Fackförbundet ST

Olycksfall student

Så hanterar vi dina personuppgifter

Som student har du ett visst skydd genom högskolan eller universitetet. Men det gäller bara i samband med skolaktiviteter. Olycksfallsförsäkringen ger dig ett skydd som gäller dygnet runt, året om.
Här kan du läsa om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i försäkringsvillkoren.

Olycksfallsförsäkring

För att du ska få ersättning för kostnader gäller följande:

 • Om du inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige, lämnar vi ersättning bara för de kostnader som skulle ha ersatts om du hade haft rätt till den ersättningen från Försäkringskassan.
 • Du kan inte få ersättning för kostnader som du får ersättning för från annat håll.
 • Om du råkar ut för olycksfall i Sverige ersätter vi inte kostnader för vård utomlands.
 • Om du råkar ut för olycksfall utanför din hemort och utomlands kan du endast få ersättning för kostnader som inte omfattas av reseskydd eller separat reseförsäkring.
 • Om din skada medför läkarvård får du en schablonersättning på 700 kronor.
 • Om du efter tolv månader fortfarande behöver läkarvård lämnar vi ersättning med högst 1 000 kronor per år i sammanlagt högst fem år för kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling. Du kan som längst få ersättning fram till att ersättning för medicinsk invaliditet har utbetalats.
 • Du kan också få ersättning för kostnader för resor till och från arbetet, om läkare har föreskrivit ett särskilt transportmedel.

Om olycksfallsskadan leder till läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd lämnas ersättning med 700 kronor. Därefter får du:

 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 7 dagar
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 15 dagar
 • Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar

Om olycksfallsskadan leder till att du skrivs in på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över en eller flera nätter, lämnar vi ersättning från första dagen i högst 180 dagar: 200 kronor på sjukhus och rehabiliteringsklinik och 100 kronor per dag på korttidsboende.

Om olycksfallsskadan medför att du behöver medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården lämnar vi ersättning inom fem år från det att olycksfallet inträffade för kostnader upp till 1 000 kronor.

Vi lämnar ersättning för nödvändiga kostnader inom fem år från det att olycksfallet inträffade. Du kan inte få ersättning för skador som du fått på grund av tuggning eller bitning.

Om olycksfallsskadan leder till läkarbehandling lämnar vi ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta sjuktiden inom fem år från det att olycksfallet inträffade.

Ersättning lämnas för följande kostnader:
 • Hemhjälp som kommunen godkänt.
 • Fotvård och hårvård.
 • Reparation av skadade glasögon, hörapparat och kläder.
 • Specialkläder med högst 10 000 kronor, under den tid försäkringen gäller.
 • Reparation med högst 3 000 kronor av högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan.
 • Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor.

Vi lämnar inte ersättning om olycksfallsskadan omfattas av trafik-, överfalls- eller ansvarsförsäkring. Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i en följd inom fem år från skadetillfället lämnar vi engångsbelopp enligt följande:

 • 1 000 kronor för sen- eller ledbandsskada i finger, fingrar, tå eller tår, samt smitta som följd av insektsstick eller insektsbett.
 • 2 000 kronor för övriga sen- eller ledbandsskador, sårskada, blödning i vävnaden, öronskada eller ögonskada.
 • 1 500 kronor vid benbrott på finger, fingrar, tå eller tår.
 • 3 000 kronor vid benbrott på andra skelettdelar än ovanstående.
 • 2 000 - 18 000 kronor vid brännskada från grad 2.
 • 3 000 kronor vid amputation av finger, fingrar, tå eller tår.
 • 5 000 kronor vid övriga amputationer, förlust av organ eller organfunktion.
 • 2 000 kronor vid lätt skallskada och tinnitus.
 • 12 000 kronor vid svårare skallskada.
 • 18 000 kronor vid förlamning av den nedre kroppshalvan.
 • 25 000 kronor vid förlamning av alla extremiteter.

Vi lämnar ersättning med högst 20 000 kronor för samma olycksfall med flera kroppsskador som var för sig medför åtta dagars akut sjuktid. Därutöver kan ersättning lämnas vid förlamning.

 • Försäkringsbeloppet är 500 000 kronor.
 • Vid invaliditetsgrader från och med 5 procent lämnar vi ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent, dock lägst 2,5 procent av försäkringsbeloppet före minskning på grund av ålder.
 • Vid invaliditetsgrader under 5 procent lämnar vi ersättning med 2,5 procent av försäkringsbeloppet före minskning på grund av ålder.
 • Vid invaliditetsgrader från 8 procent höjs ersättningen enligt en tabell i Folksams villkor. Högsta ersättning är 1 000 000 kronor.
 • Rätt till ersättning finns när den framtida bestående invaliditeten har fastställts, dock tidigast ett år från det att olycksfallet inträffade.
 • Den medicinska invaliditetsgraden kan inte omprövas efter att mer än fem år förflutit från den dag invaliditetsgraden första gången fastställdes.
 • Försäkringsbeloppet är 500 000 kronor.
 • Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Vi kan lämna ersättning om skadan leder till minst 8 procents medicinsk invaliditet och minst halv sjukersättning beviljas av Försäkringskassan.
 • Ersättning för ekonomisk invaliditet kan utbetalas tidigast då du har fyllt 19 år och rätten till medicinsk invaliditet har inträtt. Dessförinnan finns möjlighet till förskott i form av Aktivitetskapital.
 • När ersättningen för ekonomisk invaliditet beräknas, minskas ersättningen med det aktivitetskapital som har betalats ut.
 • Om skadan medför att nivån på sjukersättningen höjs, efter att vi har betalat ut ersättning för ekonomisk invaliditet, kan vi ompröva ersättningen. Omprövning kan ske inom tio år från olycksfallstillfället.

Aktivitetskapital är ett förskott på ersättning för ekonomisk invaliditet som vi kan lämna om du beviljas aktivitetsersättning enligt bestämmelserna om allmän försäkring i Socialförsäkringsbalken.

Vi lämnar ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring som är en direkt följd av din skada – om den har behandlats av legitimerad läkare och om ärret eller den utseendemässiga förändringen finns kvar efter ett år. Bagatellartade ärr ersätts inte.

Vi lämnar ersättning i procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet och enligt Folksams tabeller.

Om en ögonskada förväntas bli bestående lämnar vi ersättning för inköp av nödvändiga glasögon eller linser med högst 7 000 kronor. Ersättningen lämnas inom tre år från det att olycksfallet inträffade.

Om olycksfallsskadan har medfört ett varaktigt och väsentligt funktionshinder lämnar vi ersättning med högst 40 000 kronor för bilstöd. Försäkringskassan ska ha godkänt bilstöd.

Om du avlider till följd av en olycksfallsskada utbetalar vi en ersättning på 50 000 kronor till dödsboet.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som du kan få ersättning för i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Behandlingen ska utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk. Du kan få reseersättning upp till 4 000 kronor.

Du betalar ingen självrisk för kristerapi, men behandlingen och alla kostnader ska godkännas av oss i förväg.

Du kan också få kristerapi om någon nära anhörig avlider. Med nära anhörig menar vi make, registrerad partner, sambo, förälder, syskon, barn, det vill säga arvsberättigat barn, dödfött barn som fötts tidigast i graviditetsvecka 23, styvbarn och fosterbarn. Hit räknas även barnbarn, det vill säga barn till arvsberättigat barn, styvbarn och fosterbarn enligt ovan.

Du kan få kristerapi som privatperson men inte i tjänsten. Försäkringen gäller inte om du utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som är straffbelagd enligt svensk lag.

Vad är ett olycksfall?

Försäkringen gäller vid olycksfall, dygnet runt. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Hit räknas också en skada som orsakats av solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld mot knä och avsliten hälsena.

Du får ersättning för direkta följder av en sådan skada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Vad räknas inte som ett olycksfall

Som olycksfallsskada räknas inte frivilligt orsakad kroppsskada och kroppsskada som uppkommit genom:
 • Smitta av bakterier, virus eller annat smittämne. Smitta på grund av insektsstick eller insektsbett, till exempel TBE eller borreliainfektion på grund av fästingbett och liknande kan dock ersättas som olycksfallsskada
 • Smitta eller förgiftning genom mat eller dryck
 • Ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom användning av läkemedel
 • Förslitning, överbelastning eller överansträngning. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning