Räntebärande värdepapper

Räntebärande tillgångar utgör basen i vår portfölj och består till stor del av svenska stats- och bostadsobligationer. Folksamgruppen har beslutat att endast investera i statspapper från Sverige, USA, Tyskland och Storbritannien samt ett antal överstatliga organisationer såsom Världsbanken. Företagsobligationer måste påvisa en hög kreditvärdighet samt godkännas genom en opartisk prövning av företagsobligationen och det emitterande institutet.

På senare år har vi beslutat om att i högre utsträckning rikta om våra investeringar i räntebärande mot sådana som vi bedömer bidrar mer till en hållbar utveckling. Genom att köpa obligationer som emitteras av kommuner och hållbara obligationer kan vi investera kundernas pengar med låg risk samtidigt som de bidrar med resurser till omställningen mot ett hållbart samhälle. Folksamgruppen har cirka 23,4 miljarder kronor investerade i hållbara obligationer. Dessa innefattar bland annat gröna obligationer.

Folksams innehav i företagsobligationer

Folksamgruppen investerar i gröna obligationer som lever upp till en standard som heter Green Bond Principles. 

Det kan vara projekt inom till exempel förnybar energi, energieffektivitet, rena transporter, utsläppsminskning eller avfalls- och vattenhantering. Men det kan också handla om hållbart jordbruk och fiske eller biologisk mångfald till lands och havs.

Detta skiljer gröna obligationer från andra obligationer:

  • De lånade pengarna öronmärks för vissa projekt.
  • Ett urval av relevanta projekt som ska finansieras är möjligt att göras.
  • De finansierade projekten kan följas upp.
  • Rapportering sker till långivarna om vilka projekt som finansierats och miljöeffekterna utvärderas minst en gång per år.
Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ en fråga till Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam