Ansvarsfullt fondutbud

Hos oss får du tillgång till fonder som uppfyller våra krav på ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och arbete mot korruption. Vi kallar det för ansvarsfullt fondutbud.

Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på våra utvalda externa fondbolag.

Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI).

För mer information, ladda ner vår sammanställning:

Sorteringsbar sammanställning Ansvarsfullt Fondutbud

Hållbarhetskriterier

Ansvar för påverkan

Det innebär bland annat att vi vill att de bolag fonderna placerar i successivt ska förbättra sitt arbete med att ta ansvar för hur de påverkar. Det kan gälla vår miljö och vårt klimat men även goda arbetsrättsliga villkor för de anställda, att inte tillåta barnarbete och att arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption.

Vi ser investeringar i vårt fondutbud som en bra affär och ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar!

Så här arbetar Folksam Fondförsäkring

  • Folksam har inget eget fondbolag utan erbjuder enbart externa fonder. Samtliga fonder uppfyller urvalskriterierna för att ingå i vårt ansvarsfulla fondutbud, även om olika fondbolag och fonder arbetar på olika sätt för att ta ansvar
  • I vår utvärderingsprocess av externa fonder ingår att löpande följa upp och utvärdera hur fonderna efterlever våra urvalskriterier.
  • Vi ser helst att fondbolaget har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).
  • Vi vill också att varje fond genomför och publicerar ”Hållbarhetsprofilen” från föreningen Swesif (fondfaktablad), med information om hur fonden tillämpar deras hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den kan vi sedan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Hållbarhetsmärkning och profil

Fondbolagen ska ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond ska också genomföra och publicera sin Swesifs hållbarhetsprofil (fondfaktablad där förvaltaren beskriver hur fonden tillämpar Swesif:s hållbarhetskriterier i sin förvaltning) som vi även kan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Här nedanför kan du läsa mer om hållbarhetsmärkningen och se fondfaktabladen genom fondutbudslistan för aktuella fonder. Du kan också hitta mer detaljerad information på respektive fondbolags webbplats.
Folksam är en av de aktörer som har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som syftar till att uppmuntra investerare att integrera hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i sin förvaltning. Närmare 1 000 investerare – både fondbolag och andra typer av investerare – från hela världen har skrivit under principerna och därmed förbundit sig att ta hänsyn till miljömässiga och sociala frågor i sina investeringar samt att vara aktiva i de bolag där de är aktieägare.

Vår ambition är att samtliga fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Mer om PRI - Principles for Responsible Investment

Folksam är sedan 2013 medlem i Swesif, ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif har tagit fram Hållbarhetsprofilen.

Det är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar. Informationsbladet är ett komplement till fondfaktabladet och med detta kan du jämföra hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Syftet är att tydliggöra vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden.

Aspekterna

  • Väljer in – de fonder som tillhör denna kategori har antingen hållbarhetsaspekter som avgörande kriterium för förvaltarens val av bolag, eller att förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som en del av investeringsprocessen
  • Väljer bort – de fonder som tillhör denna kategori exkluderar investeringar i vissa produkter och/eller tjänster. Men fem procent av omsättningen får ändå komma från det fonden säger sig välja bort
  • Påverkar – de fonder som tillhör denna kategori utövar inflytande genom att påverka bolags arbete med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik eller bolagsstyrning. Påverkansarbetet ska vara relevant för den aktuella fonden och det ska vara konkreta aktiviteter i syfte att påverka bolaget i en mer hållbar riktning. Det kan till exempel vara bolagsdialoger, röstning på bolagsstämmor eller andra aktiviteter
Här kan du läsa mer om SWESIF och Folksams övergripande hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsprofilen

Mer om SWESIF

Folksams hållbarhetsarbete

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du får ett väl avvägt utbud att välja från.

Vi ger dig möjligheten att välja bland marknadens bästa fonder och har valt ut 60–80 fonder som representerar olika fondkategorier – så att det blir enklare för dig att välja.

Folksam är ett av få fondförsäkringsbolag som inte har något eget fondbolag. Det ger oss möjligheten att helt fritt välja ut högpresterande fonder på marknaden och dessutom att välja bort fonder som inte håller måttet när vi utvärderar över tid.

Övriga fonder

Vi erbjuder även fonder som kompletterar det guidade fondutbudet. De kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Ansvarsfullt fondutbud

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter kriterier för hållbarhet. Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI).

För mer information ladda ner vår sammanställning, som även går att sortera.

Sorteringsbar Sammanställning Ansvarsfullt Fondutbud

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda