ST

Olycksfallsförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter
Trots att risken för skador är stor på jobbet, är det när vi är lediga som de flesta olycksfall sker. Din olycksfallsförsäkring ger ersättning för både mindre och större skador. Du kan även medförsäkra din partner. Försäkringen gäller till utgången av det kalenderår den försäkrade fyller 67 år.
 • Gäller dygnet runt
 • Omfattande skydd om du drabbas av kostnader i samband med ett olycksfall
 • ”Klara olyckan”, ersättning om du blir sjukskriven efter ett olycksfall
 • ”Klara krisen”, med hjälp av samtalsstöd
Här kan du läsa om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i försäkringsvillkoren.

Olycksfallsförsäkring

För att du ska få ersättning för kostnader gäller följande:

 • Om du inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige, lämnar vi ersättning bara för de kostnader som skulle ha ersatts om du hade haft rätt till den ersättningen från Försäkringskassan.
 • Du kan inte få ersättning för kostnader som du får ersättning för från annat håll.
 • Om du råkar ut för olycksfall i Sverige ersätter vi inte kostnader för vård utomlands.
 • Om du råkar ut för olycksfall utanför din hemort och utomlands kan du endast få ersättning för kostnader som inte omfattas av reseskydd eller separat reseförsäkring.

Om din olycksfallsskada medför vård hos läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut (sjukgymnast) får du 700 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader under första året för exempelvis läkarvård, behandling och resor.
Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om olycksfallsskadan leder till läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd lämnas ersättning med 700 kronor. Därefter får du:

 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 7 dagar
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare minst 15 dagar
 • Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i högst 150 dagar

Om olycksfallsskadan leder till att du skrivs in på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över en eller flera nätter, lämnar vi ersättning från första dagen i högst 180 dagar: 200 kronor på sjukhus och rehabiliteringsklinik och 100 kronor per dag på korttidsboende.

Om olycksfallsskadan medför att du behöver medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården lämnar vi ersättning inom fem år från det att olycksfallet inträffade för kostnader upp till 1 000 kronor.

Vi lämnar ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader inom fem år från det att olycksfallet inträffade. Du kan inte få ersättning för skador som du fått på grund av tuggning eller bitning.

Om olycksfallsskadan leder till läkarbehandling lämnar vi ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta sjuktiden inom fem år från det att olycksfallet inträffade.

Ersättning lämnas för följande kostnader:
 • Hemhjälp som kommunen godkänt.
 • Fotvård och hårvård.
 • Reparation av skadade glasögon, hörapparat och kläder.
 • Specialkläder med högst 10 000 kronor, under den tid försäkringen gäller.
 • Reparation med högst 3 000 kronor av högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan.
 • Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor.

Vi lämnar inte ersättning om olycksfallsskadan omfattas av trafik-, överfalls- eller ansvarsförsäkring. Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i en följd inom fem år från skadetillfället lämnar vi engångsbelopp enligt följande:

 • 1 000 kronor för sen- eller ledbandsskada i finger, fingrar, tå eller tår, samt smitta som följd av insektsstick eller insektsbett.
 • 2 000 kronor för övriga sen- eller ledbandsskador, sårskada, blödning i vävnaden, öronskada eller ögonskada.
 • 1 500 kronor vid benbrott på finger, fingrar, tå eller tår.
 • 3 000 kronor vid benbrott på andra skelettdelar än ovanstående.
 • 2 000 - 18 000 kronor vid brännskada från grad 2.
 • 3 000 kronor vid amputation av finger, fingrar, tå eller tår.
 • 5 000 kronor vid övriga amputationer, förlust av organ eller organfunktion.
 • 2 000 kronor vid lätt skallskada och tinnitus.
 • 12 000 kronor vid svårare skallskada.
 • 18 000 kronor vid förlamning av den nedre kroppshalvan.
 • 25 000 kronor vid förlamning av alla extremiteter.

Vi lämnar ersättning med högst 20 000 kronor för samma olycksfall med flera kroppsskador som var för sig medför åtta dagars akut sjuktid. Därutöver kan ersättning lämnas vid förlamning.

Vi kan lämna ersättning för dig och dina familjemedlemmar som är folkbokförda och bosatta på samma adress. Arvsberättigade barn kan få ersättning upp till 25 års ålder oavsett var de är folkbokförda.

Vi lämnar ersättning med ett engångsbelopp på 5 000 kronor om den försäkrade på grund av olycksfallsskada blir sjukskriven till minst 50 procent i minst 30 dagar.

Försäkringsbeloppet är 25 prisbasbelopp, 1 432 500 kronor. Från 55 år minskas försäkringsbeloppet med 2 procentenheter per år.

 • Vid invaliditetsgrad från och med 5 procent, lämnar vi ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden i procent, dock lägst 2,5 procent av försäkringsbeloppet före minskningen vid 55 år.
 • Vid invaliditetsgrader under 5 procent lämnar vi ersättning med 2,5 procent av försäkringsbeloppet före minskningen vid 55 år.
 • Vid invaliditetsgrader från 8 procent höjs ersättningen enligt en tabell i villkoren. Den högsta ersättningen är 2 865 000 kronor.
 • Rätt till ersättning finns när den framtida bestående invaliditeten fastställts, dock tidigast ett år från det att olycksfallet inträffade.
 • Försäkringsbeloppet är 25 prisbasbelopp, 1 432 500 kronor.
 • Från 55 år minskas försäkringsbeloppet med 2 procentenheter för varje år till och med 59 år.
 • Med ekonomisk invaliditet menas en bestående nedsättning av arbetsförmågan. Vi kan lämna ersättning om olycksfallsskadan leder till minst 8 procents medicinsk invaliditet och minst halv sjukersättning beviljas av Försäkringskassan.
 • Ersättning för ekonomisk invaliditet kan utbetalas tidigast då du har fyllt 19 år och att rätten till medicinsk invaliditet har inträtt. Dessförinnan finns möjlighet till förskott i form av aktivitetskapital.
 • När ersättningen för ekonomisk invaliditet beräknas, minskas ersättningen med det aktivitetskapital som har betalats ut.
 • Om olycksfallsskadan medför att nivån på sjukersättningen höjs, efter att vi har betalat ut ersättning för ekonomisk invaliditet, kan vi ompröva ersättningen. Omprövning kan ske inom tio år från olycksfallstillfället och som längst till och med 59 år.

Aktivitetskapital är ett förskott på ersättning för ekonomisk invaliditet som vi kan lämna om du beviljas aktivitetsersättning enligt bestämmelserna om allmän försäkring i Socialförsäkringsbalken.

Vi lämnar ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring som är en direkt följd av olycksfallsskada – om den har behandlats av legitimerad läkare och om ärret eller den utseendemässiga förändringen finns kvar efter ett år.

Bagatellartade ärr ersätts inte.

Ersättningen lämnas i procent av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet och enligt Folksam tabeller.

Om en ögonskada förväntas bli bestående lämnar vi ersättning för inköp av nödvändiga glasögon eller linser med högst 7 000 kronor. Ersättningen lämnas inom tre år från det att olycksfallet inträffade.

Om olycksfallsskadan har medfört ett varaktigt och väsentligt funktionshinder lämnar vi ersättning med högst 40 000 kronor för bilstöd. Försäkringskassan ska ha godkänt bilstöd.

Gäller för dig och dina familjemedlemmar under förutsättning att de är folkbokförda och bosatta på samma adress. Arvsberättigade barn kan få ersättning upp till 25 år oavsett var de är folkbokförda. Skyddet gäller för den försäkrade endast i egenskap av privatperson.

Om den försäkrade drabbas av krisreaktion lämnar vi ersättning för skäliga kostnader för kristerapi hos legitimerad psykolog, upp till tio behandlingstillfällen för varje försäkringsfall.

Vid ett dödsfall till följd av en olycksfallsskada utbetalar vi en ersättning till dödsboet.

Ersättningsbeloppet är 50 000 kronor.

Vad är ett olycksfall?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Vad räknas inte som ett olycksfall

Som olycksfallsskada räknas inte frivilligt orsakad kroppsskada och kroppsskada som uppkommit genom:
 • Smitta av bakterier, virus eller annat smittämne. Smitta på grund av insektsstick eller insektsbett, till exempel TBE eller borreliainfektion på grund av fästingbett och liknande kan dock ersättas som olycksfallsskada
 • Smitta eller förgiftning genom mat eller dryck
 • Ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom användning av läkemedel
 • Förslitning, överbelastning eller överansträngning. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Här kan du ladda ner försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor olycksfallsförsäkring

Försäkringsbeloppet och skadans omfattning påverkar din ersättning om du får ärr.

Ansikte och hals

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <3 cm Längd 3–5 cm Längd 6–10 cm Längd 11–15 cm Längd >15 cm
Bredd <1 cm 0,40 % 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 %
Bredd 1–2 cm 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 % 2,30 %
Bredd 3–5 cm   1,10 % 1,60 % 2,30 % 3,30 %
Bredd 6–10 cm     2,30 % 3,30 % 4,60 %
Bredd >10 cm       4,60 % 10,00 %

Underarmar, underben, armbågar och händer

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <4 cm Längd 4-8 cm Längd 9-15 cm Längd 16-25 cm Längd >25 cm
Bredd <2 cm 0,25 % 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 %
Bredd 2–3 cm 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 % 1,50 %
Bredd 4–8 cm   0,70 % 1,00 % 1,50 % 2,10 %
Bredd 9–15 cm     1,50 % 2,10 % 2,90 %
Bredd >15 cm       2,90 % 5,50 %

Överarmar, lårben, fötter och bål

Ersättning i procent av försäkringsbeloppet

Längd <6 cm Längd 6–10 cm Längd 11–20 cm Längd 21–40 cm Längd >40 cm
Bredd <3 cm 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 %
Bredd 3-5 cm 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 1,20 %
Bredd 6–10 cm   0,60 % 0,80 % 1,20 % 1,70 %
Bredd 11–20 cm     1,20 % 1,70 % 2,30 %
Bredd >20 cm       2,30 % 4,50 %

Ersättningstabell vid medicinsk invaliditet

Försäkringsbeloppet och skadans omfattning påverkar den ersättning du får om du drabbas av medicinsk invaliditet.

Så här räknar du ut vilken ersättning som lämnas utifrån valt försäkringsbelopp och invaliditetsgrad:

Ersättning efter invaliditetsgrad

Invaliditetsgrad (%) Ersättning (% av försäkringsbeloppet)
1 2,5
2 2,5
3 2,5
4 2,5
5 5
6 6
7 7
8 8,2
9 9,4
10 10,6
11 11,9
12 13,2
13 14,6
14 16
15 17,4
16 18,9
17 20,4
18 22
19 23,6
20 25,2
21 26,9
22 28,6
23 30,4
24 32,2
25 34
26 35,9
27 37,8
28 39,8
29 41,8
30 43,8
31 45,9
32 48
33 50,2
34 52,4
35 54,6
36 56,9
37 59,2
38 61,6
39 64
40 66,4
41 68,9
42 71,4
43 74
44 77,4
45 81
46 84,6
47 88,4
48 92,2
49 96
50 100
51 102
52 104
53 106
54 108
55 110
56 112
57 114
58 116
59 118
60 120
61 122
62 124
63 126
64 128
65 130
66 132
67 134
68 136
69 138
70 140
71 142
72 144
73 146
74 148
75 150
76 152
77 154
78 156
79 158
80 160
81 162
82 164
83 166
84 168
85 170
86 172
87 174
88 176
89 178
90 180
91 182
92 184
93 186
94 188
95 190
96 192
97 194
98 196
99 198
100 200
Om du som medlem haft medlemsförsäkringen i minst sex månader har du rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du går ur ST. Ansökan om fortsättningsförsäkring ska göras inom tre månader från att den tidigare försäkringen upphörde och den tecknas utan hälsoprövning. Se mer info i försäkringsvillkoret.