Värdebesked (årsbesked) och kontrolluppgift för 2017

Du som sparar i försäkring hos oss får det årliga värdebeskedet (årsbeskedet) under februari. Värdebeskedet visar hur värdet i din försäkring har utvecklats under 2017. Du hittar värdebeskedet på Mina sidor här på folksam.se och i postlådan, om du har valt att få det hemskickat.

Om du har fått pensionsutbetalning från oss under 2017 skickar vi en kontrolluppgift till dig i januari.

Information till dig som får två kontrolluppgifter för samma pensionsförsäkring

  • Gäller dig som får pensionsutbetalning som påbörjats före december 2017. I november flyttade vi över hanteringen av din pensionsförsäkring från ett utbetalningssystem till ett annat. Du kommer därför att få två kontrolluppgifter för 2017 avseende samma försäkring.

    Den ena kontrolluppgiften avser utbetalningarna till och med november, medan den andra kontrolluppgiften avser utbetalningen i december. Kontrolluppgifterna kommer vid olika tidpunkter under januari. Vi redovisar det sammanlagda beloppet till Skatteverket. Detta gäller endast för 2017. Från och med nästa år är det en kontrolluppgift som gäller.

Broschyren ”Vad visar ditt värdebesked?” medföljer värdebeskedet för flera av våra försäkringar, dock inte för Privatägd kapitalförsäkring och försäkring inom FolksamPlan. Om du har någon av dessa försäkringar hänvisar vi dig till förklaringarna under "Vad påverkar värdet i din försäkring?".

Vill du ha utförligare information, se förköpsinformationen, försäkringsvillkoren och/eller faktabladet för din försäkring. Du är också välkommen att ringa oss på 0771-53 00 56.

Värdet i din försäkring kan såväl öka som minska. Det är många olika faktorer som påverkar värdeutvecklingen. Nedan förklarar vi några av dem.

Vid sparande i försäkring med fondförvaltning påverkas värdet av de valda fondernas utveckling.

Vid sparande i försäkring med traditionell förvaltning påverkas värdet av återbäringsräntan och garantiräntan.

Inbetalning till försäkringen under året. Om premie har inbetalats nära årsskiftet är det möjligt att vi inte hunnit redovisa den i värdebeskedet.

Kapital som har överförts från annan försäkring.

Gäller om premiebefrielseförsäkring är kopplad till sparandeförsäkringen. Vid nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfallsskada är det premiebefrielseförsäkringen som betalar premien till sparandet - under vissa förutsättningar.

Gäller traditionellt förvaltad försäkring med avtalat försäkringsbelopp. Innebär att återbäringsränta har tillförts kapitalet. Räntan är fördelad preliminärt enligt angivna procentsatser i värdebeskedet.

  • Om försäkringen har tecknats med fast efterlevandeskydd ökar värdet på försäkringen vid den försäkrades död.
  • Är försäkringen tecknad med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat efterlevandeskydd, omvandlas en del av värdet till arvsvinst vid den försäkrades död. Arvsvinsten fördelas sedan på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.
  • Har försäkringen tecknats med en namngiven medförsäkrad och denne avlider, omvandlas en del av värdet till arvsvinst, som fördelas på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.
  • Saknar försäkringen efterlevandeskydd vid den försäkrades död, omvandlas värdet till arvsvinst, som fördelas på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.

Gäller försäkring utan efterlevandeskydd samt försäkring med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat efterlevandeskydd. Vid den försäkrades död fördelas pengarna som finns kvar i försäkringen på andra försäkringar av samma typ, inom samma försäkringskollektiv. Det fördelade beloppet kallas arvsvinst.

Om efterlevandeskydd - återbetalningsskydd – ingår i försäkringen, tar vi ut kostnaden för skyddet från sparandet.

Avgiften för premiebefrielseförsäkring.

Fast årlig avgift som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Procentuell avgift som tas ut direkt på varje inbetald premie.

Procentuell årlig avgift på kapitalet som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Avkastningsskatt är en skatt som Folksam betalar på en schablonmässigt beräknad avkastning på ditt sparande. Skatten belastar din försäkring.

Utbetalningar från försäkringen under året.

Återköp innebär att hela eller delar av försäkringskapitalet tas ut i förtid, innan den avtalade utbetalningstidpunkten infaller. Vi redovisar det belopp som återköpts under året samt till vilken kostnad.

Gäller endast försäkring med fondförvaltning. En gång om året kan utdelning i fonderna ske. Utdelningen återinvesteras alltid i nya andelar, som läggs till försäkringen. Utdelning på andelarna i en försäkring beskattas inte.

Ekonomisk fakta om Folksam - nyckeltal