Försäkringar märkta
med Bra Miljöval

Folksam var först med att få försäkringar märkta med Bra Miljöval redan 2011. Då var det villa, fritidshus och bil som mötte de stränga kriterierna för första gången, vilket de har gjort varje år sedan dess.

Sedan 2022 är även Folksams alla hemförsäkringar märkta med Bra Miljöval. Det innebär att 1,9 miljoner hushåll har gjort ett bra val för miljön och klimatet. Tack!

Håll utkik efter Bra Miljövals pilgrimsfalk när du väljer produkter och tjänster. Då vet du att ditt val är så bra det kan bli för både dig och alla andra.

Våra försäkringar märkta med Bra Miljöval

Vi ställer tuffa krav

Varje år köper vi byggreparationer för cirka en miljard kronor och bilreparationer för över två miljarder kronor.

Det ger oss en ekonomisk styrka och möjligheter att ställa tuffa krav på att minska avfall vid reparation, använda miljöanpassade ersättningsprodukter och välja återbruk där det är möjligt.

För att uppnå miljömärkningen krävs även bland annat ansvarsfull förvaltning och placering av försäkringspremier, samt skadeförebyggande information till våra kunder så att antalet skador minskar.

Du hittar mer information på Bra Miljövals webb >
Som första sakförsäkringsbolag fick vi 2011 försäkringar märkta med en av världens absolut tuffaste miljömärkningar.

Bra Miljöval har sedan dess höjt kraven och vi är stolta över att ha haft kvar miljömärkningen på villa, fritidshus och bil varje år sedan dess.

År 2021, i samband med att kriterierna vrids upp ännu mer, utökades omfattningen av miljömärkningen även till hemförsäkring. Eftersom Folksam har den mest populära hemförsäkringen i Sverige så innebär det att 1,8 miljoner hushåll nu har en miljömärkt hemförsäkring!

Vad innebär Bra Miljöval?

Märkt med Bra Miljöval signalerar att en produkt eller tjänst (försäkring till exempel) är minst skadliga för miljön i sin kategori.

Det gör att vi använder oss av miljöanpassade material när vi reparerar skador på bilar och hus, att vi ställer hårda krav på våra leverantörer och att vi placerar dina premier och ditt sparande på ett ansvarsfullt sätt där vi ställer hårda krav på hållbarhet i fonder och företag.

Folksam ägs av dig och alla andra kunder. Vår vision är att våra kunder ska vara trygga i en hållbar värld. Vi välkomnar tuffa miljökrav, genomlysning av vårt hållbarhetsarbete och sätter en stolthet i att göra så mycket vi kan för en bättre framtid.

Exempel på krav för försäkringar märkta med Bra Miljöval

  • Återbruk och miljöanpassade reparationer
  • Ansvarsfulla investeringar
  • Skadeförebyggande och information till kund
  • Transparens kring hållbarhetsarbetet
Kraven för att något ska få märkningen Bra Miljöval bygger på insikten att vi måste spara på naturresurserna, den biologiska mångfalden och att människans hälsa inte får hotas.

Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. Så här uppfyller vi kriterierna:

Återbruk och miljöanpassad reparation

Ett stort företag har stora möjligheter att påverka och våra höga miljökrav har bidragit till en förbättrad miljöstandard hos flera stora underleverantörer.

Våra leverantörer reparerar årligen skadade hus, bilar och hushållsgods för stora summor. Folksams totalkostnad för byggreparationer uppgår varje år till över en miljard kronor. För bilreparationer var kostnaden ca dubbelt så hög. Det ger oss en ekonomisk styrka och möjligheter att ställa tuffa krav på våra leverantörer. Vi utbildar dem också för att skaderegleringen ska vara långsiktig, hållbar och effektiv.

Våra leverantörer köper och återvinner till exempel begagnade reservdelar för bilar. Miljöanpassad skadereglering gäller även lösöre. För mobiltelefoner har en specifik ”mobilcirkel” utvecklats, tillsammans med vår samarbetspartner GIAB. Den bygger på att kunden lämnar in sin trasiga mobil och får tillbaka en motsvarande återbrukad eller reparerad telefon.

Ansvarsfulla investeringar

För att en försäkring ska få märkningen Bra Miljöval ställs också krav på ansvarsfulla investeringar.

Folksams förvaltning av försäkringskapitalet styrs av deras kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Folksam arbetar aktivt med att påverka de företag de investerar i för att ta ansvar för dessa frågor. Folksam Sakförsäkring investerar inte i företag som producerar tobak, kontroversiella vapen eller krigsmateriel och militära tjänster avsedda att användas i strid, termiskt kol, uran eller kärnkraft. Även kriterierna kring investeringar i fossil energi har skärpts.

Inom Nettonollalliansen arbetar Folksam med att påverka sina innehav att sätta konkreta mål för en årlig minskning av koldioxidutsläpp i enlighet med 1,5 gradersmålet.

Våra placeringskriterier

Skadeförebyggande och information till kund

Det ska finnas ett strategiskt arbete med skadeförebyggande åtgärder där produkter eller tjänster erbjuds för att undvika och minska skador. Folksam har arbetat skadeförebyggande under lång tid som en del av vårt hållbarhetsarbete.

En skada som kan undvikas är det bästa för människa och miljö. Vi varnar till exempel våra kunder vid väderomslag och på vår hemsida kan kunder hitta tips om hur de kan klimatanpassa sina boenden.

Transparens kring hållbarhetsarbetet

Folksam redovisar hur vi arbetar med hållbarhet i en årlig års- och hållbarhetsredovisning. Vi publicerar även årligen en klimatrapport i enlighet med rekommendationerna i TCFD kring klimatrelaterade risker.

Även portföljens koldioxidavtryck och klimatavtrycket från egen verksamhet och fastighetsinnehavet redovisas publikt varje kvartal.

Ett viktigt val för miljön