Alternativa investeringar

Alternativa investeringar kompletterar Folksamgruppens tillgångsportföljer och motsvarar cirka 7 procent av det totala förvaltade kapitalet. Det är investeringar med lång placeringshorisont som ger kunderna exponering mot onoterade tillgångar. Investeringarna görs i huvudsak i fondliknande strukturer och i samarbete med andra aktörer, ibland i reala tillgångar. Infrastruktur har vi särskilt identifierat som intressant för oss.

Inom alternativa investeringar gör vi också indirekta fastighetsinvesteringar för att komplettera de direkta fastighetsinvesteringarna. Vi prioriterar investeringar som utöver att vara lönsamma också bidrar till att stärka det investerande bolagets varumärke och strategiska nätverk.

Sedan 1 januari 2017 gäller Folksamgruppens investeringskriterier formellt även för alternativa investeringar, vilket stärker och tydliggör Folksamgruppens arbete för ansvarsfulla investeringar. Här ser vi att det i första hand är inför en investering som vi har möjlighet att påverka.

Exempelvis har vi investerat i skogsfonden Silvestica där vi säkerställde att fonden ska ha en hållbarhetspolicy och att skogen ska förvaltas enligt de krav som följer av bland annat FSC. Vi har även möten med existerande innehav för att följa upp hållbarhetsarbetet.

Folksamgruppen är sedan 2015 delägare i elnätsföretaget Ellevio. Folksamgruppen äger tillsammans 17,5% av bolaget. Övriga ägare är AP3, AP1 och OMERS Infrastructure. Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med närmare 960 000 kunder som finns i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Ellevio gör betydande investeringar för att väder- och framtidssäkra sitt elnät.

Folksamgruppen har investerat 1750 miljoner kronor i preferensaktier i Volvo Cars. Investeringen ger våra kunder god riskjusterad avkastning, möjlighet att bli ägare i ett bolag med stark anknytning till svensk industri och stöttar samtidigt Volvo Cars expansionsplaner

Folksamgruppen är sedan 2017 investerare i infrastrukturfonden Infranode I, tillsammans med bl a IMAS (Ikea-stiftelse) och EIB. Investeringen som uppgår till 1 000 MSEK ger Folksamgruppen realtillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den bidrar positivt till riskspridningen i tillgångsportföljerna.2019 investerade Infranode i utbyggnaden av utbyggnaden av den nya containerterminalen i Gävle hamn och gick in som delägare i terminaloperatör Yilport.

Folksamgruppen har investerat drygt 20 miljoner euro i Northvolt för byggandet av Northvolt Ett i Skellefteå. Det blir Europas första storskaliga fabrik för tillverkning av hållbara batterier. Full produktion beräknas till 2021.

Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam