Våra samarbeten och initiativ

Genom att samverka med andra investerare har vi större möjlighet att påverka, speciellt i bolag där vi har mindre ägande. Folksam samarbetar både inom Sverige och inom Norden men också med investerare från andra delar av världen.
Folksamgruppen är en av sju initiativtagare till den globala investeraralliansen UN-Convened Net Zero Asset Owner Alliance, där medlemmarna har åtagit sig att deras placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Alliansen lanserades vid FN:s klimattoppmöte i New York 2019, och samlar idag över 66 kapitalägare vars placeringsportföljer tillsammans uppgår till över 100 000 miljarder kronor.

Ambitionen inom alliansen är att minska utsläppen av växthusgaser i den reala ekonomin, det vill säga att världens företag ska ta ett större ansvar för att ställa om sina verksamheter i linje med målen satta i Parisavtalet. Därför lägger Folksamgruppen och de andra medlemmarna stort fokus på att försöka påverka de bolag som vi äger att integrera klimatomställningsarbetet i sina övergripande affärsstrategier.

I slutet av mars 2021 antog Folksamgruppen nya klimatmål till 2025 för våra placeringsportföljer. Dessa delmål är den första anhalten på vår väg mot nettonoll utsläpp av växthusgaser senast 2050, och inkluderar bland annat en ambition om att få fler av våra portföljers största utsläppare att anta vetenskapligt förankrade klimatmål. Dessutom har vi åtagit oss att klimatavtrycket från våra aktier, företagsobligationer och fastigheter minska med 29 procent under de kommande fyra åren. Folksamgruppen kommer årligen redovisa hur arbetet med delmålen fortlöper.
Carbon Risk
Investerarinitiativ inom energibranschen som drivs under tre år med syfte att minska koldioxidutsläpp och risker kopplade till detta. Initiativet avslutades under Q2 2018 och resultatet håller för närvarande på att analyseras.
Carbon Risk
CDP
Folksam är undertecknare av CDP (Carbon Disclosure Project). CDP är en global icke vinstdrivande organisation som hjälper investerare, bolag och städer att bedöma sin miljöpåverkan och vidta brådskande åtgärder för att bygga en verkligt hållbar ekonomi. Globalt representerar CDP över 650 institutionella investerare med totalt 87 000 miljarder dollar i tillgångar.

I samarbetet med CDP har Folksam visat på åtgärder som börsbolag kan vidta för att minska sitt bidrag till klimatförändringarna.
CDP
Climate Action 100+
Climate Action 100+ är ett investerarinitiativ, med över 360 investerare, för att säkerställa att världens största utsläpp av växthusgaser vidtar nödvändiga åtgärder för klimatförändringar och sätter mätbara mål för sitt klimatarbete. Folksamgruppen ansvarar, tillsammans med en annan investerare, för dialogen med ett av bolagen i Climate Action 100+. Förutom löpande dialog närvarade Folksamgruppen på bolagets stämma och höll där ett anförande med fråga till vd.
Climate Action 100+
Climate Risk "Stål- och cementinitiativ"
Investerarinitiativ inom stål- och cementbranschen som drivs under tre år med syfte att minska koldioxidutsläpp och risker kopplade till detta. Initiativet startades under 2018, och Folksamgruppen är så kallad "lead investor" innebärandes att vi varit med och valt ut bolagen som ingår i initiativet, samt har en större roll i hur initiativet utformas och drivs.
FAIRR Sustainable Protein
Initiativ kopplat till hållbart protein och diversifiering av proteinkällor. Folksam har ingått i dialoger med ett antal företag.
FAIRR
Forskningsprojektet "Climate finance and sustainable finance. A legal analysis of contractual terms and conditions for climate bonds and green bonds; focus on the financial markets in the Nordics"
Folksamgruppen är tillsammans med Nasdaq Nordic Foundation och Nordic Investment Bank finansiärer av forskningsprojektet som löper över två år fram till årsskiftet 2019/2020. Vi ingår även i referensgruppen. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Stockholm Sustainable Finance Centre, vilket är ett samarbete mellan Stockholm Environment Institute (SEI) och Stockholm School of Economics (SSE).
Global Compact
På Folksam vill vi att de företag som vi investerar i ska ta ett stort ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Sedan 2002 är Folksam anslutet till Global Compact, som startats på FN:s initiativ. Global Compact har utarbetat ett antal principer som anslutna företag accepterat att följa. Dessa principer rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. 2019 hade över 12.000 företag världen över skrivit under principerna.
Global Compact
Global Network initiative
Folksamgruppen gick 2011 med som första svenska investerare i GNI som syftar till att arbeta för mänskliga rättigheter, såsom yttrandefrihet och integritet, på Internet och inom telekommunikation. 2019 offentliggjorde Ericsson att blir medlem i GNI, vilket är något Folksam verkat för under lång tid.
Global Network Initiative
Green Bond Principles
Folksamgruppen har skrivit under GBP och arbetar för bättre rapportering kring gröna obligationer.
Green Bond Principles
Hållbart värdeskapande
Folksam gick 2009 samman med Sveriges största institutionella investerare i ett unikt samarbete för att gemensamt påverka svenska börsnoterade bolag till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande. Gruppen vill lyfta betydelsen av att svenska bolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, vilket är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för långsiktig finansiell avkastning.

De investerare som står bakom initiativet är: Alecta, AMF, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Folksamgruppen, Första AP-fonden, Handelsbanken Asset Management, Länsförsäkringar, Nordea, SEB Investment Management, Skandia Liv, Storebrand-SPP, Swedbank Robur, Svenska kyrkan, Tredje AP-fonden, Öhman och Nasdaq Stockholm.
Institutionella ägares förening
Folksamgruppen samarbetar med andra institutionella ägare för regleringsfrågor på aktiemarknaden. Detta sker bland annat inom ramen för Institutionella ägares förening.
Investors Integrity Forum (IIF)
Folksam är en av sex svenska storinvesterare som tillsammans med Transparency International Sverige, lanserat investerarforumet IIF som ska arbeta mot korruption. Forumet är en plattform där investerare och Transparency International Sverige tillsammans kan driva viktiga frågor kopplade till korruptionsrisker, sprida kunskap och främja integritet och ansvarskrävande.
Investors Integrity Forum (IIF)
Montreal Pledge
Folksamgruppen har skrivit under Montréal Carbon Pledge och rapporterar årligen CO2-avtryck för portföljerna i hållbarhetsredovisningen. The Montreal Pledge stöds av både PRI och UNEP-FI.
Montreal Pledge
Net-Zero Asset Owner Alliance
Folksamgruppen som första svenska pensions- och försäkringsbolag och bland de första globalt, antar ett nytt klimatmål; att ha nettonollutsläpp från placeringsverksamheten senast år 2050. Som ansvarsfull och aktiv kapitalägare kan vi bidra till den omställning som behövs för att begränsa temperaturökningen till max 1,5 grader. Vi gör det genom att öka trycket på de bolag vi har investerat i och vi gör det tillsammans med några av världens största kapitalägare.
Net-Zero Asset Owner Alliance
Nordic Engagement Cooperation
Folksam samarbetar sedan 2009 med norska KLP, finska Ilmarinen och danska PFA inom ramen för Nordic Engagement Cooperation, NEC.

Syftet är att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter riktade mot noterade innehav med avseende på miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. NEC har möten fyra gånger per år och däremellan har respektive investerare ansvar för ett antal bolag på en gemensam fokuslista.
NECs senaste årsrapport
SISD Agenda 2030 för svenska investerare för hållbar utveckling
Folksamgruppen har tillsammans med ett flertal andra pensionsförvaltare och SIDA grundat Swedish Investors for Sustainable Development, SISD. Syftet är att identifiera SDG-indikatorer för att mäta aggregerad påverkan, identifiera gemensamt område att bedriva påverka samt identifiera och ta fram nya investeringsmöjligheter för hållbarhet. Två större internationella konferenser har hållits i maj 2017 och 2018. Vid dessa har en gemensam programförklaring antagits, den så kallade Stockholmsdeklarationen.
SISD Agenda
SWESIF
SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för Sustainable and Responsible Investments (SRI) hos institutionella kapitalägare och förvaltare. SRI omfattar investeringar som utöver finansiella faktorer tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller andra omvärldsfaktorer i investeringsprocessen.
SWESIF
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
Folksamgruppen har skrivit under att åta sig att implementera rekommendationerna från TCFD. Detta gjordes i slutet av 2017. Folksamgruppens första klimatrapport, baserad på rekommendationerna från TCFD, släpptes i april 2020.
Länk till klimatrapporten
UN Principles for Responsible Investments (PRI)
2005 bjöds Folksam in, som enda svenska investerare, att vara med och utforma FN:s riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

Riktlinjerna kallas PRI, Principles for Responsible Investment, och består av tio principer som de investerare som undertecknar dem tar på sig att följa. Sedan 2005 har Folksam även deltagit i ett flertal investerarsamarbeten inom ramen för PRI, exempelvis gällande jämställdhet i börsbolagen och börsbolagens arbete för kontroll av underleverantörer.
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam