Räntebärande värdepapper

Räntebärande tillgångar utgör basen i vår portfölj och består till stor del av svenska stats- och bostadsobligationer. Folksamgruppen har beslutat att endast investera i statspapper från Sverige, USA, Tyskland och Storbritannien samt ett antal överstatliga organisationer såsom Världsbanken. Vi har i dagsläget inga företagsobligationer.

På senare år har vi beslutat om att i högre utsträckning rikta om våra investeringar i räntebärande mot sådana som vi bedömer bidrar mer till en hållbar utveckling. Genom att placera i gröna obligationer kan vi investera kundernas pengar med låg risk samtidigt som de bidrar med resurser till omställningen mot ett hållbart samhälle. Folksamgruppen har investerat cirka 30 miljarder kronor i gröna obligationer.

Gröna obligationer är räntebärande värdepapper där upplånade medel används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt. En rad svenska kommuner, regioner och företag har börjat ge ut gröna obligationer för att finansiera miljöförbättrande projekt de senaste åren.

För oss som investerare skiljer sig en grön obligation från en vanlig obligation på en viktig punkt: Vi måste veta hur låntagaren använder våra pengar för att säkerställa att de verkligen används till gröna syften.
För att en investering ska bli aktuell kräver Folksam att den gröna obligationen lever upp till en standard som heter Green Bond Principles. Dessa principer anger att gröna obligationer ska användas för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar.

Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning eller avfalls- och vattenhantering. Men det kan också handla om hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald till lands och havs.

Detta skiljer gröna obligationer från andra obligationer:

  • De lånade pengarna öronmärks för vissa projekt.
  • Ett urval av relevanta projekt som ska finansieras är möjligt att göras.
  • De finansierade projekten kan följas upp.
  • Rapportering sker till långivarna om vilka projekt som finansierats och miljöeffekterna utvärderas minst en gång per år.
I juni 2020 uppgick marknadsvärdet av Folksamgruppens innehav i gröna obligationer till cirka 30 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 7 % av vårt totala förvaltade kapital.

Investeringar i gröna obligationer

Emittent Geografiskt område Exempel på projekt
Världsbanken IBRD Globalt Förnybar energi, energieffektivitet, hållbara transporter, vatten- och avloppshantering, avfallshantering, jordbruk, markanvändning, skogsbruk, motståndskraftig infrastruktur, byggnadsmiljö
Europeiska investeringsbanken (EIB) Globalt, främst Europa Förnybar energi, energieffektivitet
IFC (del av Världsbanken) Globalt Förnybar energi, energieffektivitet, gröna byggnader, grön finansiering, biomassa, återvinning, hållbara transporter
Kommuninvest Sverige Gröna byggnader, klimatanpassningsåtgärder, vattenhantering, miljöåtgärder, energieffektivisering, avfallshantering, hållbara transporter, förnybar energi
Nordiska investeringsbanken (NIB) Norden, Baltikum Förnybar energi, avloppshantering, avfallshantering, hållbara transporter, gröna byggnader, energieffektivitet.
KFW Europa, främst Tyskland Förnybar energi
Region Stockholm Stockholms län Södertälje sjukhus utbyggnad och modernisering, Karolinska universitetssjukhusets nya byggnader i Solna, modernisering av tunnelbanans röda linje och Högdalens depå
Göteborgs stad Göteborg Elbilar, kväverening, trädplantering, cykel- och gånginfrastruktur, spårvagnar, energieffektiva bostäder
Nederlands Waterschapsbank Nederländerna Klimatanpassning och biologisk mångfald inom vattenområdet
Region Skåne Skåne Vindkraftverk, rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, pågatåg till Skånetrafiken
Västerås stad Västerås Miljövänligt trähus, vårdboende, matrester blir biogas, anläggning för hantering deponier, förnybar elproduktion
Norrköpings kommun Norrköping Flerfackssystem för avfall, effektivare gatubelysning, energieffektiva bostäder
Malmö stad Malmö Malmöpendeln, anpassning till klimatförändringar, ökad mängd grönytor, gröna byggnader, hållbar hantering av vatten och avloppsvatten
Örebro kommun Örebro Vindkraft, gröna byggnader, energieffektiviseringar, reningsverk
Specialfastigheter Sverige Gröna byggnader, energieffektiviseringsåtgärder, förnybar energi
Vellinge kommun Vellinge Omtankens hus i Höllviken
Östersunds kommun Östersund Laddinfrastruktur, cykelvägar, vattenreningsanläggning Storsjön, Gräftsåsen lakvattenrening, förnybar energi, energieffektiviseringar
Lunds kommun Lund Spårväg, energieffektiva bostäder, förnyelsebar energi
SBAB Sverige Finansiering av svenska bolån för energieffektiva byggnader och lån för energi- och miljöanpassningsåtgärder i fastighet.
Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam