Funktionsrätt Sverige

Organisationsförsäkring

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Organisationsförsäkringen omfattar organisationens verksamhet men även olycksfallsförsäkring för de som deltar i Funktionsrätt Sveriges verksamheter.

Organisationsförsäkring produktblad

Deltagarolycksfall produktblad

Här kan du läsa mer om vad som ingår i vår försäkring.

Egendomsförsäkringen ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser samt för inbrott-, vatten- och brandskador.

Försäkringen gäller:

  • med fullvärde om inget annat anges i försäkringsvillkor och/eller försäkringsbrev
  • på försäkringsstället
  • även för transport till och från hemmet av pc och annan egendom, som tillhör försäkringstagaren och används i hemmet.

Extrakostnadsförsäkringen ersätter extrakostnader i samband med ersättningsbar egendomsskada. Självrisk: karenstid 24 timmar. Försäkringsbelopp: högst 1 719 000 kronor (30 prisbasbelopp).

Ersätter kostnader om förbundet drabbats av förskingring eller bedrägeri.

Självrisk:
20 procent av prisbasbeloppet.

Försäkringsbelopp:
För Riksförbundet centralt 859 500 kronor (15 prisbasbelopp).
För lokal och regional nivå 114 600 kronor (2 prisbasbelopp).

Ersätter kostnader för behandling hos psykolog om du råkar i kris efter att ha drabbats av rån eller överfall i samband med arbetet.

Ersätter förbundets advokat-och rättegångskostnader vid tvist. Vissa tvister är undantagna, se villkoren.

Självrisk: 20 procent av prisbasbeloppet plus 20 procent av kostnaden som överstiger 20 procent av prisbasbeloppet. 

Försäkringsbelopp: högst fem prisbasbelopp

Försäkringen gäller för skada som inträffar under resa i tjänsten och omfattar skada på eller förlust av personlig, och av företaget ägd, egendom. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt akut sjuk-och olycksfallsförsäkring ingår också.

Deltagare som drabbas av ett olycksfall vid verksamhet anordnad av Funktionsrätt Sverige eller dess medlemsförbund, kan få ersättning genom deltagarolycksfallsförsäkringen. Försäkringen gäller under den tid aktiviteten pågår samt under resa till och från arrangemanget.

Försäkringen gäller enligt villkor och har följande belopp för dessa moment:
  
medicinsk invaliditet med högst 15 prisbasbelopp (859 500 kr) 
ekonomisk invaliditet med högst 15 prisbasbelopp (859 500 kr) 
ersättningen vid dödsfall är ett halvt prisbasbelopp (28 650 kr)

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor Organisationsförsäkring C378

Villkor Tjänstereseförsäkring K308

Villkor Deltagarolycksfall L304

Här följer några av de grundläggande krav som ställs på inbrottsskydd och förvaring för att försäkringen ska gälla.

Du bör även ta del av ditt försäkringsvillkor och försäkringsbrev. Ytterligare information kan du få genom foldern ”Kontrollera ditt inbrottsskydd”.

Kontrollera ditt inbrottsskydd

Dörr, port och lucka i lokalens omslutningsytor ska vara försedda med godkända låsenheter. För gångdörrar används vanligen så kallat instickslås av tillhållar- eller dubbelcylindertyp. Utgående dörr ska ha bakkantsäkring som skyddar mot inbrott via gångjärnssidan.

Är dörr, port eller lucka av trä ska den vara förstärkt med godkänt dörrförstärkningsbehör i lägst låsklass 4.

OBS! Kontrollera alltid den lokala räddningstjänstens krav på utrymningsvägar.

Öppningsbara fönster ska vara stängda och reglade inifrån. Är de belägna lägre än 4 meter från markplan eller lätt åtkomliga på annat sätt ska de vara låsta med godkänt fönsterlås och godkänt inkrypningsskydd.

Det är viktigt att nycklar eller koder till lokaler eller värdeskåp förvaras på betryggande sätt. Om du misstänker att obehöriga har tillgång till nyckel eller kod måste enligt försäkringsvillkoret lås eller kod bytas ut.

Förvara utrustningens tillverkningsnummer på säkert ställe. Fastlåsning av datorer med av Svenska Stöldskyddsföreningen förordad låsanordning ger ökad säkerhet och gör det svårare för tjuven.

Persondatorer och servrar kan även förvaras i speciella inbrottsskyddade, förankrade och ventilerade skåp. Bärbara datorer skyddas bäst genom förvaring i låsta säkerhets- eller värdeskåp. Tänk på att ovannämnda skåptyper inte skyddar mot brand.

Alla dataprogram ska finnas i minst tre exemplar (inkluderat programmeringsunderlaget). En säkerhetskopia ska alltid förvaras i brandklassificerat datamediaskåp.

Organisationens pengar och värdehandlingar ska beroende på värdet förvaras i klassade värdeskåp. Ju högre värden som förvaras, desto större krav ställs på skåpets inbrottsskydd. En skylt på skåpets insida visar värdeskåpets klass eller skyddsvärdepoäng, och med ledning av detta fastställs försäkringsbeloppet för skåpet.