Kontrolluppgifter och årsbesked/pensionsbesked (värdebesked)

- för 2022

När kommer kontrolluppgiften och årsbeskedet/pensionsbeskedet?

Har du fått pensionsutbetalning från oss under föregående år får du kontrolluppgift KU18/19 senast den 31 januari 2023.

Om du är enskild näringsidkare eller om du saknar pensionsrätt i din anställning - och har betalat in premier till pensionsförsäkring hos oss under föregående år - får du kontrolluppgift KU50 senast den 31 januari.

Om du har sparande i pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring hos oss får du årsbesked/pensionsbesked (tidigare ”värdebesked”) i februari-april 2023.


Det kan vara så att du får flera kontrolluppgifter och/eller årsbesked/pensionsbesked. De kan se olika ut, ha olika försäkringsgivare och distribueras på olika sätt. Under rubrikerna nedan finns frågor och svar där vi förklarar vad det beror på. 

Både KU18 och KU19 visar utbetalning från pensionsförsäkring och erlagd preliminär skatt under föregående år, men KU19 gäller för försäkrade som bor utomlands.

Näringsidkare, och personer som saknar pensionsrätt i sin anställning, kan göra avdrag för de premier som de betalar in till privat pensionsförsäkring. De får därför KU50, som visar hur mycket premier de har betalat in under föregående år.

Du får kontrolluppgiften senast den 31 januari. De flesta kontrolluppgifterna läggs på Mina sidor på folksam.se, under ”Dokument”.  Om du får posten från oss via Kivra eller i pappersform kommer kontrolluppgiften även på det sättet. Det finns dock undantag, se frågorna ”Kontrolluppgiften finns inte på Mina sidor – vad beror det på?” och ”Varför har jag fått kontrolluppgiften på papper trots att jag har Kivra?”.

Kontrolluppgifterna för vissa kooperativa tjänstepensionsförsäkringar kan ännu inte visas på Mina sidor. Kontrolluppgiften kommer därför på papper.

Du har fått kontrolluppgiften på papper eftersom det är framställt i ett system som ännu inte är anslutet till Kivra. Vi räknar med att alla våra system som framställer kontrolluppgifter så småningom kommer att vara anslutna till Kivra.

För att du ska kunna få notifiering när kontrolluppgiften finns på Mina sidor behöver du meddela oss din e-postadress. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor på folksam.se. Där lägger du in e-postadressen under Uppgifter/Kontaktuppgifter. Om du lägger in e-postadressen strax innan vi distribuerar kontrolluppgiften till dig kommer du förmodligen inte att hinna få notifiering denna gång, men nästa år ska det fungera.

På grund av byte av system och försäkringsgivare (från Folksam Liv till Folksam Tjänstepension AB) under 2022 kan du få flera kontrolluppgifter för en och samma försäkring. Du kan få en kontrolluppgift för tiden före systembytet, en kontrolluppgift för tiden efter systembytet och en kontrolluppgift för tiden efter byte av försäkringsgivare. När du räknar samman beloppen i kontrolluppgifterna får du det totala utbetalningsbeloppet från din försäkring – och totalt avdragen preliminär skatt. Från och med nästa år (2024) kommer du att få kontrolluppgift endast från ett system.

Kontrolluppgifterna kan se olika ut eftersom de framställs i olika system.

Ja, uppgifterna är rätt även om kontrolluppgifterna kommer från olika system.

I vissa system som framställer kontrolluppgifter saknas tyvärr funktion för försäkringsnummer, men vi hoppas kunna lösa det så småningom.

Den 1 november 2022 överfördes tjänstepensionsförsäkringar med traditionell förvaltning (ålderspensionen) från Folksam Liv till det nybildade försäkringsföretaget Folksam Tjänstepension AB. Enligt skatteförfarandelagen ska den överlåtande försäkringsgivaren (Folksam Liv) lämna kontrolluppgift till Skatteverket för varje försäkring som beståndsöverlåtits.

Berörda försäkrade samt förmånstagare efter avlidna försäkrade har fått eller kommer att få (senast den 31 januari 2023) information om den lämnade kontrolluppgiften. Av kontrolluppgiften framgår värdet på den försäkring som överförts till Folksam Tjänstepension AB. Denna kontrolluppgift har alltså inget med den vanliga kontrolluppgiften KU18/19 att göra.

Om du har frågor om din kontrolluppgift, och inte hittar svaren här, är du välkommen att kontakta Kundservice på det telefonnummer som anges i kontrolluppgiften.

Våra värdebesked har bytt namn till antingen årsbesked eller pensionsbesked. Har du tjänstepensionsförsäkring i Folksam Tjänstepension AB får du pensionsbesked. För övriga sparandeförsäkringar får du årsbesked.

Vanligtvis kommer årsbeskedet/pensionsbeskedet senast i mitten av februari och du hittar det på Mina sidor på folksam.se. Om du får posten från oss via Kivra eller i pappersform kommer årsbeskedet/pensionsbeskedet även på det sättet. Se dock frågan "Varför har jag fått pensionsbeskedet på papper trots att jag har Kivra?”.

Observera att pensionsbeskedet kan komma senare i år på grund av byte av system och försäkringsgivare, men senast i början av april ska det vara dig tillhanda.

Du har fått pensionsbeskedet på papper eftersom det är framställt i ett system som ännu inte är anslutet till Kivra. Vi räknar med att alla våra system som framställer pensionsbesked så småningom kommer att vara anslutna till Kivra.

För att du ska kunna få notifiering när årsbeskedet/pensionsbeskedet finns på Mina sidor behöver du meddela oss din e-postadress. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor på folksam.se. Där lägger du in e-postadressen under Uppgifter/Kontaktuppgifter. Om du lägger in e-postadressen strax innan vi distribuerar årsbeskedet/pensionsbeskedet till dig kommer du förmodligen inte att hinna få notifiering denna gång, men nästa år ska det fungera.

Du får ett årsbesked/pensionsbesked per försäkring och försäkringsgivare. Om du t.ex. har sparande i Folksam Liv, Folksam Fondförsäkring och Folksam Tjänstepension AB får du ett årsbesked/pensionsbesked för varje försäkring, från respektive försäkringsgivare.

De premiebestämda tjänstepensionerna (EGP) inom kooperativ tjänstepension har bytt system under 2022. För perioden före systembytet får du ett enda pensionsbesked för alla dina premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar, för perioden efter systembytet får du pensionsbesked för varje tjänstepensionsförsäkring.

Årsbeskeden/pensionsbeskeden kan se olika ut eftersom de framställs i olika system.

Ja, uppgifterna är rätt även om årsbeskeden/pensionsbeskeden kommer från olika system.

Årsbeskedet/pensionsbeskedet visar hur värdet på din försäkring har utvecklats under föregående år.

Värdet i försäkringen kan såväl öka som minska. Det är många olika faktorer som påverkar värdeutvecklingen. Under fliken "Det här påverkar värdet i försäkringen" förklarar vi några av dem.

Den 25 februari 2022 stängdes fonden Schroder ISF Emerging Europe för handel, och i juli delades den i två delar. Före del­ningen bestod fonden av innehav i Östeuropa och Ryssland. Efter delningen innehåller fonden endast innehav i Östeuropa utom Ryssland, och den är åter öppen för handel. De ryska innehaven placerades i den nya andelsklassen Schroder ISF Emerging Europe Y9, som är fortsatt stängd för handel.

Eftersom Schroder ISF Emerging Europe Y9 är stängd för handel visas inget värde för denna andelsklass i ditt årsbe­sked. Däremot visas värdet för fondandelarna i Schroder ISF Emerging Europe.

Information om delningen har tidigare gått ut till samtliga berörda kunder.

Innan du har börjat lyfta pensionen från Folksam får du årsbeskedet/pensionsbeskedet från valcentralen. När pensionen betalas ut får du det från Folksam.

Om valcentralen inte kan redovisa tredjepartsersättningen för din fondförsäkring på ditt årsbesked/pensionsbesked måste Folksam, som är försäkringsgivare, göra det. Du får därför ett ”extra” årsbesked från oss där ersättningen redovisas. Tredjepartsersättning är den ersättning som fondbolagen betalar till försäkringsbolagen och den måste enligt lag redovisas i årsbeskedet. Ersättningen finansieras inte med avgifter i försäkringen och utgör därför inte någon ytterligare kostnad för dig.

Årsbeskedet för vissa försäkringar med fondförvaltning har kompletterats med en extra sida, som visar fondavgift och tredjepartsersättning för varje fond i försäkringen. Den extra sidan har rubriken ”Specifikation för fonder”. Av tekniska skäl har sidan placerats under en separat rubrik, som också heter ”Värdebesked”. De två dokumenten hör alltså ihop och utgör tillsammans årsbeskedet för din försäkring.

Se även frågan ”Varför heter det fortfarande ”värdebesked” under Dokument på Mina sidor…?”.

Ja, från och med i år heter värdebeskedet ”årsbesked” eller ”pensionsbesked”, men av tekniska skäl dröjer det till nästa år (2024) innan vi kan genomföra namnändringen på Mina sidor – Dokument. Till dess hittar man årsbeskeden/pensionsbeskeden under rubriken ”Värdebesked”. Du får alltså upp ditt årsbesked/pensionsbesked om du söker på ”värdebesked” under Dokument.

Från och med i år heter värdebeskedet ”årsbesked” eller ”pensionsbesked”, men namnändringen på Mina sidor – Dokument – kommer att genomföras först nästa år (2024). Du får upp ditt årsbesked/pensionsbesked om du söker på ”värdebesked”.

För vissa äldre försäkringar visas värdebeskeden på detaljsidan (”Aktuellt värde”), men på grund av tekniskt fel kan värdebesked för de senaste åren inte visas där. Vi beklagar detta och hoppas kunna åtgärda felet snarast möjligt. Men du hittar dessa värdebesked under ”Dokument”.

När du har loggat in på Mina sidor, klicka på ikonen ”Mer” (tre vågräta rader) längst ner på sidan om du använder mobiltelefonen och högst upp på sidan om du använder datorn.

Om du har frågor om ditt årsbesked/pensionsbesked, och inte hittar svaren här, är du välkommen att kontakta Kundservice på det telefonnummer som anges i årsbeskedet/pensionsbeskedet.

Värdet i försäkringen kan såväl öka som minska. Det är många olika faktorer som påverkar värdeutvecklingen. Nedan förklarar vi några av dem.

Vid sparande i försäkring med fondförvaltning (fondförsäkring) påverkas värdet av de valda fondernas utveckling.

Vid sparande i försäkring med traditionell förvaltning (traditionell försäkring) påverkas värdet av återbäringsräntan och garantiräntan.

Inbetalning till försäkringen under året. Om premie har inbetalats nära årsskiftet är det möjligt att vi inte hunnit redovisa den i årsbeskedet/pensionsbeskedet. Då kommer den med nästa år. 

Kapital som har överförts från annan försäkring.

Kapital som har överförts till annan försäkring. Vid utflytt upphör försäkringen och därmed också eventuellt återbetalningsskydd och eventuell premiebefrielseförsäkring.

Gäller om premiebefrielseförsäkring är kopplad till sparandeförsäkringen. Vid nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller olycksfallsskada är det premiebefrielseförsäkringen som betalar premien till sparandet - under vissa förutsättningar.

Gäller traditionellt förvaltad försäkring med avtalat försäkringsbelopp. Innebär att återbäringsränta har tillförts kapitalet. Räntan är fördelad preliminärt enligt angivna procentsatser i värdebeskedet.

Den ersättning som fondbolagen har betalat till Folksam. Ersättningen finansieras inte med avgifter i försäkringen och utgör därför inte någon ytterligare kostnad för kunden.

Kapitalförsäkringen har återbetalningsskydd som ökar värdet på försäkringen vid den försäkrades död.

Saknar pensionsförsäkringen återbetalningsskydd vid den försäkrades död, omvandlas värdet till arvsvinst, som fördelas på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.

Är försäkringen tecknad med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat återbetalningsskydd, omvandlas en del av värdet till arvsvinst vid den försäkrades död. Arvsvinsten fördelas sedan på andra försäkringar inom samma försäkringskollektiv.

Gäller försäkring utan återbetalningsskydd samt försäkring med livslång utbetalning av pension och tidsbegränsat återbetalningsskydd. Vid den försäkrades död fördelas pengarna som finns kvar i försäkringen på andra försäkringar av samma typ, inom samma försäkringskollektiv. Det fördelade beloppet kallas arvsvinst.

För företagsägd och privatägd kapitalförsäkring, där återbetalningsskydd ingår i försäkringen, tar vi ut kostnaden för skyddet från sparandet.

Fast årlig avgift som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Procentuell avgift som tas ut direkt på varje inbetald premie.

Procentuell årlig avgift på kapitalet som tas ut månadsvis från försäkringskapitalet.

Avkastningsskatt är en skatt som Folksam betalar på en schablonmässigt beräknad avkastning på ditt sparande. Skatten belastar din försäkring.

Utbetalningar från försäkringen under året.

Återköp innebär att hela eller delar av försäkringskapitalet tas ut i förtid, innan den avtalade utbetalningstidpunkten infaller. Vi redovisar det belopp som återköpts under året samt till vilken kostnad.

Spara långsiktigt för en trygg framtid

Du kan välja att sköta ditt sparande själv eller så gör vi det åt dig.

Vilket sparande passar just dig?

Högst betyg för vår Villaförsäkring Stor

Dessutom är den märkt med Bra Miljöval.

Villaförsäkring Stor

Kundservice