ST

Sjukkapitalförsäkring

Sjukförsäkring hos Folksam
Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.

Därför är det bra med den trygghet som en sjukkapitalförsäkring kan erbjuda.
Med en sjukkapitalförsäkring kan du trygga din ekonomi om du blir långvarigt sjuk eller svårt skadad.

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. För att få ersättning behöver du ha varit arbetsoförmögen till minst 50 procent i 30 månader inom en sammanhängande period på 36 månader.

Om du under försäkringstidens sista tre år blir arbetsoförmögen till minst 25 procent i en längre tid än sex månader kan försäkringen ersätta med ett engångsbelopp motsvarande 50 procent av försäkringsbeloppet, förutsatt att ingen annan ersättning har utbetalats från försäkringen tidigare under försäkringstiden. Du kan även medförsäkra din partner. Försäkringen gäller till utgången av det kalenderår den försäkrade fyller 65 år.
  • Ersättning vid arbetsoförmåga
  • Sjukkapital
  • Engångskapital

Så mycket kostar det

Här ser du priserna för försäkringen för dig och din medförsäkrade.

Prisbasbelopp* Premie
18–35 år
Premie
36–45 år
Premie
46–61 år
Premie
62–65 år
285 600kr
(6 pbb)
3 kr/mån 8 kr/mån 15 kr/mån 11 kr/mån
380 800 kr
(8 pbb)
4 kr/mån 10 kr/mån 20 kr/mån 15 kr/mån
476 000 kr
(10 pbb)
5 kr/mån 13 kr/mån 25 kr/mån 19 kr/mån
571 200 kr 
(12 pbb)
5 kr/mån 15 kr/mån 29 kr/mån 22 kr/mån
856 800 kr
(18 pbb)
6 kr/mån 19 kr/mån 37 kr/mån 29 kr/mån
952 000 kr
(20 pbb)
9 kr/mån 26 kr/mån 50 kr/mån 38 kr/mån
* Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen. År 2021 är 1 pbb 47 600 kronor.
Försäkringen kan ge ersättning i form av sjukkapital eller engångskapital om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen gäller längst till och med det kalenderår du fyller 65 år.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet framgår av ditt försäkringsbesked. När du fyller 36 år minskas försäkringsbeloppet med 4 procentenheter för varje år, fram till 50 år. Därefter minskas försäkringsbeloppet med 3 procentenheter för varje år, fram till du har fyllt 59 år.

Ersättning vid arbetsoförmåga

Du omfattas av sjukkapitalförsäkring om du har varit fullt arbetsför 90 dagar i följd någon gång innan du blir arbetsoförmögen. Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du har varit fullt arbetsför och som infallit mer än 90 dagar innan försäkringen börjar. Du kan också omfattas av sjukkapitalförsäkring om du har varit fullt arbetsför minst 90 dagar i följd någon gång efter anslutningen.

Se även Inskränkningar i sjukkapitalförsäkringens giltighet.

Sjukkapital

Du får ersättning om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av sjukkapitalförsäkring har varit arbetsoförmögen till minst 50 procent under minst 30 månader (karenstid) inom en sammanhängande period på 36 månader. Vi lämnar ersättning i form av ett engångsbelopp motsvarande försäkringsbeloppet och graden av arbetsoförmåga.

Engångskapital

Ersättning betalas ut om du efter att ha uppfyllt villkoren för att omfattas av sjukkapitalförsäkring har varit arbetsoförmögen till minst 25 procent i minst sex månader (karenstid) under en sammanhängande period under försäkringstidens sista tre år (före slutåldern). Du kan endast få engångskapital om du tidigare inte fått sjukkapital. Vi lämnar ersättning i form av ett engångsbelopp motsvarande 50 procent av försäkringsbeloppet.
För att få rätt till ersättning till följd av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som har visat sig före försäkringen trädde i kraft eller vid utökning av försäkringen, gäller att försäkringsfallet har inträffat tidigast efter det att försäkringen eller utökningen av försäkringen har varit i kraft i minst tolv månader.

För följder av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada – både direkta och indirekta– gäller tidsgränsen, tolv månader, grundsjukdomen eller symtom på denna. Sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada anses ha visat sig vid den tidpunkt första sjukvårdskontakten togs.

Denna begränsning tillämpas inte om du har anslutit dig till försäkringen i samband med inträdet i gruppförsäkringen eller i samband med annat starterbjudande. Begränsningen tillämpas inte heller om försäkringen har tecknats med särskild hälsoprövning.

Villkor

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor