Fackförbundet ST

Studieavbrott

Så hanterar vi dina personuppgifter

Du kan få ersättning från försäkringen vid studieavbrott om du blir långvarigt studieoförmögen och förlorar högskolepoäng på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.
  • För att kvalificera dig till försäkringen ska du dels ha rätt till studiemedel från CSN och dels ha tagit emot studiemedel under de senaste tre studiemedelsberättigande månaderna närmast försäkringsfallet.
  • Du ska dessutom ha varit fullt studieför minst 90 kalenderdagar i en följd någon gång innan försäkringsfallet inträffade. Du kan inte tillgodoräkna dig tid som du är fullt studieför och som infaller mer än 90 dagar innan försäkringen börjar gälla.
  • Ersättningen vid studieavbrott lämnas som ett engångsbelopp som är detsamma som försäkringsbeloppet; 20 000 kronor.

Då kan du få ersättning

Du kan få ersättning vid studieavbrott om du under försäkringstiden dels förlorar högskolepoäng som motsvarar minst tre fjärdedelar av heltidsstudier under en termin, dels är studieoförmögen till minst hälften i minst 90 dagar under en och samma termin på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.
Väljer du att reservera dig för Studieavbrott och därefter vid ett senare tillfälle väljer att ansluta dig till försäkringen så gäller nedanstående begränsning.

Särskild begränsning i försäkringens giltighet

För att få rätt till ersättning för försäkringsfall som är en följd av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som har visat sig eller inträffat före försäkringens ikraftträdande eller utökning av försäkringen, gäller att försäkringsfallet har inträffat tidigast efter det att försäkringen eller utökningen av försäkringen har varit i kraft i minst tolv månader.

För följder av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada – både direkta och indirekta– gäller tidsgränsen, tolv månader, grundsjukdomen eller symtom på denna. Sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada anses ha visat sig vid den tidpunkt första sjukvårdskontakten togs med anledning av symtomen för sjukdomen, den sjukliga förändringen eller kroppsskadan.

Begränsningen tillämpas inte om du har anslutit dig till försäkringen i samband med inträdet i den försäkringsberättigade gruppen eller i samband med annat starterbjudande. Begränsningen tillämpas inte heller om försäkringen har tecknats med särskild hälsoprövning.