Ansvarsfull kapitalförvaltning

Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Som ett stort försäkrings- och pensionsbolag har vi ett uppdrag att förvalta våra kunders pengar.

När vi investerar våra kunders pengar så vill vi inte bara att de ska ge bra avkastning, vi vill också att de ska leva, ta ansvar och bidra till en hållbar värld. Helt i linje med vår vision.
Ansvarsfulla investeringar handlar om hela kedjan från tiden inför en investering görs, under tiden investeringen äger rum till den dag vi säljer. Ofta dröjer det ett tag, för vi är en långsiktig investerare.

Eftersom våra investeringskriterier rör alla tillgångsslag så innebär det konkret att hållbarhet är en integrerad del när vi konstruerar vår aktieportfölj. Detsamma gäller inför ett förvärv av en fastighet eller när vi lånar ut pengar till exempelvis stater och kommuner när vi köper deras räntebärande instrument. Hållbarhet är även integrerat i processen inför ett förvärv av en onoterad tillgång eller fond, vilka vi brukar samla under namnet alternativa placeringar.
Med ägande kommer vissa rättigheter men även skyldigheter. Som ägare tycker vi att man har ett ansvar att påverka de innehav man har i rätt riktning. Vi tror på påverkan. Men vi tror inte att vi kan påverka allt och särskilt inte helt på egen hand.

Vi förvaltar mycket pengar åt våra kunder men i världen är vårt ägande inte stort vilket ibland begränsar vår möjlighet till inflytande. Det finns också gränser för hur mycket resurser vi har att lägga på arbetet med påverkan. Dessutom finns det företag som inte vill eller kan påverkas att gå i den riktning vi önskar. Därför behöver vi tänka till när vi konstruerar våra tillgångsportföljer, samarbeta med andra och, när vi försökt med allt utan att lyckas, även fatta beslut om att avyttra.
Sedan lång tid finns det verksamheter som vi helt avstår från att investera i. Det handlar i huvudsak om sådant som står i strid med brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper. Våra kunder vill exempelvis inte ha sina pensionspengar i tobaksbolag. Vi kallar det etiska placeringskriterier.
Vi har även uteslutande kriterier som grundar sig på de internationella normer och konventioner som finns, såsom exempelvis de som rör kontroversiella vapen. Slutligen så finns en tredje variant av uteslutande kriterier som tar avstamp i riskspridning. Här kan nämnas uteslutningen av bolag som har över 30 procent av sin omsättning från kol. Utöver de ovanstående kriterierna så arbetar vi utifrån påverkande kriterier som rör klimat och miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Det är med dessa kriterier som grund, samt vår Ägarpolicy, som vi utövar vårt ägarinflytande inom ramen för ansvarsfulla investeringar.

Se alla våra investeringskriterier här

EU:s handlingsplan för hållbara finanser (EU Sustainable Finance action plan) har som övergripande syfte att ställa om finansiella flöden i en mer hållbar riktning och underlätta för investerare och kunder att fatta mer välinformerade beslut kopplat till hållbarhet.

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU:s regelverk) är en av grundpelarna i handlingsplanen och syftet med förordningen är att öka transparensen kring sparandeprodukters hållbara attribut samt hur dessa mäts och följs upp. 

Mer information om EU:s regelverk och hållbarhetsrelaterade upplysningar för traditionell försäkring

Fördelning förvaltat kapital (per 31 december 2023)

Tillgångsslag Fördelning i %
Räntebärande tillgångar 40%
Aktier 39%
Alternativa investeringar 11%
Fastigheter 10%
Vår totala portfölj innefattar olika tillgångsslag placerade på olika marknader för god riskspridning.

Räntebärande tillgångar utgör basen i vår portfölj och består till stor del av svenska stats- och bostadsobligationer. På senare år har vi beslutat om att i högre utsträckning rikta om våra investeringar i räntebärande tillgångar mot sådana som vi bedömer bidrar mer till en hållbar utveckling. Våra investeringar i gröna obligationer är ett tydligt exempel på detta. Gröna obligationer är räntebärande värdepapper, som används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning, avfalls- och vattenhantering, hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald. Vi har även investerat i hållbara obligationer från Världsbanken.

Folksamgruppen har beslutat att endast investera i statspapper från Sverige, USA, Tyskland och Storbritannien samt ett antal överstatliga organisationer såsom Världsbanken. Vi har i dagsläget inga företagsobligationer.

Gröna obligationer

Folksamgruppen bedriver en långsiktig kapitalförvaltning. Folksamgruppen har en väldiversifierad aktieportfölj med syfte att skapa en bred exponering mot den svenska och de globala aktiemarknaderna. Aktieportföljen förvaltas av Swedbank Robur och har fokus på en indexnära förvaltning. Utöver det använder Folksam derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, styra risken samt skräddarsy den riskprofil som önskas.

Av aktieexponeringen utgörs ca 40 procent av svenska aktier. Vi har ett strategiskt innehav i Swedbank. Utöver det har vi omkring 50 svenska innehav och en utländsk aktieportfölj med omkring 500 innehav. Den utländska aktieportföljen fick en ny skepnad under våren 2019 då antalet innehav halverades. Vi halverade energisektorns vikt, tog bort bolag med över 10 procent av omsättningen från oljesand och behöll endast de bästa bolagen i varje sektor sett till hållbarhet.

Alternativa investeringar kompletterar Folksamgruppens tillgångsportföljer och motsvarar cirka 11 procent av det totala förvaltade kapitalet. Det är investeringar med lång placeringshorisont som ger kunderna exponering mot onoterade tillgångar. Investeringarna görs i huvudsak i fondliknande strukturer och i samarbete med andra aktörer, ibland i reala tillgångar. Infrastruktur har vi särskilt identifierat som intressant för oss.

Inom alternativa investeringar gör vi också indirekta fastighetsinvesteringar för att komplettera de direkta fastighetsinvesteringarna. Vi prioriterar investeringar som utöver att vara lönsamma också bidrar till att stärka det investerande bolagets varumärke och strategiska nätverk.

Alternativa investeringar

Fastigheter utgör 10 procent av Folksamgruppens förvaltade kapital.

Våra fastigheter

Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam