Värdebesked för 2016

Under februari kommer värdebeskeden för 2016 för dig som sparar i en försäkring hos oss. Du hittar ditt värdebesked på Mina sidor här på folksam.se och i brevlådan om du även har valt att få det hemskickat.

  • Obs! Några av de kontrolluppgifter vi har skickat ut innehåller tyvärr fel årtal. I texten anges 2015 som beskattningsår, men rätt uppgift är naturligtvis 2016. Vi ber om ursäkt för detta. Skatteverket har dock fått korrekta uppgifter.
Värdebeskeden läggs ut på Mina Sidor under en period av tre veckor. När just ditt finns tillgängligt beror på vilket sparande du har. För att få en helhetsbild av dina uppgifter i beskedet är det bra om du läser igenom broschyren ”Vad visar ditt värdebesked?”.
Sparar du i vår nya kapitalförsäkring eller Folksam Plan?
Eftersom det ännu inte finns en broschyr motsvarande ”Vad visar ditt värdebesked?” för vår nya kapitalförsäkring och Folksam Plan hittar du frågor och förklaringar här nere på sidan.

Kom ihåg att du även kan hitta svar på frågor i förköpsinformation, villkor och faktablad. Du är också välkommen att ringa oss på 0771-53 00 56.

Inflyttat kapital

Kapital från annan försäkring.

Inbetald premie under året

Pengar som betalats in till försäkringen under året av en kund eller en arbetsgivare. Om premien är inbetald nära årsskiftet kan det innebära att den inte hinner redovisas i värdebeskedet.

Ränta

Gäller försäkring med avtalat försäkringsbelopp och innebär att återbäringsränta har tillförts kapitalet. Räntan är fördelad preliminärt enligt angivna procentsatser i värdebeskedet.

Premie från PB-försäkring (premiebefrielse)

Om du har premiebefrielse i din försäkring betalar Folksam premien till försäkringen vid långvariga sjukdomsfall och därmed utebliven arbetsförmåga.

Arvsvinst

Kommer från det överskott i försäkringskollektivet som uppstår genom dödsfall i försäkringar utan efterlevandeskydd. Du får bara arvsvinster om din egen försäkring saknar efterlevandeskydd, eller om du har en livsvarig försäkring med tidsbegränsat efterlevandeskydd.

Premiebefrielsekostnad

Kostnad för premiebefrielseförsäkringen.

Administrationskostnad

Avgifter som täcker Folksams kostnader för försäkringen.

Avkastningsskatt

En statlig skatt som Folksam måste betala för en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringen, läs mer i förköpsinformationen.

Kostnad för efterlevandeskydd

Kostnad för försäkringar som innehåller efterlevandeskydd.

Utbetalning (före inkomstskatt)

Visar utbetalningar som skett från försäkringen under året.

Utbetalning (på grund av återköp)

Visar om en del av försäkringen återköpts under året och med vilket belopp samt till vilken avgift.

Varför ökar/minskar försäkringskapitalet i värde?

För fondförsäkring beror värdeförändringen till största del på den avkastning som valda fonder skapat under året. För en traditionellt förvaltad försäkring är istället återbäringsräntan och garantiräntan viktiga. Läs mer i förköpsinformationen för respektive produkt.

Värdeförändring på grund av dödsfall

Värdet på försäkringskapitalet kan förändras. På en del försäkringar ändras värdet vid den försäkrades eller medförsäkrades död:

  • Om försäkringen tecknats med ett fast efterlevandeskydd ökar värdet om den försäkrade avlider.
  • Om försäkringen tecknats helt utan efterlevandeskydd, sjunker värdet till noll om den försäkrade avlider. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar.
  • Om försäkringen tecknats med livslång utbetalning av pension kombinerat med tidsbegränsat efterlevandeskydd, faller en del av värdet bort om den försäkrade avlider. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar.
  • Om försäkringen tecknats med en namngiven medförsäkrad bortfaller en del av värdet om den medförsäkrade avlider. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar.

Utdelning

Utdelning i fonderna kan ske en gång varje år. Utdelningen återinvesteras alltid i nya andelar som läggs till försäkringen. Utdelning på andelarna i en försäkring beskattas inte.

Solvensnivå

Solvensnivån beskriver i korthet bolagets tillgångar i förhållandet till värdet av de garanterade åtagandena.

Se Nyckeltal

Kontributionsprincipen

Kontributionsprincipen rör bara traditionell försäkring och handlar om att överskottsfördelningen ska vara rättvis och att överskott ska fördelas utifrån försäkringarnas bidrag till överskottet.