Ansvarsfullt fondutbud

När du sparar i fondförsäkring i Folksam är alla fonder kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvalda fonder ska alltid beakta hållbarhetskriterier i sitt val av bolag att investera i – det kallar vi ansvarsfullt fondutbud.

Du behöver inte själv välja mellan olika nivåer av hållbarhet eftersom hela vårt utbud är hållbart. Men för dig som vill, så finns även fonder med utökade hållbarhetskrav som placerar fossilfritt,

Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på våra utvalda externa fondbolag och bevaka att de påverkar de bolag de investerat i, till ett mer hållbart beteende.

För mer information, ladda ner vår sammanställning:

Sammanställning Ansvarsfullt Fondutbud

Sorteringsbar Sammanställning Ansvarsfullt Fondutbud

Hållbarhetskriterier

Ansvar för påverkan

Det innebär bland annat att vi vill att de bolag fonderna placerar i successivt ska förbättra sitt arbete med att ta ansvar för hur de påverkar. Det kan gälla vår miljö och vårt klimat men även goda arbetsrättsliga villkor för de anställda, att inte tillåta barnarbete och att arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption.

Vi ser hållbara investeringar som en bra affär och ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar!

Så här arbetar Folksam Fondförsäkring

  • Folksam har inget eget fondbolag utan erbjuder enbart externa fonder. Olika fondbolag och fonder kan ha olika grad av hållbarhetsarbete. Vi har ett ansvarsfullt fondutbud med guidning på hållbarhet
  • I vår utvärderingsprocess av externa fonder ingår att utvärdera fondens och fondbolagets hållbarhetsarbete
  • Vi ser helst att fondbolaget har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI)
  • Vi vill också att varje fond genomför och publicerar sin Swesif hållbarhetsprofil (fondfaktablad) där förvaltaren beskriver fondens hållbarhetsarbete. Denna kan vi sedan utvärdera tillsammans med förvaltaren

Hållbarhetsmärkning och profil

Fondbolagen ska ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond ska också genomföra och publicera sin Swesifs hållbarhetsprofil (fondfaktablad där förvaltaren beskriver fondens hållbarhetsarbete) som vi även kan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Här nedanför kan du läsa mer om hållbarhetsmärkningen och se fondfaktabladen genom fondutbudslistan för aktuella fonder. Du kan också hitta mer detaljerad information på respektive fondbolags webbplats.
Folksam är en av de aktörer som har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som syftar till att uppmuntra investerare att integrera hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i sin förvaltning. Närmare 1 000 investerare – både fondbolag och andra typer av investerare – från hela världen har skrivit under principerna och därmed förbundit sig att ta hänsyn till miljömässiga och sociala frågor i sina investeringar samt att vara aktiva i de bolag där de är aktieägare.

Vår ambition är att samtliga fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Mer om PRI - Principles for Responsible Investment

Folksam är sedan 2013 medlem i Swesif som är ett oberoende nätverks forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar. Swesif har tagit fram Hållbarhetsprofilen, ett utökat fondfaktablad med hållbarhetsinformation, som riktar sig till fondsparare och ska göra det möjligt att jämföra hur olika fonder arbetar med hållbarhetsfrågor.

I Hållbarhetsprofilen som du hittar på vår hemsida beskriver fonderna sitt hållbarhetsarbete utifrån tre olika aspekter:

Aspekterna

  • Väljer in – De fonder som tillhör denna kategori väljer att investera i ett färre antal företag. Dessa företag har valts ut eftersom de på olika sätt är föredömen i sin bransch. Exempelvis bolag med ett ambitiöst hållbarhetsarbete som i sin verksamhet tar ansvar för miljö, sociala och affärsetiska frågor
  • Väljer bort – De fonder som tillhör denna kategori undviker att investera i företag vars verksamhet strider mot fondens uppfattning om vad som är etiskt försvarbart. Fonden kan till exempel avstå från att placera i tobak- och vapenindustrin eller i företag som kränker internationella normer
  • Påverkar – För att påverka företagen att bli bättre förs fondbolaget en dialog med de företag fonderna äger aktier i. Det kan bland annat handla om mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. Ofta utgår förvaltarna ifrån internationella normer som till exempel FN-konventionerna. Som en del i påverkansarbetet ingår även aktiv ägarstyrning och röstning vid årsstämmor
Här kan du läsa mer om SWESIF och Folksams övergripande hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsprofilen

Mer om SWESIF

Folksams hållbarhetsarbete

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja från. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.

Vi ger dig möjligheten att välja bland marknadens bästa fonder och har valt ut 60–80 fonder som representerar olika fondkategorier – så att det blir enklare för dig att välja.

Folksam är ett av få fondförsäkringsbolag som inte har något eget fondbolag. Det ger oss möjligheten att helt fritt välja ut högpresterande fonder på marknaden och dessutom att välja bort fonder som inte håller måttet när vi utvärderar över tid.

Övriga fonder

Vi erbjuder även fonder som kompletterar det guidade fondutbudet. De kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Ansvarsfullt fondutbud

När du sparar i fondförsäkring i Folksam är alla fonder kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvalda fonder ska alltid beakta hållbarhetskriterier i sitt val av bolag att investera i – det kallar vi ansvarsfullt fondutbud.

För mer information ladda ner vår sammanställning, som även går att sortera.

Sorteringsbar Sammanställning Ansvarsfullt Fondutbud

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda