Röstning och medverkan vid bolagsstämmor

Folksam är en av de största institutionella ägarna på svenska börsen. Som ägare försöker vi aktivt påverka bolagen i enlighet med vår vision och våra etiska regler. Allt med syftet att öka mervärdet för våra kunder. Vi tror att en aktiv bolagsstyrning ger en ökad avkastning och bidrar till en långsiktigt god utveckling av kapitalmarknaden.

Folksam medverkar vid de svenska bolagsstämmor där vi har aktieinnehav vilket innebär att vi går på cirka 50 bolagsstämmor per år. Inför stämmorna skickar vi ett brev till styrelseordföranden för att informera om de frågor Folksam kommer ha särskilt fokus på.

Styrelseordförandebrev 2021

Under 2021 röstade Folksam vid 64 bolagsstämmor

2009 började vi ställa hållbarhetsfrågor till vd och i vissa fall styrelse på de svenska bolagsstämmorna, och sedan 2017 ställer vi samma fråga till samtliga bolag (med undantag för vissa branscher). Det gör vi för att bättre kunna jämföra bolagen, och i år följde vi upp frågeställningen från förra året. Bolagsstämman är ett bra tillfälle att ställa hållbarhetsfrågor till bolagen, eftersom både styrelse och ledning typiskt sett är närvarande – och dessutom får bolaget en chans att berätta för sina aktieägare vad de gör på området.

Under 2020 och 2021 resulterade coronapandemin i att bolagsstämmorna i stor utsträckning inte har kunnat arrangeras fysiskt, varför det inte har varit aktuellt att ställa hållbarhetsrelaterade frågor under de senaste två stämmosäsongerna. Inför årets stämmosäsongen valde Folksam därför att istället lägga extra vikt vid det brev vi årligen skickar till våra portföljbolags styrelseordförande.

Rapport stämmor 2021

Folksamgruppens förutsättningar till bolagsstyrning i bolag utanför Sverige skiljer sig från de svenska innehaven. En anledning är att vi är en mindre ägare i de utländska bolagen, en annan att årsstämmorna äger rum i andra länder. Folksamgruppen röstar på framförallt utländska bolagsstämmor genom ombud (Nordic Investor Service, NIS), så kallad proxyröstning. Våren 2019 fattade vi beslut om att via ombud rösta på samtliga utländska årsstämmor där Folksam Liv och KPA Pension har innehav. Hur vi röstat rapporteras publikt från och med 2019. Det kan även förekomma att vi lägger egna förslag eller är med och stödjer andras förslag till stämmorna.

Grupptalan

Folksamgruppen driver rättsprocesser, grupptalansmål, så kallade class actions, mot amerikanska bolag som behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt. Det kan handla om oegentligheter i extern rapportering, eller exempelvis om omfattande miljöbrott som lett till stora böter eller skadestånd. Det går till så att ett flertal personer som har en gemensam sak att gå till domstol med, kan göra det i en enda rättegång och föra talan gemensamt i gruppen.