Att flytta försäkringskapital

För att få flytta pensionskapital utan skattekonsekvenser gäller från och med 2020 bland annat följande. Det ska vara samma person som ska vara försäkrad i den mottagande pensionsförsäkringen som den ursprungliga försäkringen och utbetalning får inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.

Nu kan du samla pensionskapital från flera pensionsförsäkringar i en och samma försäkring och det gäller även för pensionsförsäkringar som är under utbetalning.

Information om villkorsändring för försäkring med traditionell förvaltning och försäkringsnummer som börjar med IN

Från och med den 1 april 2024 ändras försäkringsvillkoren så att nivån, för när marknadsvärdesjustering kan tillämpas, ändras från den fasta nivån 108 procent till den vid var tid gällande nivå som beslutas av Folksam Tjänstepension AB respektive Folksam ömsesidig livförsäkring.

Vi ändrar nivån för att vid varje givet tillfälle skapa en större rättvisa mellan avlämnade försäkring och det kvarvarande försäkringstagarkollektivet. Läs mer under Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning på den här sidan. De uppdaterade villkoren kommer att finnas tillgängliga här på folksam.se.

Flytträtt för äldre försäkringar

Den 1 juli 2022 trädde en lagändring i kraft som innebär att individuella tjänstepensionsförsäkringar och privata pensionsförsäkringar i fond- och depåförsäkringar kan flyttas oavsett när försäkringsavtalet tecknades. Det innebär att det numera finns flytträtt för samtliga fond- och depåförsäkringar som är tecknade före 1 juli 2007. Om du har sådana pensionsförsäkringar i andra försäkringsbolag har du nu möjlighet att flytta in dessa till oss i Folksam. Kontakta gärna någon av våra rådgivare eller din försäkringsförmedlare för att få mer information och om det kan vara aktuellt för dig.

Här nedan finns samlad information om vad som gäller vid flytt av försäkringskapital från en individuell pensionsförsäkring i Folksam. En pensionsförsäkring kan vara arbetsgivarägd eller privatägd.

Om du omfattas av kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring gäller i stället, se reglerna för flytträtt - välj först det avtalsområde som du tillhör. Avvikelser kan förekomma vid specifika upphandlingar för både individuell och kollektivavtalad försäkring. Vill du veta vad som gäller för just din försäkring, kontakta Folksam eller din eventuella försäkringsförmedlare.
Följande gäller när du flyttar försäkringskapital för individuella pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning.

Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt. För Individuell personförsäkring för tjänstemän inom kooperationen och folkrörelse finns flytträtt från 1 juli 2007.
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital.
  - Flytt kan inte ske från försäkring som vid flyttidpunkten endast innehåller ålderspension, det vill säga som saknar återbetalningsskydd.
  - Under utbetalningstid är flytt inte tillåten för försäkring med livsvarig ålderspension även om försäkringen innehåller återbetalningsskydd.
  - Den försäkrade har rätt att innan påbörjad utbetalning komplettera ålderspensionen med ett återbetalningsskydd för att därefter ha möjlighet att flytta. Det krävs då att den försäkrade genomgår en hälsoprövning med godkänt resultat.
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet. Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom flytt, ska Folksam säkerställa att flytten inte missgynnar kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet.Det flyttbara värdet kan komma att reduceras genom marknadsvärdesjustering, om konsolideringsgraden för Folksam vid tidpunkten för flytten understiger en viss nivå. Det kan också reduceras genom solvensjustering, om solvenssituationen är sådan att åtagandena gentemot kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet riskeras.
Flyttavgiften består av en administrativ avgift samt i vissa fall av en avgift som ska täcka kvarvarande anskaffningskostnader. Kvarstående anskaffningskostnader kan vara lön till Folksams försäkringsrådgivare eller ersättning till förmedlare för rådgivning, och är kostnader som vid tidpunkten för flytten ännu inte hunnit täckas genom försäkringsavgift. Se nedan.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 400 kr
Följande gäller när du flyttar försäkringskapital för individuella pensionsförsäkringar med fondförvaltning.

Pensionsförsäkringar med fondförvaltning

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Det finns sedan den 1 juli 2022 flytträtt oavsett när försäkringen är tecknad. Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Flytt kan inte ske från försäkring som vid flyttidpunkten endast innehåller ålderspension, det vill säga som saknar återbetalningsskydd.
  - Under utbetalningstid är flytt inte tillåten för försäkring med livsvarig ålderspension även om försäkringen innehåller återbetalningsskydd.
  - Den försäkrade har rätt att innan påbörjad utbetalning komplettera ålderspensionen med ett återbetalningsskydd för att därefter ha möjlighet att flytta. Det krävs då att den försäkrade genomgår en hälsoprövning med godkänt resultat.
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet - en fondförsäkrings värde vid flytt motsvaras av fondandelarnas värde vid försäljningen, efter avdrag för avgifter samt eventuella skatter som tas ut vid försäljningen
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas.
Flyttavgiften består av en administrativ avgift. Om fondförsäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp, tas ingen flyttavgift ut.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LU, t.ex. LU-1234567-890 och IN, t.ex IN-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2 400 kr
Följande gäller vid flytt av försäkringskapital för individuella pensionsförsäkringar med och utan garanti.

Pensionsförsäkring med och utan garanti.

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringar tecknade tidigast den 1 januari 2002 har flytträtt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas
 • Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Flytt kan inte ske från försäkring som vid flyttidpunkten endast innehåller ålderspension, det vill säga som saknar återbetalningsskydd.
  - Under utbetalningstid är flytt inte tillåten för försäkring med livsvarig ålderspension även om försäkringen innehåller återbetalningsskydd.
  - Den försäkrade har rätt att innan påbörjad utbetalning komplettera ålderspensionen med ett återbetalningsskydd för att därefter ha möjlighet att flytta. Det krävs då att den försäkrade genomgår en hälsoprövning med godkänt resultat.
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet. Dessutom har Folksam, för del med garanti, rätt att reducera försäkringskapitalet om konsolideringsgraden för Folksam vid tidpunkten för flytten understiger en viss nivå (marknadsvärdesjustering).
  Det kan också reduceras om Folksams solvenssituation är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras (solvensjustering). Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom flytt, ska Folksam säkerställa att flytten varken missgynnar den lämnande försäkringstagaren/ersättningsberättigade eller det kvarvarande försäkringstagarkollektivet. Det flyttbara värdet, för del med garanti, kan därför komma att reduceras vid flytt även på annat sätt.
Flyttavgiften består av en administrativ avgift samt i vissa fall av en avgift som ska täcka kvarvarande anskaffningskostnader. Kvarstående anskaffningskostnader kan vara lön till Folksams försäkringsrådgivare eller ersättning till förmedlare för rådgivning, och är kostnader som vid tidpunkten för flytten ännu inte hunnits täckas genom försäkringsavgift. Se nedan.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr
Följande gäller vid flytt av försäkringskapital för individuella pensionsförsäkringar med garantidel och fonddel.

Pensionsförsäkringar med garantidel och fonddel

 • Flytträtt innebär att du har rätt att flytta försäkringskapital från en försäkring till en annan
 • Försäkringarna har flytträtt. Flytträtten kan dock vara begränsad:
  - Under det första året är det enligt lag inte tillåtet att flytta försäkringskapital
  - Flytt kan inte ske från försäkring som vid flyttidpunkten endast innehåller ålderspension, det vill säga som saknar återbetalningsskydd.
  - Under utbetalningstid är flytt inte tillåten för försäkring med livsvarig ålderspension även om försäkringen innehåller återbetalningsskydd.
  - Den försäkrade har rätt att innan påbörjad utbetalning komplettera ålderspensionen med ett återbetalningsskydd för att därefter ha möjlighet att flytta. Det krävs då att den försäkrade genomgår en hälsoprövning med godkänt resultat.
 • Det flyttbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det flyttbara försäkringskapitalet. Dessutom har Folksam, för del med garanti, rätt att reducera försäkringskapitalet om konsolideringsgraden för Folksam vid tidpunkten för flytten understiger en viss nivå (marknadsvärdesjustering), se ditt villkor.

  Det kan också reduceras om Folksams solvenssituation är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras (solvensjustering). Om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom flytt, ska Folksam säkerställa att flytten varken missgynnar den lämnande försäkringstagaren/ersättningsberättigade eller det kvarvarande försäkringstagarkollektivet. Det flyttbara värdet, för del med garanti, kan därför komma att reduceras vid flytt även på annat sätt
 • Vid arbetsgivarägd tjänstepensionsförsäkring behöver försäkringstagaren (arbetsgivaren) och den försäkrade vara överens om att kapitalet ska flyttas.

Flyttavgifter

Försäkringsnummer som börjar med LI, t.ex. LI-1234567-890, har för närvarande följande flyttavgift.

Alternativ pensionsförsäkring med endast fonddel

Om det är möjligt att flytta försäkringskapitalet tas en administrativ flyttavgift ut som för närvarande uppgår till 400 kronor. Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp tas ingen flyttavgift ut.

Alternativ pensionsförsäkring med endast garantidel eller både garantidel och fonddel

Avgift i procent av värdet som flyttas - beräknas utifrån det flyttbara försäkringskapitalet för garantidelen. Dessutom tas en administrativ flyttavgift ut som för närvarande uppgår till 400 kronor. Se nedan.
Försäkringsår Avgift
År 1 Flytt är inte tillåtet
År 2-5 2 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 6-10 1 % av flyttbart kapital + 400 kr
År 11 - 400 kr