägre bränsleförbrukning. Belöningen består av en rabattmöjlighet på bilförsäkringspremien, med upp till 20 %.

 • Rabatt ges på de sträckor som du kör grönt, dvs. på eller under tillåten hastighetsgräns. 
 • Rabatten räknas på totalsträckan du kör under innevarande försäkringsår. 
 • Kör du under 85 % grönt får du ingen rabatt. 
 • Vid 85 % grön körning får du 5 % rabatt direkt. 
 • För varje procentenhet grön körning över 85 % ges en procentenhet rabatt. 
 • När du når 96 % grön körning får du ytterligare 5 % rabatt direkt, det vill säga du når maxrabatten 20 %. 
 • Om du har mer än 5 % röd körning totalt kommer du inte få någon rabatt.

I Köra Säkert är "säker körning" när bilföraren kör enligt gällande hastighetsgräns, det vill säga där föraren inte kör för fort. Rabattberäkningen tar hänsyn till din hastighet jämfört med registrerad hastighet på sträckan. Registrerad hastighet på sträckan hämtas från Nationell Vägdatabas (NVDB).

Säkra och bränslesnåla bilar

Alla årets bilar – som uppfyller våra krav. Vår lista innehåller alla bilmodeller som är både trafiksäkra, bränslesnåla och miljömässigt hållbara.

Se hela listan

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfull kapitalförvaltning