Att vara försäkrad mot plötsliga utgifter är minst lika viktigt efter pensionen som när du arbetar. Med Olycksfall Senior har du ett fortsatt skydd i vardagen.
Vem som helst kan ramla och slå ut en tand eller cykla omkull. Med Olycksfall Senior har du ett skydd som ger ersättning när oturen är framme.

Här kan du läsa mer vad som ingår i försäkringsdelen:

För att du ska få ersättning för kostnader gäller följande:

  • Om du inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige, lämnar vi ersättning bara för de kostnader som skulle ha ersatts om du hade haft rätt till den ersättningen från Försäkringskassan.
  • Du kan inte få ersättning för kostnader som du får ersättning för från annat håll.
  • Om du råkar ut för olycksfall i Sverige ersätter vi inte kostnader för vård utomlands.
  • Om du råkar ut för olycksfall utanför din hemort och utomlands kan du endast få ersättning för kostnader som inte omfattas av reseskydd eller separat reseförsäkring.

Vi lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling. Kostnaderna ska grunda sig på den vård som legitimerad läkare ordinerat. 

Avgifter eller kostnader för sjukhusvård ersätts för den del som överstiger levnadskostnader som sparats in. 

Om vården enligt ovan inte finansieras av offentliga medel, lämnar vi ersättning som motsvarar patientavgiften för offentligt finansierad vård. Kostnader för resor till och från vård och behandling ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som bestämts av regionen.

Vi lämnar ersättning för nödvändiga kostnader inom fem år från det att olycksfallet inträffade. Du kan inte få ersättning för skador som du fått på grund av tuggning eller bitning.

Leder olycksfallsskadan till läkarbehandling lämnar vi ersättning under akut sjuktid inom fem år från skadetillfället.

Du kan få ersättning för följande kostnader:
  • Nödvändiga och skäliga merkostnader.
  • Reparation av skadade glasögon.
  • Reparation av skadad hörapparat.
  • Skadade kläder.
  • Specialkläder för viss verksamhet, högst 10 000 kronor under den tid försäkringen gäller.

Vi lämnar ersättning för hjälpmedel och rehabiliteringshjälpmedel som läkare bedömt som nödvändiga för att lindra ditt invaliditetstillstånd, till exempel handikappfordon och liknande hjälpmedel. Med hänsyn till ditt tillstånd kan de billigaste vanligen förekommande hjälpmedel användas. Du kan få ersättning upp till 50 000 kronor.

Försäkringsbeloppet är 200 000 kronor. Vi lämnar ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden. Var funktionsförmågan redan tidigare nedsatt, räknas denna nedsättning bort från den medicinska invaliditetsgraden. 

Rätt till ersättning finns när den framtida bestående invaliditeten har fastställts, dock tidigast ett år från skadetillfället.

 Den medicinska invaliditetsgraden kan inte omprövas efter det att mer än fem år förflutit från den dag invaliditetsgraden första gången fastställdes.

Vi lämnar ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring som är en direkt följd av olycksfallsskada – om den har behandlats av legitimerad läkare och om ärret eller den utseendemässiga förändringen finns kvar efter ett år. Bagatellartade ärr ersätts inte. Ersättningen lämnas i procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet och enligt Folksam tabeller.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i den här försäkringen, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk. Du kan få reseersättning upp till 4 000 kronor. Du betalar ingen självrisk för kristerapi, men behandling och alla kostnader ska godkännas av oss i förväg.

Du kan också få kristerapi om en nära anhörig avlider. Med nära anhörig menar vi make, registrerad partner, sambo, förälder, syskon, barn, det vill säga arvsberättigat barn, dödfött barn som fötts tidigast i graviditetsvecka 23, styvbarn och fosterbarn. Gäller även barnbarn, det vill säga barn till arvsberättigat barn, styvbarn och fosterbarn enligt ovan.

Du kan få kristerapi i egenskap av privatperson och inte i tjänsten. Försäkringen gäller inte om du utfört eller medverkat till uppsåtliga gärningar som är straffbelagda enligt svensk lag.

Om du avlider på grund av olycksfallsskada utbetalar vi ett dödsfallsbelopp på 40 000 kronor till dödsboet.

Villkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor