Medlemsförsäkringar

SAP

Alla som är anställda av partistyrelsen, distrikt, arbetarkommuner, kvinnoförbundet, Aktuellt i Politiken, tankesmedjan, Brysselanställda, Socialdemokrater för tro- och solidaritet, Olof Palmes internationella center (OPC), Olof Palmes minnescenter och Socialdemokraternas hus - omfattas av en olycksfallsförsäkring (Medlemsolycksfall Fritid) och Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Medlemsolycksfall fritid

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig som innehåller följande.

Om din olycksfallsskada medför vård hos läkare/sjuksköterska/fysioterapeut (sjukgymnast) får du 700 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under första året.

Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om olycksfallsskadan leder till läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd lämnas ersättning med 700 kronor.

Därefter får du
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 7 dagar
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 15 dagar
 • Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar

Om olycksfallsskadan skulle leda till inskrivning på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över natt lämnas ersättning från första dagen i högst 180 dagar.

Du kan få ersättning för nödvändig behandling av skadad tand eller tandprotes under som längst fem år.

Om olycksfallsskadan gör att du behöver medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården kan du få ersättning med upp till 1 000 kronor för kostnader.

Om olycksfallsskadan leder till att du måste behandlas av läkare så kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta sjuktiden.

Det gäller för:
 • Hemhjälp som kommunen godkänt
 • Fotvård och hårvård
 • Skadade glasögon, hörapparat och kläder
 • Specialkläder, högst 10 000 kronor
 • Högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kronor
 • Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor

Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller.

Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbenbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning av armar och ben.

Du kan få fullständig information under Kroppsskadeersättning i försäkringsvillkoret.

Ersättning lämnas för högst tio behandlingar hos legitimerad psykolog eller terapeut vid psykisk ohälsa som en direkt följd av olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld som tillfogas av familjemedlem eller annan.

Vid överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld kan också ett engångsbelopp på 4 000 kronor lämnas. Våld som tillfogas av familjemedlem ger dock inte rätt till denna ersättning.

Med medicinsk invaliditet menas att du får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, tidigast två år efter det att skadan inträffat.

Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på graden av funktionsnedsättning och vilket försäkringsbelopp du har valt. Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Ersättningen kan som högst bli 200 procent av det valda beloppet.

Ingår i ditt medlemskap

I ditt medlemskap ingår en Sjuk- och efterlevande försäkring som kan ge ersättning vid bland annat arbetsoförmåga och vid vissa diagnoser.

Ersättning lämnas med ett engångsbelopp, som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos är fastställd. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Efter att ersättning har lämnats för en diagnos finns begränsningar för att få rätt till ny ersättning.

Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser och endast vid olika tillfällen. Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor.

Vid fortsatt minst halv arbetsoförmåga efter uppnådd karens (180 dagar) kan ersättning lämnas månadsvis i efterskott med 1/30 av försäkringsbeloppet per dag i högst 365 dagar, längst till och med den månad du fyller 65 år.

Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan. Försäkringsbeloppet är 1 500 kronor per månad vid helsjukskrivning.

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Ersättning vid vissa diagnoser

Anställda omfattas av en sjuk- och efterlevandeförsäkring på 4 prisbasbelopp 

Make/registrerad partner/sambo kan omfattas av grupplivförsäkring på 2 prisbasbelopp om de anmäls till den.

Organisationerna och Folksam har tagit fram en Samlingsförsäkring (företagsförsäkring) 100178 som skyddar vid de flesta skadesituationer.

Det här ingår

 • Egendomsförsäkring ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser samt för inbrott-, vatten- och brandskador.
 • Extrakostnadsförsäkringen ersätter extrakostnader i samband med ersättningsbar egendomsskada
 • Rättsskyddsförsäkring ersätter förbundets advokat-och rättegångskostnader vid tvist. Vissa tvister är undantagna, se villkoren.
 • Ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskada som drabbar tredje man, som förbunden kan göras ansvarigt för enligt skadeståndslagen.
 • Tjänstereseförsäkring gäller för skada som inträffar under resa i tjänsten och omfattar skada på eller förlust av personlig, och av företaget ägd, egendom. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt akut sjuk-och olycksfallsförsäkring ingår också.
 • Krisförsäkring ger psykologbehandling vid en direkt följd av en traumatisk händelse.
 • Deltagarolycksfall (K 62550) gäller för medlemmar i samband med utförande av uppdrag för organisationens räkning

Villkor och besked

För att försäkringen ska gälla är det viktigt att de grundläggande krav som ställs på inbrottsskydd och förvaring efterföljs. Därför bör du som omfattas av försäkringen ta del av ditt villkor och försäkringsbrev.

För att guida dig rätt i vad du bör tänka på finns även foldern "kontrollera ditt inbrottsskydd".

Kontrollera ditt inbrottsskydd

Samlingsförsäkringen villkor

Tjänstereseförsäkring

Deltagarolycksfall

Villkor och blanketter

Här kan du ladda ner villkor och blanketter som rör dina försäkringar. I försäkringsbeskedet kan du läsa mer om hur din försäkring gäller.

Försäkringsbesked

Förmånstagarförordnande

Dödsfallsanmälan

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring