Medlemsförsäkringar

SSU

Anställda vid förbundskontoret SSU och Bommersvik AB - omfattas av en olycksfallsförsäkring (Medlemsolycksfall Fritid) och Sjuk- och efterlevandeförsäkring.

Försäkringarna gäller till och med den månad 65 år uppnås.

Medlemsolycksfall fritid

Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. Som medlem har du ett olycksfallsskydd även när du är ledig som innehåller följande.

Om din olycksfallsskada medför vård hos läkare/sjuksköterska/fysioterapeut (sjukgymnast) får du 700 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under första året.

Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om olycksfallsskadan leder till läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd lämnas ersättning med 700 kronor.

Därefter får du
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 7 dagar
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 15 dagar
 • Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar

Om olycksfallsskadan skulle leda till inskrivning på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över natt lämnas ersättning från första dagen i högst 180 dagar.

Om du är under 66 år
 • 200 kr/dag får du vid sjukhusvistelse
 • 100 kr/dag får du vid korttidsboende

Du kan få ersättning för skäliga kostnader för nödvändig behandling av skadad tand eller tandprotes under som längst fem år.

Om olycksfallsskadan gör att du behöver medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården kan du få ersättning med upp till 1 000 kronor för kostnader.

Om olycksfallsskadan leder till att du måste behandlas av läkare så kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta sjuktiden.

Det gäller för:
 • Hemhjälp som kommunen godkänt
 • Fotvård och hårvård
 • Skadade glasögon, hörapparat och kläder
 • Specialkläder, högst 10 000 kronor
 • Högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kronor
 • Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor

Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller.

Det är till exempel 3 000 kronor vid lårbensbrott, 2 000 kronor vid hjärnskakning och upp till 25 000 kronor vid förlamning av armar och ben.

Du kan få fullständig information under Kroppsskadeersättning i försäkringsvillkoret.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan också få kristerapi efter nära anhörigs död. Med nära anhörig menar vi make, registrerad partner, sambo, förälder och barn. Till barn hör arvsberättigat barn, dödfött barn som framfötts tidigast i graviditetsvecka 23, styvbarn och fosterbarn. Gäller även barnbarn, det vill säga barn till arvsberättigat barn, styvbarn och fosterbarn enligt ovan.

Med medicinsk invaliditet menas att du får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, tidigast ett år efter det att skadan inträffat.

Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på graden av funktionsnedsättning och vilket försäkringsbelopp du har valt. Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Ersättningen kan som högst bli 200 procent av det valda beloppet.

Valbara fonder

Ingår i ditt medlemskap

I ditt medlemskap ingår en Sjuk- och efterlevande försäkring som kan ge ersättning vid bland annat arbetsoförmåga och vid vissa diagnoser.

För dig som har en Sjuk- och efterlevandeförsäkring blir det från den 1 januari 2023 några ändringar i villkoren.

Nyheter i Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Visa diagnoser här

Ersättning vid vissa diagnoser lämnas med ett engångsbelopp som utbetalas tidigast 30 dagar (karenstid) efter att en diagnos är fastställd.

Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser.

Om du drabbas av bestående arbetsoförmåga kan du få ersättning i form av:

 • Månadsersättning: betalas ut vid minst en fjärdedels arbetsoförmåga efter uppnådd karenstid (90 dagar). Ersättning kan lämnas månadsvis i högst 18 månader, längst till man uppnått slutålder Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan.

Anställda omfattas av en grupplivförsäkring på 6 prisbasbelopp med enkelt sjukkapital som utbetalas vid dödsfall. Make/registrerad partner/sambo kan också omfattas av en grupplivförsäkring om de anmäls till den.

Organisationerna och Folksam har tagit fram en Organisationsförsäkring (företagsförsäkring) 100178 som skyddar vid de flesta skadesituationer.

Det här ingår

 • Egendomsförsäkring ger ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser samt för inbrott-, vatten- och brandskador.
 • Extrakostnadsförsäkringen ersätter extrakostnader i samband med ersättningsbar egendomsskada
 • Rättsskyddsförsäkring ersätter förbundets ombuds- och rättegångskostnader vid tvist. Vissa tvister är undantagna, se villkoren.
 • Ansvarsförsäkring ersätter person- och sakskada som drabbar tredje man, som förbunden kan göras ansvarigt för enligt skadeståndslagen.
 • Tjänstereseförsäkring gäller för skada som inträffar under resa i tjänsten och omfattar skada på eller förlust av personlig, och av företaget ägd, egendom. Ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt akut sjuk-och olycksfallsförsäkring ingår också.
 • Kristerapi ger psykologbehandling vid en direkt följd av en traumatisk händelse.
 • Deltagarolycksfall (K 62550) gäller för medlemmar i samband med utförande av uppdrag för organisationens räkning

Villkor och besked

För att försäkringen ska gälla är det viktigt att de grundläggande krav som ställs på inbrottsskydd och förvaring efterföljs. Därför bör du som omfattas av försäkringen ta del av ditt villkor och försäkringsbrev.

För att guida dig rätt i vad du bör tänka på finns även foldern "kontrollera ditt inbrottsskydd".

Kontrollera ditt inbrottsskydd

Villkor Organisationsförsäkring C378

Villkor Tjänstereseförsäkring K308

Villkor Deltagarolycksfall L304

Försäkringsinformation Deltagarolycksfallsförsäkring K 63260

Villkor och blanketter

Här kan du ladda ner villkor och blanketter som rör dina försäkringar. I försäkringsbeskedet kan du läsa mer om hur din försäkring gäller.

Försäkringsbesked

Förmånstagarförordnande

Dödsfallsanmälan

Försäkringsvillkor Medlemsolycksfall Fritid

Försäkringsvillkor Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Försäkringsbesked Deltagarolycksfallsförsäkring

Tillsammans med din fackliga organisation skapar vi medlemsnytta

Det här kan vi hjälpa till med:

 • Webinar - vi skapar en digital utbildning för era medlemmar. Temat är valfritt, till exempel medlemsförsäkringar och pension.
 • Personlig rådgivning för dig och dina kollegor. Den sker digitalt på din arbetsplats tillsammans med en rådgivare. Är ni rätt försäkrade? Det hjälper vi er att se över.
 • Gruppmöten på din arbetsplats, skräddarsydda efter era behov. Vad vill ni veta mer om?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig för att berätta mer.