Aktier

Noterade aktier är det tillgångsslag där vi arbetat längst med ansvarsfullt ägande, i över 20 år.

Folksam investerar i ett stort antal företag, både i Sverige och utomlands. Som ägare i bolagen har vi möjlighet att påverka företagens hållbarhetsarbete. Vi gör det genom att exempelvis rösta på bolagsstämmor och delta i påverkansdialoger både i egen regi och i samarbete med andra. Vi är övertygade att företag som tar ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och arbetar mot korruption är mer lönsamma på sikt.

Se Folksam Livs innehav här

Se Folksam Tjänstepensions innehav här

Årsstämman är det högst beslutande organet i ett aktiebolag där ägarna träffas och fattar viktiga beslut som rör bolaget. För Folksamgruppen som ägare är det en viktig plats att delta både genom att rösta liksom genom att ställa frågor till vd och styrelse. Sedan 2008 har vi vid varje stämma som vi representerar våra kunder ställt en fråga till vd som rör hållbarhet. Frågorna och svaren publiceras efter stämmosäsongen i en rapport på vår hemsida.

Röstning och medverkan vid bolagsstämmor

Vi följer upp företagens arbete när det gäller våra påverkande placeringskriterier klimat och miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Som ägare har vi möjlighet att påverka dessa bolag att bli bättre inom dessa områden. Vi för regelbundet en ägardialog med våra svenska innehav. Påverkansdialogerna ser olika ut och går genom olika kanaler beroende på vad som är lämpligast i det enskilda fallet. Vi träffar, skriver brev, e-postar, eller ringer representanter för dessa bolag, så som exempelvis ansvarig för investerarkontakter, hållbarhets- och/eller miljöansvarig. Vi följer även upp bolagsstyrningsfrågor, exempelvis jämställdhet i styrelse och ledning samt belönings- och ersättningsprogram.
Vi följer upp företagens arbete när det gäller våra påverkande placeringskriterier klimat och miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Som ägare har vi möjlighet att påverka dessa bolag att bli bättre inom dessa områden. Vi för regelbundet en ägardialog med våra svenska innehav. Påverkansdialogerna ser olika ut och går genom olika kanaler beroende på vad som är lämpligast i det enskilda fallet. Vi träffar, skriver brev, e-postar, eller ringer representanter för dessa bolag, så som exempelvis ansvarig för investerarkontakter, hållbarhets- och/eller miljöansvarig. Vi följer även upp bolagsstyrningsfrågor, exempelvis jämställdhet i styrelse och ledning samt belönings- och ersättningsprogram.

Ämne

Direkt

Via leverantör

Via samarbete

Miljö & Klimat

15

25

68

Sociala frågor

5

41

4

Bolagsstyrning

0

0

0

Hållbarhet i allmänhet (allt ovan)

12

0

3

Totalt

32

66

75

Genom att samverka med andra investerare har vi större möjlighet att påverka, speciellt i bolag där vi har mindre ägande. Folksam samarbetar både inom Sverige och Norden liksom inom globala initiativ.

Våra samarbeten och initiativ

Aktieportföljens koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket i aktieportföljen (svenska och utländska) påverkas av dess sammansättning och hur företagen arbetar med att sänka sina avtryck, vilket Folksamgruppen försöker påverka genom bolagsdialoger. Vårt påverkansarbete inom klimat och miljö sker både i egen regi och tillsammans med andra investerare, framför allt inom UN Convened Net Zero Asset Owner Alliance, där vi tillsammans med initiativets medlemmar åtagit oss att våra placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050.

Folksamgruppen har åtagit sig att mäta aktieportföljens koldioxidavtryck genom att signera Montreal Carbon Pledge och redovisa enligt TCFD. Avtrycket i aktieportföljen redovisas i enlighet med Svensk Försäkrings och TCFD:s rekommendationer.

Indikatorer för koldioxidavtrycket i aktieportföljen

Indikatorer* TCFD indikatornamn
2022
2021
2020
Totala koldioxidavtryck
ton CO2e
Total Carbon Emissions
723 000
660 954 655 638
Koldioxidintensitet,
ton CO2e/aktieportföljens
marknadsvärde Mkr
Carbon Footprint
4,0
3,3 4,2
Koldioxidintensitet,
ton CO2e/ägarandel
av bolagens omsättning
Mkr
Carbon Intensity
7,2
8,2 9
Koldioxidintensitet,
viktat medeltal,
ton CO2e/Mkr
Weighted Average
Carbon Intensity
5,2
5,5 6,9

* Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta utsläpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattar utsläpp motsvarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2022. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade resultat i SEK.

Koldioxidavtrycket från det förvaltade fastighetsbeståndet inkluderar utsläpp från värme, vatten och fastighetsel och följs upp per kvadratmeteryta. Uppgifterna är baserade på graddagskorrigerad värmeanvändning, för att jämförelser mellan olika år ska kunna göras.
Koldioxidutsläpp per kvadratmeter (CO2 kg/m²), normalårskorrigerat
Koldioxidutsläpp
Inkluderar utsläpp från värme, vatten och fastighetsel och avser CO2-avtrycket för hela det förvaltade beståndet. Uppgifterna är baserade på graddagskorrigerad värmeanvändning för att jämförelser mellan olika år ska kunna göras.

Folksamgruppen arbetar sedan 2018 enligt rekommendationerna i Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD. Införandet av TCFD-rekommendationerna innebär att vi inventerar och kartlägger hur och i vilka processer som risker och möjligheter med klimatförändringar uppstår.

Läs mer om Folksams koldioxidavtryck och TCFD i Folksams års- och hållbarhetsrapport

Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam