Våra placeringskriterier

Våra placeringskriterier och investeringsriktlinjer ligger i linje med Folksams vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Placeringskriterierna gäller för alla tillgångsslag och beskriver bland annat hur vi främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i vår förvaltning. Vi delar upp placeringskriterierna enligt följande:

Påverkar

Vårt mål är i första hand inte att välja bort investeringar, utan påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. Våra påverkande kriterier grundar sig på FN:s Global Compact liksom OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Läs mer här

Utesluter

Verksamhetsbaserade kriterier
Det finns verksamheter som vi helt avstår från att investera i. Det handlar om sådant som står i strid med brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper. Tobaksbranschen investerar vi inte i. Folksam är ett försäkringsbolag som erbjuder bland annat liv- och sjukförsäkringar. Därför är det motsägelsefullt att investera i bolag som står bakom produkter som är så beroendeframkallande och skadliga för hälsan som tobak är.
Vi investerar inte heller i bolag verksamma i spelbranschen. Spelbolagens verksamhet är en grogrund för att utveckla spelberoende bland användarna, och vi som ansvarsfull ägare har gjort bedömningen att vi med våra insatser inte kan garantera en förbättring av detta problem. 2021 beslutade styrelserna i Folksam att även utesluta investeringar i bolag som tillverkar icke-medicinsk cannabis.

Normbaserade kriterier
Vi har även uteslutande kriterier som grundar sig på internationella normer och konventioner. Folksam Liv och Folksam Tjänstepension utesluter det som brukar kallas kontroversiella vapen, såsom klusterbomber och kemiska vapen. Likaså utesluts kärnvapen även om det inte finns någon konvention kring detta. Användningen av kärnvapen står dock i strid mot grundläggande mänskliga rättigheter och skulle orsaka stort mänskligt lidande.

Riskbaserade kriterier
Slutligen finns ytterligare en variant av uteslutande kriterier som tar sitt avstamp i riskspridning. I och med klimatförändringarna och riskerna med så kallade stranded assets så har vi uteslutit bolag med över 30 procent av omsättningen kommer från kolanvändning i energibolag samt bolag där 5 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol. Stranded assets, på svenska strandade tillgångar, innebär en finansiell risk. Begreppet betyder att de tillgångar man förfogar över av någon anledning inte kan nyttjas. Det innebär att tillgångar kan skrivas ner som värdelösa eftersom de om de ska extraheras kommer generera utsläpp med stor negativ konsekvens för klimatet och miljön. För Folksam Liv, Folksam Tjänstepension och KPA Pension utesluts även bolag med mer än 10 procent av omsättningen från oljesand.

Företag vi inte placerar i
Här kan du se vilka företag Folksam Liv inte placerar i och orsaken till det. Listan nedan är angiven utifrån MSCI World samt OMXSBGI.

Företag vi inte placerar i

Bra Miljöval
Folksam Saks uteslutande kriterier grundar sig på krav från Naturskyddsföreningen för märkningen Bra Miljöval. I Sak-portföljen investeras inte i företag som är aktiva inom någon av följande branscher: vapen, alkohol (för förtäring), tobak, pornografi, kolkraft, kärnkraft eller uran. I detta dokument framgår vilka bolag som Folksam Sak har innehav i.

Folksam Saks innehav

Kriterium Folksam Liv & Folksam Tjänstepension Folksam Sak KPA Pension
Klimat och miljö
Mänskliga rättigheter
Korruption
Alkohol    
Alla vapen   ✖*
Cannabis ✖** ✖** ✖**
Illegala vapen
Kolkraft ✖ *** ✖ ***
Kärnkraft    
Oljesand ✖ **** ✖ **** ✖ ****
Pornografi
Spel ✖***** ✖*****
Tobak ✖****** ✖****** ✖******

✔ Påverkande kriterier ✖ Uteslutande kriterier
* Utesluter bolag med över 5 procent eller mer av sina intäkter kommer produktion och försäljning av krigsmaterial och militära tjänster avsedda att användas i strid. 
** Utesluter bolag med över 5 procent eller mer av sina intäkter kommer från produktion av icke medicinsk cannabis.
*** Utesluter bolag med över 30 procent av omsättningen från verksamhet baserad på termisk kol (i första hand kraftbolag) samt över 5 procent eller mer av omsättningen som kommer från termisk kol (i första hand gruvbolag).
**** Utesluter energibolag med över 10 procent eller mer av sina intäkter från oljesand.
***** Utesluter spelbolag där 5 procent eller mer av sina intäkter kommer från spel.
****** Utesluter bolag som producerar tobak samt bolag med över 5 procent eller mer av sina intäkter som kommer från distribution av tobak.

Vår externa förvaltare Swedbank Robur utvärderar löpande våra innehav och potentiella innehav. Dessutom görs en extra granskning av innehaven internt två gånger per år med hjälp av vår ESG-leverantör Sustainalytics. Befintliga innehav (företag), som till följd av förändrat beteende eller ändrad sammansättning inte längre kan godkännas enligt Folksamgruppens placeringskriterier, säljs ut omgående om förutsättningarna på marknaden gör det möjligt. I annat fall säljs de inom en period av högst 6 månader.
Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam