Ansvarsfullt fondutbud

Hos oss får du tillgång till fonder som uppfyller våra krav på ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och arbete mot korruption. Vi kallar det för ansvarsfullt fondutbud.

Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på våra utvalda externa fondbolag.

Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI).

Folksam Fondförsäkrings hållbarhetskriterier:

Ladda ner hållbarhetskriterier

Ansvar för påverkan

Vi ser investeringar i vårt fondutbud som en bra affär och ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar för vår miljö och vårt klimat, men även goda arbetsrättsliga villkor för de anställda, att inte tillåta barnarbete och att arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption.

Så arbetar Folksam Fondförsäkring

  • Folksam har inget eget fondbolag utan erbjuder enbart externa fonder. Samtliga fonder uppfyller urvalskriterierna för att ingå i vårt ansvarsfulla fondutbud, även om olika fondbolag och fonder arbetar på olika sätt för att ta ansvar
  • I vår utvärderingsprocess av externa fonder ingår att löpande följa upp och utvärdera hur fonderna efterlever våra urvalskriterier. Därför ska Fondförvaltarna varje år besvara frågor om detta i en så kallad DDQ (due dilligence questionaire) som vi sedan går igenom och utvärderar.
  • Vi genomlyser löpande fonderna med hjälp av en extern leverantör (ISS ESG). På så sätt får vi reda på om något av de företag fonderna har investeringar i brutit mot några internationella normer eller konventioner samt om fonden har något innehav i typer av verksamheter som är otillåtna enligt Folksams hållbarhetskriterier.
  • Vi ser helst att fondbolaget har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).
  • Vi vill också att varje fond genomför och publicerar ”Hållbarhetsprofilen” från föreningen Swesif (fondfaktablad), med information om hur fonden tillämpar deras hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den kan vi sedan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Hållbarhetsmärkning och profil

Fondbolagen ska ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond ska också genomföra och publicera sin Swesifs hållbarhetsprofil (fondfaktablad där förvaltaren beskriver hur fonden tillämpar Swesif:s hållbarhetskriterier i sin förvaltning) som vi även kan utvärdera tillsammans med förvaltaren.

Här nedanför kan du läsa mer om hållbarhetsmärkningen och se fondfaktabladen genom fondutbudslistan för aktuella fonder. Du kan också hitta mer detaljerad information på respektive fondbolags webbplats.

Ett övergripande syfte med EU:s regelverk är att underlätta för kund att fatta mer välinformerade beslut kopplat till hållbarhet. Genom EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU:s regelverk) ställs det krav på oss i finansbranschen kring hur hållbarhetsinformation ska presenteras.

Eftersom att alla finansmarknadsaktörer i EU måste redovisa samma uppgifter blir det lättare för dig som kund att kunna jämföra olika tjänstepensionsförsäkringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI).

Vi kallar det ett ansvarsfullt fondutbud. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar hållbarhetsrisker i vår fondprocess.

Folksam har inga egna fonder – i stället erbjuder vi ett urval av externa fonder som vi sätter bestämda hållbarhetskrav på. Samma hållbarhetskrav gäller för samtliga fonder i Folksams fondutbud. Du kan ta del av respektive fonds hållbarhetsarbete via vår hemsida. 

Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka fondens värde negativt. Hållbarhetsrisker kan därmed påverka fondförsäkringens avkastning. Vilka hållbarhetsrisker som kan påverka försäkringens avkastning beror på vilka fonder du väljer att investera i.  Alla fonder har någon form av hållbarhetsrisk. Hållbarhetsrisker handlar däremot inte om hur investeringar i sig negativt påverkar miljö och klimat, sociala faktorer eller bolagsstyrningsfrågor. För att avgöra hur väl fondbolagen hanterar de riskerna, och för att de inte ska strida mot Folksams hållbarhetskrav, ser vi till att utvärdera varje specifik fond. 

När vi utvärderar en fonds hållbarhetsrisker tittar vi på tre delar: miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. De tre delarna ligger till grund för vår samlade hållbarhetsbedömning av respektive fond. Bedömningen gör vi genom att samla in data som mäter de tre olika delarna, och jämför den med data från liknande fonder. Den insamlade data vi har om varje fonds hållbarhetsrisker ligger till grund för våra dialoger med fondbolagen och fondförvaltarna. På så sätt får vi en inblick i hur fondförvaltaren själv bedömer hållbarhetsriskerna i sin investeringsprocess, och det är väldigt viktig information för oss. För det är så vi kan säkerställa att våra fondförvaltare noga håller koll på sina hållbarhetsrisker, och att deras investeringar är ansvarsfulla och bidrar till en trygg pension för våra kunder.

Fondbolag som Folksam väljer ut ska ta hänsyn till hållbarhet i investeringsprocessen för de aktuella fonderna. Fondbolaget ska ha anslutit sig till Principles for Responsible Investment ”PRI” alternativt ha en fastställd tidsplan för en sådan anslutning eller att fondbolaget kan uppvisa att det bedriver ett hållbarhetsarbete som kan anses uppfylla motsvarande krav som i PRI. Varje valbar fond ska ha hållbarhet integrerat i sin investeringsprocess och även redovisa sitt koldioxidavtryck. 

Utvalda fonder ska i första hand arbeta med att påverka de bolag fonden investerar i till ett förbättrat beteende istället för att helt avstå från att investera i bolag som inte når upp till önskad nivå i sitt hållbarhetsarbete. Bolag där förvaltningen inte ser någon förändringsvilja eller bedömer att bolaget inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont ska underkännas för investering. Fondbolagen redovisar till oss årligen hur de arbetar med påverkansarbete och vad det resulterat i.
Utvalda fonder ska inte investera i bolag som tillverkar kontroversiella vapen. Fonderna ska heller inte göra investeringar i tobak eller pornografi. Vi vill även att fonden agerar i det fall ett bolag kan anses ha kränkt internationella normer och att det finns en tydlig ambition att undvika kolberoende investeringar.

Hållbarhetsbilagor för fondförsäkring

Fondförsäkring i Folksam främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder. För att din försäkring ska kunna uppfylla dessa egenskaper krävs att minst en av dina valda fonder främjar sådana egenskaper eller har hållbar investering som mål. En sådan fond måste dessutom ingå under hela försäkringstiden. 

Här hittar du vårt guidade fondutbud där du kan se vilka, och hur många, fonder som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (art 8) respektive vilka fonder som har hållbar investering som mål (art 9).

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor som ska lämnas innan avtal ingås och som årlig information. 

Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås är en bilaga till förköpsinformation. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller fondens hållbarhetsmål.

Hållbarhetsbilaga för årlig information är en bilaga till årsbesked. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om vilken utsträckning fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper har främjats eller fondens hållbarhetsmål har uppnåtts under året. Fondernas hållbarhetsbilagor för årlig information kommer finnas tillgängliga på denna sida senast sista maj efterföljande år.

Fondbroschyr

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI). Vi kallar det ett ansvarsfullt fondutbud. Här kan du läsa mer om respektive fonds arbete med att främja sociala eller miljörelaterade egenskaper.

Fondnamn Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås Hållbarhetsbilaga årlig information Informationsbroschyr Årsrapport PRIIP
Aktiv Påverkan R2 - A

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Aktiv Påverkan R2 - B

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Aktiv Påverkan R2 - D

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Aktiv Påverkan R5 - A

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Aktiv Påverkan R5 - B

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Aktiv Påverkan R5 - D

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Alpcot Equities R

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Alternative R2 - A

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Alternative R2 - B

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Alternative R2 - D

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Alternative R5 - A

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Alternative R5 - B

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Alternative R5 - D

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Atlant Opportunity

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2023)

Atlant Sharp

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2023)

Atlant Stability

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2023)

Balance Crafted by Ruth

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Balance Crafted by Ruth 2

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

BGF Global High Yield Bond A2 SEK Hedged

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

BGF World Gold A2

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

C WorldWide Asia 1C

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

Carnegie Corporate Bond 3 SEK Cap

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Carnegie Listed Private Equity A

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Carnegie SPAR Balanserad A

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Carnegie SPAR Global A

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Carnegie Strategifond A

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Carnegie Sverigefond A

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Carnegie Total 3 SEK Cap

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Cicero Hållbar Mix A

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2023)

Cicero Yield A

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2023)

Cliens Mixfond A

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Cliens Småbolag D

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Contrarian 65 - A

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Contrarian 65 - B

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

CT (Lux) Glb Smlr Coms AK

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2023)

Danske Invest Eur Corp Sust Bond A SEK h

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Danske Invest Europe Small Cap A-SEK

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Danske Invest Horisont Balanserad SI

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Danske Invest Horisont Försiktig SI

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Danske Invest Sverige Kort Ränta SI

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Danske Invest Sverige Ränta SI

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Dynamic R2 - A

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Dynamic R2 - B

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Dynamic R2 - D

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Dynamic R5 - A

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Dynamic R2 - S

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Dynamic R5 - D

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Dynamic R5 - S

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Dynamic R5 - B

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Espiria 30 C

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2023)

Espiria 60 C

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2023)

Espiria 90 C

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2023)

Espiria Global Innovation A

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Espiria SDG Solutions C

pdf (2022)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2023)

Expansion Crafted by Ruth

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

Fidelity European Hi Yld A-Acc-SEK H

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Fidelity Global Financial Svcs A-Acc-EUR

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Fidelity Greater China A-Acc-USD

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Fidelity Pacific A-Acc-EUR

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Acc-USD

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Fidelity Sust Water & Waste A Acc SEK

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Folksam LO Obligation

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Folksam LO Sverige

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Folksam LO Världen

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Folksam LO Västfonden

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Fondita Sustainable Europe SEK R

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

FTGF CB US Eq Sust Ldrs A SEK Acc

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

GS India Equity Oth Ccy Acc SEK

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Humle Småbolagsfond A

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2021)

pdf (2023)

Humle Sverigefond

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2021)

pdf (2023)

Intensity Crafted by Ruth

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

JPM Global Bond Opp Sus A acc SEKH

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

JPM China A-Share Opps A (acc) SEK

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

JPM Latin America Equity A (acc) USD

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Jupiter Japan Select L SEK Acc

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

KPA Aktiefond

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

KPA Blandfond

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Lannebo Mixfond

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

Lannebo Småbolag

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

Lannebo Sverige Plus

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

Lynx Dynamic

pdf (2021)

pdf (2023)

pdf (2024)

Lärarfond Balanserad

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2021)

pdf (2023)

Lärarfond Försiktig

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2023)

Lärarfond Offensiv

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2023)

M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndNSEKAcc

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

M&G (Lux) Global Listed Infras N SEK Acc

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

M&G(Lux)PanEurpSustainParisAlgndNSEKAcc

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Mix Balanserad

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Muzinich Europeyield HSEK Acc R

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2023)

Naventi Balanserad Flex

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Naventi Defensiv Flex

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Naventi Offensiv Flex

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Neuberger Berman EM Dbt Blnd SEK A Acc H

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP SEK

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Nordea Klimatfond BP SEK

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Norron Sustainable Premium RC

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Norron Target R

pdf (2022)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

ODIN Fastighet C SEK

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2023)

ODIN Sverige C SEK

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2023)

Pareto Global B SEK

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2023)

Peab-fonden

pdf (2023)

pdf (2021)

pdf (2023)

PriorNilsson Realinvest A

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2024)

Ruth Core Emerging Markets

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Ruth Core Emerging Markets 1

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Ruth Core Global Equities

pdf (2023)

pdf (2023)

pdf (2022)

pdf (2024)

Ruth Core Global Small Cap

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Ruth Core Nordic Credit

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Ruth Core Nordic Small Cap

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Ruth Core Swedish Equities

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Ruth Global Change Equities

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Ruth Next Generation Equities

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Schroder ISF Asian Smlr Coms A Acc USD

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Schroder ISF Frntr Mkts Eq A Acc SEK

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SEB Asset Selection C H-SEK

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SEB Global Aktiefond A

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SEB Likviditetsfond SEK

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SEB Nordenfond

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SPP Generation 40-tal

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SPP Generation 50-tal

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SPP Generation 60-tal

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SPP Generation 70-tal

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

SPP Generation 80-tal

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand Emerging Markets Plus A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand Europa A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand Europa Plus A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand FRN Företagsobligation A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand Global All Countries A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand Global Plus A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand Grön Obligation A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand Japan A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand Sverige A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand Sverige Plus A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand USA A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Storebrand USA Plus A SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Swedbank Robur Europafond A

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Swedbank Robur Fastighet A

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Swedbank Robur Obligation A

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Swedbank Robur Realränta A

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Swedbank Robur Räntefond Kort A

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Swedbank Robur Technology A

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Swedbank Robur Transition Energy A

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Templeton Asian Growth A(acc)USD

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Templeton Global Ttl Ret A(acc)SEK-H1

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

TIN Ny Teknik A

pdf (2024)

pdf (2021)

pdf (2024)

UBS (Lux) EF Biotech (USD) (SEK) P-acc

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs B SEK

pdf (2024)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Öhman Emerging Markets A

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Öhman Företagsobligationsfond A

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Öhman Global A

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Öhman Marknad Sverige Bred A

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

Öhman Marknad Europa A

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Öhman Marknad Japan A

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Öhman Marknad Pacific A

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Öhman Marknad USA A

pdf (2024)

pdf (2022)

pdf (2024)

pdf (2023)

pdf (2024)

Folksam är en av de aktörer som har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar som syftar till att uppmuntra investerare att integrera hållbarhetsfrågor och ägarstyrning i sin förvaltning. Närmare 1 000 investerare – både fondbolag och andra typer av investerare – från hela världen har skrivit under principerna och därmed förbundit sig att ta hänsyn till miljömässiga och sociala frågor i sina investeringar samt att vara aktiva i de bolag där de är aktieägare.

Vår ambition är att samtliga fondförvaltare vi samarbetar med har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och vi arbetar för att de som ännu inte skrivit under ska göra det.

Mer om PRI - Principles for Responsible Investment

Folksam är sedan 2013 medlem i Swesif, ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif har tagit fram Hållbarhetsprofilen.

Det är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller ansvarsfulla investeringar. Informationsbladet är ett komplement till fondfaktabladet och med detta kan du jämföra hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Syftet är att tydliggöra vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden.

Aspekterna

  • Väljer in – de fonder som tillhör denna kategori har antingen hållbarhetsaspekter som avgörande kriterium för förvaltarens val av bolag, eller att förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som en del av investeringsprocessen
  • Väljer bort – de fonder som tillhör denna kategori exkluderar investeringar i vissa produkter och/eller tjänster. Men fem procent av omsättningen får ändå komma från det fonden säger sig välja bort
  • Påverkar – de fonder som tillhör denna kategori utövar inflytande genom att påverka bolags arbete med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik eller bolagsstyrning. Påverkansarbetet ska vara relevant för den aktuella fonden och det ska vara konkreta aktiviteter i syfte att påverka bolaget i en mer hållbar riktning. Det kan till exempel vara bolagsdialoger, röstning på bolagsstämmor eller andra aktiviteter
Här kan du läsa mer om SWESIF och Folksams övergripande hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsprofilen

Mer om SWESIF

Folksams hållbarhetsarbete

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du får ett väl avvägt utbud att välja från.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda