Försvarsförbundet

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring ansluts du och din make/maka eller registrerade partner till, om du inte tackar nej. Din sambo ansluts inte per automatik men du kan försäkra hen till samma kostnad. 

Vill du veta mer om den extra trygghet du har tillgång till? Titta gärna på vår film.

Det här ersätter försäkringen för dig och din make/maka

 • Arbetsoförmåga – månadsersättning, 2 000 kronor/mån efter karens möjlighet att välja högre belopp: 3000 kronor/mån eller 4000 kronor/mån
 • Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande, 450 000 kronor möjlighet att välja högre belopp: 1 000 000 kronor eller 1 500 000 kronor
 • Vissa diagnoser – engångsersättning, 50 000 kronor möjlighet att välja högre belopp: 100 000 kronor
 • Barngruppliv – i medlemmens försäkring

Så mycket kostar det

Här listar vi priserna för försäkringen. Om du är gift medförsäkras också din äkta hälft till samma pris. Är du sambo kan du köpa till försäkringsskydd för din partner.

Ålder Medlem
Upp till 26 år 74 kronor/mån
27-35 år 87 kronor/mån
36-45 år 99 kronor/mån
46-65 år 123 kronor/mån
65-69 år * 123 kronor/månad
* Fortsatt yrkesverksam medlem kan omfattas av försäkringen efter 65 år. Dock längst till 69 år.
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Försäkringen innehåller det mesta du behöver i ditt medlemskap till ett förmånligt pris.

Vid minst en fjärdedels arbetsoförmåga efter uppnådd karenstid (90 dagar) kan ersättning lämnas månadsvis i högst 36 månader, längst till och med den månad du fyller 65 år.

Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan.

Ersättning vid förebyggande vård
Du kan få ersättning vid förebyggande vård om du har uppfyllt kvalifikationsreglerna och därefter under försäkringstiden

 • Får en behandlingsplan utfärdad av en legitimerad läkare (se definitionen av behandlingsplan i försäkringsvillkoren)
 • Fullföljer behandlingsplanen enligt läkarens ordination
 • Har fått förebyggande sjukpenning utbetalt från Försäkringskassan

Vi lämnar ersättning för förebyggande vård som ett engångsbelopp. Ersättningens storlek beror på behandlingsplanens omfattning:

 • 1-5 behandlingstillfällen - 1 000 kr i försäkringsbelopp
 • 6-10 behandlingstillfällen - 2 000 kr i försäkringsbelopp
 • Fler än tio behandlingstillfällen - 3 000 kr i försäkringsbelopp

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Se diagnoser här >

Ersättning vid vissa diagnoser lämnas med ett engångsbelopp som utbetalas tidigast 30 dagar karenstid efter att en diagnos är fastställd.

Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser.

Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till efterlevande. Förmånstagare till dödsfallsbeloppet är i den här ordningen:

 • 1) Make, registrerad partner eller sambo
 • 2) Arvingar

Ändra förmånstagare

Vill du ändra förmånstagare måste du skriftligen meddela Folksam.

Ingår i medlemmens Sjuk- och efterlevandeförsäkring.

Barngruppliv gäller barn till gruppmedlemmar fram till och med det kalenderår som barnet fyller 18 år. Barngruppliv omfattar även barn till make, registrerad partner eller sambo - om barnet är folkbokfört på samma adress som dig som är medlem.

Barnet måste vara bosatt inom Norden. Om barnet skulle avlida utbetalas 35 000 kronor till barnets dödsbo.

Här kan du läsa om rätt till ersättning och begränsningar.

Diagnoser på grund av sjukdom som är fastställda innan försäkringen har gällt 90 dagar omfattas inte av försäkringen.

För att du ska få ersättning vid arbetsoförmåga krävs att du är fullt arbetsför 90 dagar i en följd innan du blir arbetsoförmögen. Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du är fullt arbetsför och som infaller mer än 90 dagar innan försäkringen börjar gälla för dig. Uppfyller du inte detta krav kan du ändå kvalificera dig genom att vara fullt arbetsför 90 dagar i en följd någon gång efter att försäkringen börjat gälla.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Gruppförsäkringsvillkor Sjuk- och efterlevandeförsäkring