Fondnyheter

Här hittar du information om förändringar som sker i vårt fondutbud.

I början av juni kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Danske Invest Global Index Restricted SI med Handelsbanken Global Index Criteria.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Danske Invest Global Index Restricted SI kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 18. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Handelsbanken Global Index Criteria är en indexfond med mål att så nära som möjligt följa utvecklingen i Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen på aktiemarknaden globalt exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden klassificeras som en artikel 9 fond, vilket innebär att den har hållbarhet som mål.

Den årliga avgiften ligger på 0,41 procent, vilket är lägre än för nuvarande fond som ligger på 0,53 procent. Risknivån förblir oförändrad och ligger på en fyra på en sjugradig skala.

Mer information om fonden hittar du i vår fondlista

Nu lägger vi till två fonder från Handelsbanken i vårt guidade fondutbud.

Fonderna är globala indexfonder. Handelsbanken har en egen indexleverantör som har skapat egna hållbarhetsindex som fonderna följer.

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria har som mål att så nära som möjligt följa utvecklingen i Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap index. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen för småbolag globalt på de utvecklade aktiemarknaderna exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden har en årlig avgift på 0,63 procent.

Handelsbanken Global Index Criteria har som mål att så nära som möjligt följa utvecklingen i Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen på aktiemarknaden globalt exklusive de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden har en årlig avgift på 0,41 procent.

Fonderna ligger på en fyra på en sjugradig riskskala och är klassificerade som artikel 9 fonder, vilket innebär att de har hållbarhet som mål.

Mer information om fonden hittar du i vår fondlista

Nu lägger vi till en fond i vårt guidade fondutbud inom kategorin Sverige/Nordenfonder.

SEB Nordenfond är en aktivt förvaltad fond som investerar i nordiska börsbolags aktier och aktierelaterade instrument. Urvalet görs bland cirka 850 bolag som noteras på respektive börs i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, där den svenska börsen är den enskilt största. Fonden investerar främst i stora och medelstora bolag. Fonden klassificeras som en artikel 8 fond, vilket innebär att den främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper.

I slutet av maj kommer fonden att ingå i ett fondbyte där vi ersätter DNB Grönt Skifte Norden S. Du som placerar i DNB Grönt Skifte Norden S kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 16. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Risken är densamma som för nuvarande fond och ligger på en fyra på en sjugradig skala. Den årliga avgiften är något högre och ligger på 1,30 procent jämfört med 1,21 procent.

Mer information om fonden hittar du i vår fondlista

I slutet av maj kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter UBS European Opportunity Unconstrained Equity med M&G Pan European Sustain Paris Aligned.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i UBS European Opportunity Unconstrained Equity kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 16.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

M&G Pan European Sustain Paris Aligned är en aktiefond som investerar långsiktigt i kvalitativa bolag i Europa som bidrar till Parisavtalets mål om klimatförändringar.

M&G Pan European Sustain Paris Aligned har som mål att fondens genomsnittliga koldioxidutsläpp ska vara 50 procent lägre än index. Fonden är klassificerad som en artikel 9 fond, vilket innebär att den har hållbarhet som mål.

Den årliga avgiften är lägre än för nuvarande fond och ligger på 1,71 procent jämfört med 2 procent. Risken blir oförändrad efter bytet då båda fonderna är fyror på en sjugradig skala. Mer information om fonden hittar du i vår fondlista

M&G Global Sustain Paris Aligned ersätter CT Responsible Global Equity

I slutet av april kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter CT Responsible Global Equity med M&G Global Sustain Paris Aligned.
Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder i vårt guidade fondutbud och genomför därför ett fondbyte till en fond som vi tror har större möjlighet att prestera bättre.

Samtliga kunder som placerar i fonden kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 13. Fondbytet sker automatiskt och kunderna behöver inte göra något med anledning av detta.


M&G Global Sustain Paris Aligned är en global aktiefond

M&G Global Sustain Paris Aligned är en global aktiefond som investerar långsiktigt i kvalitativa bolag som bidrar till Parisavtalets mål om klimatförändringar.

M&G Global Sustain Paris Aligned har som mål att fondens genomsnittliga koldioxidutsläpp ska vara 50 procent lägre än index. Fonden är klassificerad som en artikel 9 fond, vilket innebär att den har hållbarhet som mål.

Risken är densamma som för nuvarande fond och ligger på en fyra på en sjugradig skala. Den årliga avgiften är lägre än för nuvarande fond och ligger på 1,71 procent jämfört med 1,79 procent. 

Läs mer om fonden i vår fondlista

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies har bytt namn till CT (Lux) Global Smaller Companies. Detta för att bättre återspegla Columbia Threadneedles varumärke samt fondbolagets övriga fonder. 

Den 24 november byter Danske Invest depåbank och fondadministratör. I samband med bytet införs ett tillfälligt handelsstopp.

Danske Invest har beslutat att byta depåbank och fondadministratör till J.P Morgan. På grund av praktiska skäl kommer därför vissa fonder att hålla stängt under en kortare period, se nedan.
 
Du som investerar i någon av fonderna kommer inte påverkas av bytet mer än att du inte kan handla i fonderna under den stängda perioden.
 
Fondnamn
Sista handelsdag före stängning
Åter öppen för handel
Danske Invest Eur Corp Sust. Bond A
2023-11-21
2023-11-27
Danske Invest Global Index Restricted
2023-11-21
2023-11-27
Danske Invest Sverige Kort ränta
2023-11-21
2023-11-27
Danske Invest Horisont Balanserad
2023-11-21
2023-11-27
Danske Invest Horisont Försiktig
2023-11-21
2023-11-27
Danske Invest Sverige Ränta SI
2023-11-21
2023-11-27
Danske Invest Europe Small Cap A
2023-11-21
2023-11-28

Nu lägger vi till en ny fond i vårt guidade fondutbud inom kategorin Nordamerika - Storebrand USA Plus.

Storebrand USA Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på de amerikanska aktiemarknaderna. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt Co2-avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, det vill säga bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Fonden följer fondbolagets standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Fonden är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR, vilket betyder att den främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper.

Förvaltningsavgiften för fonden ligger på 0,40 procent.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I slutet av oktober kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter IKC 0-100 med Lannebo Mixfond.

IKC 0-100 kommer att tas bort från vårt sortiment och kommer inte längre att finnas valbar i vårt fonderbjudande. Du som placerar i IKC 0-100 kommer att få information via brev under vecka 40. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i börsnoterade aktier i Sverige och globalt samt i räntebärande papper. Beroende på marknadsläget har fonden möjlighet att placera upp till 100 procent av tillgångarna i antingen aktier eller räntebärande värdepapper. Fonden är klassificerad som en artikel 8 fond, vilket betyder att den främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Lannebo Fonder har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Förvaltningsavgiften är lägre och ligger på 1,60 procent jämfört med 1,70 procent. Fondens risknivå ligger på en trea på en sjugradig skala, vilket är lägre än nuvarande fond som ligger på en fyra.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Den 6 oktober inför C WorldWide Fund Management en ny SEK-nominerad andelsklass för fonden C WorldWide Asia.

Fondens basvaluta är i dagsläget USD och det har funnits möjlighet att teckna och lösa fondandelar i SEK, vilket Folksam har gjort. Denna möjlighet kommer att upphöra och istället införs en SEK-nominerad andelsklass för fonden.

För dig som placerar i C WorldWide Asia innebär detta att vi kommer att flytta dina andelar från nuvarande andelsklass till fondens SEK-andelsklass. I övrigt sker inga andra förändringar och samma antal andelar och värde kommer att erhållas i den nya andelsklassen. Denna förändring innebär alltså ingen skillnad för dig som placerar i fonden.

Du behöver inte göra något med anledning av ovan, vill du göra ett fondbyte till någon annan fond gör du det enkelt på Mina sidor på folksam.se.

Från den 21 september genomför Schroder Investment Management några förändringar i fonden Schroder ISF Emerging Europe.

Bakgrund till förändringarna beror på invasionen av Ukraina. Före dess var riktmärket för fondens placeringar cirka 65 procent i Ryssland. Efter invasionen togs Ryssland bort från indexet vilket då reducerades till att investera i fem länder. På grund av det minskade investeringsuniversumet och att fonden alltid tagit positioner i länder som inte återspeglas i indexet tas riktmärket bort från fondens investeringsmål. Fonden får ett nytt jämförelseindex vilket tillsammans med borttagande av riktmärket bättre återspeglar fondens förvaltningsstrategi.

Fondens investeringspolicy uppdateras för att återspegla att fonden kan investera i ett koncentrerat utbud av aktier och aktierelaterade värdepapper. Detta har lagts till som ett förtydligande eftersom den befintliga investeringspolicyn föreskriver att fonden normalt kommer att inneha 30 – 50 bolag.

Förändringen av fondens risk och avkastningsprofil är till följd av ovan obetydliga.

Alla andra nyckelfunktioner i fonden, inklusive relevant riskindikator och avgifter, kommer att förbli desamma.

Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan.

Läs mer om fonden i fondlistan

Från och med den 20 september 2023 sker ett antal förändringar i fondbestämmelserna. Förändringarna görs för att modernisera och tydliggöra fondernas profiler.

Du som placerar i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av detta. 

Förändringar i fondbestämmelserna

  • Namnändringarna görs för att modernisera och tydliggöra fondernas profiler men innebär inte någon ändring i fondernas hållbarhetsarbete.
  • Språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna vilka inte förändrar fondernas karaktär eller placeringsinriktning.
  • I fondbestämmelserna för KPA Aktiefond införs en skrivelse kring pantsättning och överlåtelse.
 
Namn före ändringNytt namn
KPA Etisk AktiefondKPA Aktiefond
KPA Etisk Blandfond 2KPA Blandfond

Läs mer om förändringarna i fonderna

Kundbrev KPA Aktiefond

Kundbrev KPA Blandfond

Från och med 31 augusti genomför Pareto Asset Management förändringar i fonden Pareto Global B.

Fondens basvaluta är i dagsläget NOK och det har funnits möjlighet att teckna och lösa in fondandelar i SEK, vilket Folksam har gjort. Denna möjlighet kommer att upphöra då Pareto Asset Management valt att göra en förändring i fonden.

För dig som placerar i Pareto Global B innebär detta att vi kommer att flytta dina andelar från nuvarande andelsklass som har basvaluta i NOK till fondens SEK-andelsklass. Flytten kommer att ske i slutet av augusti. Förutom flytten till en SEK-andelsklass innebär denna förändring ingen skillnad för dig som placerar i fonden. Samma värde kommer att erhållas i SEK-andelsklassen.

Du som placerar i Pareto Global kommer att få information via brev. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med förändringen.

Från och med den 26 juni genomför Danske Invest förändringar i fonden Danske Invest Europe Small Cap.

Fondens basvaluta är i dagsläget euro och det har funnits möjlighet att teckna och lösa in fondandelar i SEK, vilket Folksam har gjort. Denna möjlighet kommer att upphöra då Danske Invest valt att göra en förändring i fonden. 

För dig som placerar i Danske Invest Europe Small Cap innebär detta att vi kommer att flytta dina andelar från nuvarande andelsklass som har basvaluta i euro till fondens SEK-andelsklass. Flytten kommer att ske i slutet av juni. Förutom flytten till en SEK-andelsklass innebär denna förändring ingen skillnad för dig som placerar i fonden. Samma värde kommer att erhållas i SEK-andelsklassen.

Du behöver inte göra något med anledning av ovan, vill du göra ett fondbyte till någon annan fond gör du det enkelt på Mina sidor på folksam.se

Den 1 juni 2023 gör Atlant en förändring av den prestationsbaserade avgiften då den höjs från 10 till 15 procent.

Atlant Opportunity har idag en prestationsbaserad avgift på 10 procent, som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel som är svenska statsskuldsväxlar med löptid om tre månader (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den prestationsbaserade avgiften.

Läs mer om fonden i fondlistan

Nu lägger vi till två fonder från M&G i kategorierna Europa och Globala, M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned och M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned.

Fonderna investerar i bolag vilka förväntas bidra till Parisavtalet* på ett mätbart sätt antingen genom låga/minskade koldioxidutsläpp eller bolag vilka erbjuder direkta lösningar/produkter som riktar sig mot den globala uppvärmningen. Båda fonderna klassas som artikel 9, vilket innebär att de har hållbarhet som mål.

Förvaltarteamet tillämpar både kvalitativa samt kvantitativa analyser för att bevaka bolagen som de planera att investera i. För den globala fonden utgörs listan av cirka 300 bolag och cirka 100 bolag för Europafonden.

Båda fonderna har koncentrerade portföljer där den globala fonden normalt innehåller färre än 40 bolag och Europafonden generellt innehåller färre än 35.

Fondernas förvaltningsavgift är 1,50 procent och risknivån ligger på en fyra på en sjugradig skala.

Läs mer om fonderna i fondlistan

Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Syftet med avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Några av de viktigaste punkterna i Parisavtalet är följande:

• Hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.
• Öka ambitionerna efter hand, avstämning var femte år.
• Stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer.

I slutet av maj kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Allspring (Lux) WW CHN med JPM China A-Share Opportunities A.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Allspring (Lux) WW CHN kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 16. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

JPM China A-Share Opportunities A investerar i aktier i Kina med målsättningen att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Fonden har en övervikt mot mindre bolag då den förväntade tillväxttakten är större där än hos stora bolag. Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, vilket gör att fonden klassificeras som Artikel 8, även kallad ljusgrön fond.

Risken ligger på en femma på en sjugradig skala, vilket är något högre än för nuvarande fond som har risk fyra av sju. Förvaltningsavgiften är densamma och ligger på 1,50 procent. 

Läs mer om fonden i vår fondlista

I slutet av maj kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Jupiter Dynamic Bond L med JPM Global Bond Opportunities Sustainable A.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Jupiter Dynamic Bond kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 16. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

JPM Global Bond Opportunities Sustainable A är en global räntefond med målsättningen att uppnå en högre avkastning än sitt jämförelseindex genom att investera hållbart. Tonvikten ligger på räntepapper med positiva E/S-egenskaper, vilket betyder att emittenterna kännetecknas av länder eller bolag som enligt förvaltaren har en effektiv styrning och utmärkt hantering av miljörelaterade och sociala frågor. Fonden är klassificerad som Artikel 8, även kallad ljusgrön fond.

Förvaltningsavgiften är lägre och ligger på 1,00 procent jämfört med 1,25 procent. Risken blir oförändrad även efter fondbytet.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Nu lägger vi till två nya fonder från JP Morgan till vårt guidade fondutbud inom kategorierna räntefonder och tillväxtmarknader.

JPM Global Bond Opportunities Sustainable A (Acc) – SEK (hedged) är en global räntefond med målsättningen att uppnå en högre avkastning än sitt jämförelseindex genom att investera hållbart. Tonvikten ligger på räntepapper med positiva E/S-egenskaper, vilket betyder att emittenterna kännetecknas av länder eller bolag som enligt förvaltaren har en effektiv styrning och utmärkt hantering av miljörelaterade och sociala frågor. Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och är klassificerad som Artikel 8, även kallad ljusgrön fond. Förvaltningsavgiften för fonden ligger på 1,00 procent.

JPM China A-Share Opportunities A (Acc) – SEK investerar i aktier i Kina med målsättningen att skapa långsiktig kapitaltillväxt. Fonden har en övervikt mot mindre bolag då den förväntade tillväxttakten är större där än hos stora bolag. Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, vilket gör att fonden klassificeras som Artikel 8, även kallad ljusgrön fond. Förvaltningsavgiften för fonden ligger på 1,50 procent.

Läs mer om fonderna i vår fondlista

I mitten av april kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Swedbank Robur Östeuropafond med Storebrand Europa.

Östeuropafonden kommer att tas bort från vårt sortiment där den endast varit valbar för dig som har din kollektivavtalade tjänstepension i Kooperativ tjänstepension. Du som placerar i fonden kommer att få information via Kivra/postalt under vecka 11-12. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Storebrand Europa är en indexnära fond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den europeiska aktiemarknaden. Fonden placerar normalt i cirka 350-500 bolag fördelade på många branscher och länder. Fonden följer bolagets standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att de avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Fondens risknivå ligger på en fyra på en sjugradig skala vilket är lägre än nuvarande fond som ligger på en sexa. Förvaltningsavgiften är 0,20 procent vilket är betydligt lägre än för nuvarande fond som ligger på 1,42 procent.

Läs mer om Storebrand Europa i vår fondlista.

Från den 21 mars byter Lärarfonderna namn samt uppdaterar sina fondbestämmelser.

Lärarfonderna som förvaltas av Öhman Fonder AB kommer från den 21 mars 2023 att byta namn samt få uppdaterade fondbestämmelser. Syftet med ändringarna är att bättre beskriva fondernas målsättning samt ändra skrivningarna om hållbarhet för att bättre stämma överens med EU:s nya regelverk om hållbarhetsupplysningar.

I samband med förändringarna justeras samtidigt ränte- och aktiemarknadsexponeringen för Lärarfond 45-58 år och Lärarfond 59+.

Namn idagNytt namn från 21 mars
Lärarfond 21–44 årLärarfond Offensiv
Lärarfond 45–58 årLärarfond Balanserad
Lärarfond 59+Lärarfond Försiktig

 

Du som sparar i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av förändringarna. Du kan läsa mer om förändringarna i länkarna nedan.

  • Ändrade fondbestämmelser

Kundbrev ändrade fondbestämmelser Lärarfond 59+

Kundbrev ändrade fondbestämmelser Lärarfond 45–58

Kundbrev ändrade fondbestämmelser Lärarfond 21–44

Swedbank Robur har beslutat att göra ett antal förändringar i fondbestämmelserna för KPA Etisk Blandfond 2.

Från den 14 mars sker ett antal förändringar i fondbestämmelserna för KPA Etisk Blandfond 2. Du som sparar i fonden behöver inte göra något med anledning av detta.

De viktigaste förändringarna är:
  • Fonden går från att vara en aktivt förvaltad blandfond till en indexnära blandfond med kvantitativ förvaltningsmetod. Det gör vi för att skapa en förutsägbar portfölj med hög hållbarhetsprofil.
  • Den aktiva allokeringen mellan aktier och räntor som finns idag tas bort. Fonden behåller samma jämförelseindex som tidigare men kommer framöver ha som målsättning att efterlikna utvecklingen av sitt jämförelseindex.

Läs mer om förändringarna:

Swedbank Roburs brev

I slutet av mars kommer vi att göra ett fondbyte då vi ersätter Proaktiv 80 PM med SPP:s generationsfonder.

Proaktiv 80 PM har varit valbar i kollektivavtalad tjänstepension i Folksam Tjänstemannapension inom avtalsområdena KAP-KL/AKAP-KR och PA03.

Du som placerar i Proaktiv 80 PM kommer att få information via brev i början av mars. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Fondbytet innebär att vi ersätter en blandfond mot en annan blandfond som är anpassad till din ålder och minskar risken genom att växla till mer ränta ju äldre du blir.

SPP:s generationsfonder är aktivt förvaltade blandfonder som placerar i såväl Sverige som globalt. Fonderna placerar i allt från aktier- till räntebärande värdepapper där ränteplaceringen ökar ju närmare du kommer pensionsåldern och slutar på 80 procent ränta.

Den 21 februari byter Legg Mason CB US Eq Sust Leaders namn till FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund.

Under hösten 2022 togs beslut om att ändra namnet på fondbolaget Legg Mason Global Funds plc till Franklin Templeton Global Funds plc. I samband med detta togs även beslut att ändra namnen på vissa fonder och därmed ändrar fonden Legg Mason CB Eq Sust Leaders namn till FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Funds.

I början av mars kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätterMS INVF Global Infrastructure med M&G Global Listed Infrastructure.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. M&G (Lux) Global Listed Infrastructure har ett integrerat hållbarhetsarbete i sin investeringsprocess och fonden är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR, vilket betyder att den främjar miljömässiga och sociala egenskaper.

Du som placerar i MS INVF Global Infrastructure kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 6-7. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure är en global aktiefond som investerar i olika typer av infrastruktur. Fonden erbjuder en diversifierad portfölj med normalt 40-50 innehav, där fokus ligger på bolag som uppvisar långsiktigt ökande utdelningar samt där hållbarhet är en central del av förvaltningen. Fonden strävar efter utdelning som överstiger inflationen inom G7 (världens sju största industriländer) och ger exponering mot ett flertal långsiktiga teman, exempelvis förnybar energi, urbanisering, framtida transporter, kraftnät.

Fondens förvaltningsavgift är 1,50 procent vilket är densamma som för nuvarande fond. Risknivån ligger på samma nivå för fonderna, så fondbytet innebär ingen ökad risk i sig.

Läs mer om fonden i vår fondlista.

Nu lägger vi till en ny fond i vårt guidade fondutbud inom kategorin blandfonder – Mix Balanserad.

Mix Balanserad startades den 24 januari 2023 och förvaltas av Swedbank Robur. Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som placerar globalt, främst i aktie- och räntefonder. I normalläge placerar fonden 50 procent i aktiefonder och 50 procent i räntefonder, men tillåts variera något beroende på marknadsläget. Upp till 100 procent av tillgångarna kan placeras i fonder, vilket i första hand sker i Swedbank Roburfonder.

Hållbarhet med fokus på klimat och miljö vävs naturligt in i fondens förvaltning, främst via de fonder som fonden investerar i. De underliggande fonderna söker aktivt efter investeringar som är positiva för omställningen mot ett mer hållbart samhälle och klimatmåluppfyllelsen enligt Parisavtalet. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och är klassificerad som artikel 8 (ljusgrön fond) enligt SFDR-regelverket.

Förvaltningsavgiften ligger på 0,90 procent och risken ligger på en trea på en sjugradig skala. 

Fonden kommer under våren att ingå i ett fondbyte där vi ersätter SEB Världenfond. Du som placerar i SEB Världenfond kommer få information om fondbytet. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond. 

Läs mer om fonden i vår fondlista.

Alla fondhändelser >