Vad är rättsskydd?

Om du hamnar i en tvist och behöver anlita en jurist kan det snabbt bli kostsamt. Du som har en hemförsäkring, villaförsäkring, fordonsförsäkring eller båtförsäkring i Folksam omfattas av ett rättsskydd. Här går vi igenom hur rättsskyddsförsäkringen fungerar.

Rättsskydd, eller rättsskyddsförsäkring som det också kallas hjälper dig om du skulle hamna i en tvist som behöver prövas i en allmän domstol. Rättsskyddsförsäkringen täcker kostnaden för att betala en jurist och kan hjälpa dig med rättegångskostnader som du har blivit dömd att betala din motpart vid en tvist.

Folksam kan inte hjälpa dig med att anlita eller rekommendera en jurist. Om du vill anlita en advokat kan du söka efter advokater på din ort via Advokatsamfundet.

Du som har en juristförsäkring hittar information om rättsskyddet i juristförsäkringen via länken nedan.

Vår juristförsäkring

Ansökan om rättsskydd

För att ansöka om rättsskydd behöver du ha anlitat ett juridiskt ombud. Ombudet ska enligt huvudregeln vara en advokat eller en jurist som är anställd på en advokatbyrå. Ditt juridiska ombud gör sedan en skriftlig ansökan om rättsskydd till oss via vår webbanmälan.

Vad behöver jag skicka in för att ansöka om hjälp via rättsskyddet?

 • Försäkringsnummer, kundnummer och/eller personnummer för den du söker rättsskydd för. 
 • En rättegångsfullmakt som visar att du har rätt att företräda den sökande.
 • En kopia av eventuellt skriftligt krav och bestridande, för att visa när tvisten uppstod och vad den handlar om. 
 • En kopia av eventuell stämningsansökan och svaromål. 
 • Andra relevanta handlingar för tvisten, till exempel köpeavtal eller faktura (se avsnittet nedan om olika tvister). 
 • Ett intyg över hemförsäkring i annat bolag där försäkringsperiod framgår, om du inte haft försäkring i Folksam under en sammanhängande period om två år.

Vill du ansöka om rättsskydd? Det gör du som juridiskt ombud enkelt genom att fylla i webbformuläret via knappen nedan. Handläggningstiden för nya rättsskyddsanmälningar är normalt två veckor.

Med en tvist menar vi att en person (en part) har presenterat ett krav för en annan person (en motpart). Ett krav kan vara att motparten ska göra något eller betala pengar till personen som ställt kravet. Om motparten vägrar ställa upp på kravet blir det en tvist.

Exempel på en vanlig tvist:

 • A har anlitat entreprenören B för att utföra ett arbete på sitt hus
 • A anser att B inte har utfört arbetet på ett korrekt sätt och kräver nu att B antingen ska betala tillbaka hälften av kostnaden eller göra om arbetet
 • B hävdar dock att arbetet utförts korrekt och vägrar att återbetala pengarna och göra om arbetet
 • A och B är därför i tvist med varandra.  

Vem betalar ombudskostnader som uppstått före tvisten?

Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte ombudskostnader som du fått innan tvisten började.

Ombudskostnader kan exempelvis vara kostnaden för att anlita en jurist för att förbereda ett krav. Dessa kostnader måste du oftast stå för själv.

Rättsskyddet är en kostnadsförsäkring som täcker nödvändiga och skäliga kostnader vid en tvist. Rättskyddet ger dig ersättning om du skulle behöva anlita ett juridiskt ombud som en jurist eller advokat. 

Försäkringen ersätter även rättegångskostnader som du dömts att ha blivit skyldig att betala till din motpart i en tvist. 

Ersättningsbelopp för rättsskydd:

 • Högsta ersättningsbelopp i rättsskyddsförsäkringen är 300 000 kronor.
 • Självrisken är 20% av kostnaderna och som lägst 1 800 kronor. 
 • Rättsskyddsersättning får du för rimlig tidsåtgång och som högst med den timkostnadsnorm som regeringen bestämt för rättsområdet.

Här kan du se den aktuella timkostnadsnormen.

Undantag från rättsskyddet

Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för tvister i förvaltningsdomstol med Försäkringskassan eller andra offentliga verksamheter.

Alla undantag från rättsskyddet finns specifierade i försäkringsvillkoret.

Hur gäller försäkringen?

Nej, försäkringarna har olika försäkringsvillkor.

Juristförsäkringen har ett högre maxbelopp och lägre självrisk än rättsskyddet i hemförsäkringen.
Du hittar mer information om juristförsäkringen via länken nedan.

Vår juristförsäkring

Nej, rättshjälp är ett ekonomiskt stöd som du kan ansöka om från staten om du själv inte har råd att betala för en jurist.

Om juridisk rådgivning

Juridisk hjälp är när du får stöd med lagar och regler av en juridiskt kunnig person, exempelvis av en jurist eller advokat.

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd som staten kan erbjuda om du själv inte har råd att betala för en advokat eller jurist. Du måste då kunna visa att du verkligen behöver ekonomisk hjälp för att få det.

Familjens Jurist är en juristbyrå som erbjuder juridisk hjälp inom området familjejuridik. De kan hjälpa dig med svar på frågor om äktenskapsförord, vårdnad, separation, testamente, arv och mycket mer. Som kund i Folksam får du 25% rabatt när du tar hjälp av Familjens Jurist. Du som har vår juristförsäkring får din juridiska rådgivning av Familjens Jurist.

Här hittar du mer information om Familjens Jurist:

Familjens Jurist

Som kund i Folksam får du 25% rabatt när du anlitar Familjens Jurist för juridisk rådgivning. Familjens jurist kan hjälpa dig med familjejuridik via telefon, videomöte eller fysiskt möte. Rabatten omfattar inte rättshjälps- eller rättsskyddsärenden.

Vad gäller vid olika tvister?

Rättsskyddet är ganska strikt när det handlar om tvister om privata lån av pengar. Rättsskyddet gäller inte om du lånat ut pengar i arbetsrelaterade sammanhang. Försäkringen gäller inte heller för lån av pengar till någon du varit sambo eller gift med.

Rättsskyddet i hemförsäkringen gäller inte för tvister kopplat till tjänsteutövning. Om du ligger i tvist med din arbetsgivare om exempelvis lön eller om uppsägning bör du vända dig till ditt fackförbund. 

Om hantverkaren inte raderar fakturan och rättar till felet är detta en tvist som du kan ansöka om rättsskydd för.

För att du ska få hjälp av försäkringens rättsskydd krävs det som huvudregel att du haft försäkringen i minst två år. Om tvisten handlar om en fastighet ska du ha varit försäkrad sedan du flyttade in i fastigheten. Din jurist kan hjälpa dig med din ansökan om rättsskydd och vägleda dig igenom processen.

Vad gäller vid fel på hus och bil?

En del tvister gällande hus och bostadsrätter omfattas av rättsskyddet. Om du har en jurist kan den hjälpa dig med din ansökan.

Se till så att du ansöker om rättsskydd genom rätt försäkring och till rätt försäkringsbolag. Har du problem med din villa ska du söka rättsskydd från din villaförsäkring. Handlar tvisten om din bostadsrätt ska du söka rättsskydd genom din hemförsäkring.

En del tvister gällande fel på bil omfattas av bilförsäkringen. Se till så att du ansöker om rättsskydd genom rätt försäkring och till rätt försäkringsbolag. Din jurist kan hjälpa dig med din ansökan och vägleda dig genom processen.

Om skilsmässa och arv

Rättsskyddet kan hjälpa dig med kostnaden för att anlita en jurist i samband med arvstvister. Huvudregeln vid en arvstvist är att tvisten ska lösas med hjälp av boutredningsmannen.

Om någon av parterna i tvisten väljer att ta ärendet vidare till domstol kan du få ersättning för att anlita en jurist eller advokat. Din jurist kan hjälpa dig med din ansökan om rättsskydd.

Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för tvister mot någon som du är gift med, har varit gift med eller varit sambo med.

Försäkringen kan dock gälla för tvist om vårdnad, umgänge och barns boende. Om tvisten uppkommit tidigast ett år efter att skilsmässoansökan gjordes, eller ett år efter att ni flyttade isär.

Om du saknar rätt till rättsskydd kan du under vissa förutsättningar få dina ombudskostnader ersatta från Rättshjälpsmyndigheten. Din jurist kan hjälpa dig med din ansökan om rättsskydd som rättshjälp och vägleda dig igenom processen.  

Tvist om vårdnad, umgänge och barns boende

Försäkringen gäller för tvist om vårdnad, umgänge och barns boende om tvisten uppkommit tidigast ett år efter att skilsmässoansökan gjordes.

Försäkringen gäller för tvist om vårdnad, umgänge och barns boende om tvisten uppkommit tidigast ett år efter att ni flyttade isär.

Tvist om underhållsbidrag

Föräldrars underhållsskyldighet är gentemot barnet, inte mot varandra. För att en tvist om underhåll ska omfattas av rättsskyddet är huvudregeln att barnet ska stå som part i tvisten, men kan företrädas av förälder.

Beslut från myndighet

Rättsskyddet omfattar tvister som prövas som tvistemål (T-mål). Om du vill överklaga ett beslut taget av exempelvis Socialtjänst prövas det i Förvaltningsdomstol. Tvister i Förvaltningsdomstol omfattas inte av rättsskyddet.

Rättsskyddet gäller inte för tvister mot offentliga verksamheter och myndigheter som prövas i förvaltningsdomstol. Sådana tvister ska som regel kunna prövas på handlingarna och utan hjälp av ett juridiskt ombud.   

Om brottslig handling

Rättsskyddet kan inte ersätta dig för ombudskostnader som är kopplade till en brottslig handling.

Du som är misstänkt eller åtalad för brott har under vissa förutsättningar rätt till en offentlig försvarare som bekostas av det offentliga. Du bör därför vända dig till åklagaren eller polisen för hjälp med att anlita en jurist eller advokat.

Rättsskyddet kan inte ersätta dig för ombudskostnader som är kopplade till en brottslig handling.

Du som är målsägande i ett brottmål har under vissa förutsättningar rätt till ett juridiskt ombud som bekostas av det offentliga. Du bör därför vända dig till åklagaren eller polisen för hjälp med att anlita jurist eller advokat.

Övriga frågor och svar

Rättsskyddet i hemförsäkringen kan inte hjälpa dig med att driva in kravet från gärningspersonen. För hjälp och stöd i processen bör du vända dig till Brottsoffermyndigheten.
  
Har du blivit uppmanad av polisen om att kontakta ditt försäkringsbolag för att få ersättning för stulen eller förlorad egendom? Det täcks av egendomsskyddet i försäkringen, gör en skadeanmälan här:

Anmäl skada

Alla patientskador måste prövas mot patientförsäkringen i patientskadenämnden innan du kan få ersättning för juristkostnader genom rättsskyddet. Om du har en jurist kan de vägleda dig och hjälpa dig med ansökan.