Aktier

Noterade aktier är det tillgångsslag där vi arbetat längst med ansvarsfullt ägande, i över 20 år.

Folksam investerar i ett stort antal företag, både i Sverige och utomlands. Som ägare i bolagen har vi möjlighet att påverka företagens hållbarhetsarbete. Vi gör det genom att exempelvis rösta på bolagsstämmor och delta i påverkansdialoger både i egen regi och i samarbete med andra. Vi är övertygade att företag som tar ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och arbetar mot korruption är mer lönsamma på sikt.

Den utländska aktieportföljen fick en ny skepnad under våren 2019 då antalet innehav halverades till omkring 500 bolag. Vi halverade energisektorns vikt, tog bort företag med över 10 procent av ansvarsomsättningen från oljesand och behöll endast de bästa bolagen i varje sektor sett till hållbarhet. Sedan 2019 har vi fortsatt att kontinuerligt göra justeringar i vår aktieportfölj i syfte att stärka portföljens hållbarhetsnivå ytterligare.

Se Folksam Livs innehav här

Se Folksam Tjänstepensions innehav här

Årsstämman är det högst beslutande organet i ett aktiebolag där ägarna träffas och fattar viktiga beslut som rör bolaget. För Folksamgruppen som ägare är det en viktig plats att delta både genom att rösta liksom genom att ställa frågor till vd och styrelse. Sedan 2008 har vi vid varje stämma som vi representerar våra kunder ställt en fråga till vd som rör hållbarhet. Frågorna och svaren publiceras efter stämmosäsongen i en rapport på vår hemsida.

Röstning och medverkan vid bolagsstämmor

Vi följer upp företagens arbete när det gäller våra påverkande placeringskriterier klimat och miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Som ägare har vi möjlighet att påverka dessa bolag att bli bättre inom dessa områden. Vi för regelbundet en ägardialog med våra svenska innehav. Påverkansdialogerna ser olika ut och går genom olika kanaler beroende på vad som är lämpligast i det enskilda fallet. Vi träffar, skriver brev, e-postar, eller ringer representanter för dessa bolag, så som exempelvis ansvarig för investerarkontakter, hållbarhets- och/eller miljöansvarig. Vi följer även upp bolagsstyrningsfrågor, exempelvis jämställdhet i styrelse och ledning samt belönings- och ersättningsprogram.
Vi följer upp företagens arbete när det gäller våra påverkande placeringskriterier klimat och miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Som ägare har vi möjlighet att påverka dessa bolag att bli bättre inom dessa områden. Vi för regelbundet en ägardialog med våra svenska innehav. Påverkansdialogerna ser olika ut och går genom olika kanaler beroende på vad som är lämpligast i det enskilda fallet. Vi träffar, skriver brev, e-postar, eller ringer representanter för dessa bolag, så som exempelvis ansvarig för investerarkontakter, hållbarhets- och/eller miljöansvarig. Vi följer även upp bolagsstyrningsfrågor, exempelvis jämställdhet i styrelse och ledning samt belönings- och ersättningsprogram.
Normbaserade dialoger 27 st
Proaktiva i egen regi 29 st
Proaktiva i samverkan med andra 103 st
Genom att samverka med andra investerare har vi större möjlighet att påverka, speciellt i bolag där vi har mindre ägande. Folksam samarbetar både inom Sverige och Norden liksom inom globala initiativ.

Våra samarbeten och initiativ

Aktieportföljens koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket i aktieportföljen (svenska och utländska) påverkas av dess sammansättning och hur företagen arbetar med att sänka sina avtryck vilket Folksamgruppen försöker påverka genom bolagsdialoger.

Under våren 2019 genomförde vi en större förändring av vår utländska aktieportfölj. I den nya portföljen är energisektorns vikt halverad jämfört med referensindex. Sedan tidigare har bolag med över 30 procent av omsättningen från kol valts bort. Nu väljer vi även bort energibolag som har tio procent eller mer av sina intäkter från oljesand. Antal innehav har mer än halverats och hållbarhetsnivån har stärkts med högre hållbarhetsbetyg. I och med detta minskar vi klimatrisken samtidigt som vi fortfarande har möjlighet att påverka bolagen till en grön omställning genom aktivt ägande.

Koldioxidavtrycket i den utländska portföljen är betydligt lägre än jämförelseindex och förändringen har bidragit till att det totala koldioxidavtryckets minskning under året.

Indikatorer för koldioxidavtrycket i aktieportföljen

Indikatorer* TCFD indikatornamn 2021 2020 2019
Totala koldioxidavtryck
ton CO2e
Total Carbon Emissions 660 954 655 638 810 493
Koldioxidintensitet,
ton CO2e/aktieportföljens
marknadsvärde Mkr
Carbon Footprint 3,3 4,2 5,6
Koldioxidintensitet,
ton CO2e/ägarandel
av bolagens omsättning
Mkr
Carbon Intensity 8,2 9 10,3
Koldioxidintensitet,
viktat medeltal,
ton CO2e/Mkr
Weighted Average
Carbon Intensity
5,5 6,9 7,7
*Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattar utsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2020. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.

I vår analys av portföljens CO2-avtryck ser vi att CO2-intensiteten i MSCIs världsindex – som enkelt uttryckt speglar världens börsnoterade bolag – gick ner under 2020.

Minskningen beror dels på att sammansättningen av aktiemarknaden har förändrats under året, där till exempel IT-sektorn har vuxit och energisektorn har krympt, men också på att CO2-intensiteten hos många bolag faktiskt har gått ner. Det senare skulle i sin tur kunna bero på den minskade ekonomiska aktiviteten i samband med de nedstängningar som ägde rum runtom i världen under coronapandemins mest kritiska månader.

Koldioxidavtryckets utveckling i Folksamgruppens aktieportföljer har följt denna generella nedgång men på en lägre nivå då våra portföljers utsläpp ligger på cirka 40% av utsläppen i världsindex
Koldioxidavtrycket från det förvaltade fastighetsbeståndet inkluderar utsläpp från värme, vatten och fastighetsel och följs upp per kvadratmeteryta. Uppgifterna är baserade på graddagskorrigerad värmeanvändning, för att jämförelser mellan olika år ska kunna göras.
Koldioxidutsläpp per kvadratmeter (CO2 kg/m²), normalårskorrigerat
Inkluderar utsläpp från värme, vatten och fastighetsel och avser CO2-avtrycket för hela det förvaltade beståndet. Uppgifterna är baserade på graddagskorrigerad värmeanvändning för att jämförelser mellan olika år ska kunna göras. En starkt bidragande orsak till ökat koldioxidutsläpp 2019 är högre utsläppsfaktorer för fjärrvärme i Stockholm och Malmö jämfört med föregående år.
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD) kom till på uppdrag av Financial Stability Board, och var en arbetsgrupp som leddes av New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg. Arbetsgruppen tog fram rekommendationer för hur bolagen ska rapportera kring sina klimatrelaterade risker och möjligheter, och de slutliga rekommendationerna kom i juni 2017.

Rekommendationerna utgår från fyra nivåer: 

  • Hur styrelse- och ledning behandlar klimatrelaterade risker och möjligheter 
  • Bolagets strategi kring klimatförändringar och omställningen till en så kallad ”låg-fossil ekonomi” 
  • Vilka klimatrelaterade risker och möjligheter bolaget har identifierat 
  • Vilka mål och mätetal bolaget använder sig av
TCFD innebär att klimatfrågan, och då framförallt de risker och möjligheter som de innebär, inte längre ska ses som ”någonting annat” – vilket hållbarhetsrisker ofta historiskt har setts som. Istället menar man att det ska hanteras som andra finansiella och strategiska risker – vilket betyder att det exempelvis är naturligt att styrelse och ledning har ansvar över frågan och att det ingår i bolagets strategiska planering. Vi tycker därför att TCFD är ett bra verktyg för bolag att få upp ögonen för klimatfrågan och att det kan bidra till mer hållbara affärsmodeller.

Folksam meddelade i december 2017 att vi kommer att implementera och följa rekommendationerna, och ett arbete med detta pågår. Vi tycker att det är viktigt att bolag inte behandlar klimatrelaterade risker, och möjligheter, annorlunda än andra risker och möjligheter – och vi uppmanar därför fler bolag att sätta sig in i TCFD och implementera rekommendationerna. Våren 2019 publicerade vi vår första TCFD-rapport.

Läs mer om Folksams koldioxidavtryck och TCFD i Folksams klimatrapport.

Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam