Påverkande kriterier

Våra påverkande kriterier handlar om hur vi tar ansvar som ägare. Vår utgångspunkt är alltid att försöka påverka våra innehav i en mer hållbar riktning. Om vi märker att en tillgång inte möter vår syn på hållbarhet efter påverkansdialoger kan vi dock välja att avyttra.

Påverkande kriterier

Miljö- och klimatkriterium:
Folksamgruppen ska genom sina placeringar aktivt påverka innehaven att systematiskt arbeta med att reducera sin negativa påverkan på miljön.
Kriterium för mänskliga rättigheter:
Folksamgruppen ska genom sina placeringar aktivt påverka innehaven att systematiskt arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda.
Kriterium mot korruption:
Folksamgruppen ska genom sina placeringar aktivt påverka innehaven att systematiskt förebygga alla former av mutor och bestickning i sina affärsrelationer
Som underlag för vårt påverkansarbete använder vi screening och betygsättning. Vid betygsättning använder vi oss av MSCI:s hållbarhetsbetyg. Syftet med påverkansdialoger är att företagen ska förbättra sitt hållbarhetsarbete och åtgärda de risker som är förknippade med hållbarhetsproblem. De bolag vi investerar i kan till exempel ha verksamheter med direkt eller indirekt stor miljöpåverkan. Ett företag med stor klimatrisk som lyckas minska denna eller kanske till och med finna nya klimateffektiva möjligheter bidrar till att den totala hållbarheten ökar, att FN:s Globala Hållbarhetsmål uppnås, och därför är påverkansarbetet väldigt viktigt för oss. Företag som har stora hållbarhetsrelaterade problem som de väljer att inte åtgärda kan det dock bli aktuellt för oss att avyttra. Vår utmaning är att identifiera och tillsammans med andra investerare påverka där det gör störst nytta.
Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam