Fackförbundet ST

Diagnosförsäkring student

Så hanterar vi dina personuppgifter

I olika skeden i livet kan du behöva kompensera dig för kostnader som kan uppstå vid oväntade händelser. En diagnosförsäkring ger dig snabb ekonomisk hjälp om du skulle få en allvarlig sjukdom som till exempel cancer.

Försäkringen kan tecknas av dig som student och gäller så länge du studerar, dock längst till och med det kalenderår du fyller 39 år.
Om du får någon av nedanstående diagnoser (angivna med ICD-koder), kan vi betala ut 25 000 kronor som ett engångsbelopp.

Vill du veta mer om ICD-koder?

  • Cancer ICD C00-C97 och D05 exklusive C44 och sekundär  tumör C76-C79)
  • Godartade tumörer (ICD D32-D33 och D47.1)
  • Alzheimers sjukdom (F00, G30)
  • Huntington (G10) och ALS (G12.2)
  • Parkinsons sjukdom (G20)
  • Multipel skleros (G35)
  • Total och irreversibel (bestående) förlust av synen  (H54.0 och H54.4) på minst ett öga (blindhet)
  • Akut hjärtinfarkt (I21)
  • Stroke (I60-I64)
  • Aortaaneurysm (I71)
Diagnosen ska vara fastställd senast det kalenderår du fyller 39 år. Du har rätt till ersättning tidigast 30 dagar efter det att diagnosen fastställts. För att få rätt till ersättning måste försäkringen ha varit gällande i minst 90 dagar i följd innan diagnosen fastställdes.  Du kan få ersättning för högst tre diagnoser.

Kristerapi 

Om du har rätt till ersättning från diagnosförsäkringen så kan du även få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Behandlingen ska utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället.

Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk. Du kan få reseersättning upp till 4 000 kronor. Du betalar ingen självrisk vid kristerapi, men behandling och alla kostnader ska godkännas av oss i förväg.
Väljer du att reservera dig för Diagnosförsäkring student och därefter vid ett senare tillfälle väljer att ansluta dig till försäkringen så gäller nedanstående begränsning.

Särskild begränsning i försäkringens giltighet

För att få rätt till ersättning för försäkringsfall som är en följd av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som har visat sig eller inträffat före försäkringens ikraftträdande eller utökning av försäkringen, gäller att försäkringsfallet har inträffat tidigast efter det att försäkringen eller utökningen av försäkringen har varit i kraft i minst tolv månader.

För följder av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada – både direkta och indirekta– gäller tidsgränsen, tolv månader, grundsjukdomen eller symtom på denna. Sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada anses ha visat sig vid den tidpunkt första sjukvårdskontakten togs med anledning av symtomen för sjukdomen, den sjukliga förändringen eller kroppsskadan.