Fackförbundet ST

Nära anhörigs bortgång

Så hanterar vi dina personuppgifter
Försäkringen lämnar ersättning till dig om en nära anhörig skulle avlida. Ersättningen som vi betalar ut är 25 000 kronor. Med nära anhörig avses make, maka, registrerad partner, sambo eller förälder (biologisk eller adoptivförälder). Försäkringen gäller så länge du studerar, dock längst till och med det kalenderår du fyller 39 år.

Försäkringarna gäller med begränsad omfattning vid:

  • grov vårdslöshet
  • vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion och vissa terrorhandlingar, se försäkringsvillkoren