Kontrolluppgifter och värdebesked (årsbesked)

- för 2021

Kontrolluppgiften (KU18/19/50) kommer senast den 31 januari

Om du under föregående år har fått utbetalning från pensionsförsäkring i Folksam får du kontrolluppgift KU18 eller KU19 (för utomlands bosatta). Kontrolluppgiften visar de uppgifter om utbetalning och skatteavdrag som vi har lämnat för dig till Skatteverket.

Sparar du i privat pensionsförsäkring hos oss får du kontrolluppgift KU50, som visar hur mycket du har betalat in till försäkringen under föregående år. Vi lämnar uppgift om den inbetalda premien till Skatteverket. Är du näringsidkare, eller saknar du pensionsrätt i din anställning, kan du göra avdrag för sparandet i din deklaration.

Värdebeskedet kommer i februari

Alla som sparar i kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring hos oss får det årliga värdebeskedet (årsbeskedet) under februari. Värdebeskedet visar hur värdet i försäkringen har utvecklats under föregående år.

Kontrolluppgiften och värdebeskedet läggs på Mina sidor och distribueras enligt det val du har gjort för posten från Folksam

Sedan tidigare kan du se ditt värdebesked på Mina sidor och från och med i år kan du även se kontrolluppgiften där. Om du har valt att få posten från Folksam i pappersform eller via Kivra kommer du att få kontrolluppgiften och/eller värdebeskedet även på det sättet. Du som har Kivra kommer att få notifiering därifrån vid nytt dokument från Folksam.

Om du får posten endast till Mina sidor behöver vi din e-postadress

Om du inte har Kivra, eller inte har valt att få posten från Folksam i pappersform, kommer du att få kontrolluppgiften/värdebeskedet (liksom all annan post från Folksam) endast på Mina sidor. För att du ska kunna få notifiering om när nytt dokument från Folksam finns på Mina sidor, behöver vi din e-postadress. Om du inte redan har meddelat oss din e-postadress ber vi dig fylla i den på Mina sidor, under Kontaktuppgifter.

Värdebesked till minderåriga och företag

Minderåriga (deras förmyndare) och företag som är försäkringstagare till företagsägd kapitalförsäkring får värdebeskedet i pappersform, per post.

Extra värdebesked till dig som omfattas av kollektivavtalad tjänstepension ITP inom Folksam Tjänstemannapension - och får årsbesked från Collectum

Innan du börjar ta ut din tjänstepension ITP från Folksam Tjänstemannapension får du årsbesked från din valcentral Collectum. När utbetalningen börjar kommer du i stället att fortsättningsvis få värdebesked från Folksam. Collectum har dock inte möjlighet att redovisa den så kallade tredjepartsersättningen i årsbeskedet och därför får du ett extra värdebesked från Folksam där denna ersättning redovisas. Värdebeskedet kommer i februari, innan du får årsbeskedet från Collectum. Läs mer om tredjepartsersättningen i värdebeskedet på Mina sidor.

Informationsbladet ”Vad visar ditt värdebesked?” medföljer värdebeskedet för flera av våra försäkringar, dock inte för Privatägd kapitalförsäkring och försäkring inom FolksamPlan. Om du/ni har någon av dessa försäkringar hänvisar vi till förklaringarna under "Det här påverkar värdet i försäkringen" nedan. För utförligare information om din försäkring, se försäkringsvillkoren.

Värdet i försäkringen kan såväl öka som minska. Det är många olika faktorer som påverkar värdeutvecklingen. Nedan förklarar vi några av dem.

Vid sparande i försäkring med fondförvaltning (fondförsäkring) påverkas värdet av de valda fondernas utveckling.

Vid sparande i försäkring med traditionell förvaltning (traditionell försäkring) påverkas värdet av återbäringsräntan och garantiräntan.

Inbetalning till försäkringen under året. Om premie har inbetalats nära årsskiftet är det möjligt att vi inte hunnit redovisa den i värdebeskedet.

Kapital som har överförts från annan försäkring.

Kapital som har överförts till annan försäkring. Vid utflytt upphör försäkringen och därmed också eventuellt återbetalningsskydd och eventuell premiebefrielseförsäkring.

Gäller om premiebefrielseförsäkring är kopplad till sparandeförsäkringen. Vid nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfallsskada är det premiebefrielseförsäkringen som betalar premien till sparandet - under vissa förutsättningar.

Gäller traditionellt förvaltad försäkring med avtalat försäkringsbelopp. Innebär att återbäringsränta har tillförts kapitalet. Räntan är fördelad preliminärt enligt angivna procentsatser i värdebeskedet.

Den ersättning som fondbolagen har betalat till Folksam. Ersättningen finansieras inte med avgifter i försäkringen och utgör därför inte någon ytterligare kostnad för kunden.

Kapitalförsäkringen har återbetalningsskydd som ökar värdet på försäkringen vid den försäkrades död.

Saknar pensionsförsäkringen återbetalningsskydd vid den försäkrades död, omvandlas värdet till arvsvinst, som fördelas på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.

Är försäkringen tecknad med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat återbetalningsskydd, omvandlas en del av värdet till arvsvinst vid den försäkrades död. Arvsvinsten fördelas sedan på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.

Gäller försäkring utan återbetalningsskydd samt försäkring med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat återbetalningsskydd. Vid den försäkrades död fördelas pengarna som finns kvar i försäkringen på andra försäkringar av samma typ, inom samma försäkringskollektiv. Det fördelade beloppet kallas arvsvinst.

För Företags- samt Privatägd kapitalförsäkring där återbetalningsskydd ingår i försäkringen, tar vi ut kostnaden för skyddet från sparandet.

Fast årlig avgift som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Procentuell avgift som tas ut direkt på varje inbetald premie.

Procentuell årlig avgift på kapitalet som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Avkastningsskatt är en skatt som Folksam betalar på en schablonmässigt beräknad avkastning på ditt sparande. Skatten belastar din försäkring.

Utbetalningar från försäkringen under året.

Återköp innebär att hela eller delar av försäkringskapitalet tas ut i förtid, innan den avtalade utbetalningstidpunkten infaller. Vi redovisar det belopp som återköpts under året samt till vilken kostnad.

Gäller endast försäkring med fondförvaltning. En gång om året kan utdelning i fonderna ske. Utdelningen återinvesteras alltid i nya andelar, som läggs till försäkringen. Utdelning på andelarna i en försäkring beskattas inte.

Ekonomisk fakta om Folksam - nyckeltal

Våra produkter inom långsiktigt sparande främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. I enlighet med nya hållbarhetsregelverk ska vi årligen informera om i vilken utsträckning de miljörelaterade och sociala egenskaperna har uppnåtts. Nedan följer information för dig med traditionell försäkring respektive fondförsäkring.

Traditionell försäkring

Vi bedömer att välskötta bolag, som integrerar hållbarhet i sin affärsmodell, över tid överträffar andra bolag. För oss som långsiktiga investerare är det därmed naturligt att lägga stor vikt vid att uppmuntra ett aktivt arbete för klimat och miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och andra hållbarhetsfrågor i våra tillgångar.

Exempel på vilka dialoger vi har haft och vad våra uteslutande kriterier resulterat i kan du läsa om i vår hållbarhetsredovisning och årsrapport för ansvarsfullt ägande.

Vårt mål är i första hand inte att välja bort investeringar, utan att som ägare ta vara på möjligheten att påverka så många som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption.

Vi påverkar bland annat genom att delta och rösta på årsstämmorna i de företag vi har investerat i. Vår ambition är att rösta på alla årsstämmor där vi har innehav. Varje år deltar vi i påverkansdialoger med våra svenska och utländska portföljbolag – antingen direkt, via våra leverantörer eller tillsammans med andra investerare och intresse-organisationer. Ofta är det svårt att se direkta resultat av vårt påverkansarbete då det är ett arbete som sker över lång tid, med många intressenter med successiva resultat.

Vi är dock övertygade om att påtryckningar från investerare har verklig betydelse. Vi kan också se att hållbarhetsarbetet utvecklats och förbättrats i bolagen under den tid vi arbetat systematiskt med ansvarsfullt ägande.

Det finns verksamheter som vi helt avstår från att investera i. Det handlar om sådant som står i strid med brett förankrade värderingar hos våra kundgrupper såsom tobak och spelbranschen. Vi har även uteslutande kriterier som grundar sig på internationella normer och konventioner.

De senaste åren har vi även infört kriterier med avstamp från ett riskperspektiv. Vi har till exempel begränsat investeringar i fossila verksamheter såsom kol och under 2021 har vi även infört mer omfattande restriktioner kopplat till energisektorn.


Fondförsäkring

Folksam har inga egna fonder. Istället erbjuder vi ett urval av externa fonder som vi ställer särskilda hållbarhetskrav på för att fonden ska kunna ingå i vårt utbud. Hur de fonder som ingår i din pensionsförsäkring har uppnått sociala och miljörelaterade egenskaper kan du läsa i årsrapporten på respektive fondbolags hemsida.