Sveriges läkarförbund

Utlandsstudieförsäkring

Köp försäkringen
Att studera utomlands kan vara ett minne för livet. Men kom ihåg att skaffa ett bra skydd, om något skulle hända. Försäkringen gäller i hela världen och du kan teckna den upp till 65 års ålder.

Viktig och samlad information - produktfaktablad

 • Ersätter skada på lös egendom
 • Skyddar vid olycka, sjukdom och överfall
 • Gäller i hela världen
Utlandsstudieförsäkringen skyddar dina saker och dig som person. Den ger ett grundskydd för det mesta som kan inträffa under din utlandsvistelse som till exempel om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Den täcker även skador som du kan råka ut för när du rör dig ute i samhället eller befinner dig på resa. Skulle du råka ut för till exempel överfall eller misshandel kan försäkringen ersätta dig för dina personskador.

Utlandsstudieförsäkring

Här kan du läsa mer vad som ingår i utlandsstudieförsäkringen.

Om olyckan skulle vara framme och du råkar ut för en skada, så kan vår utlandsstudieförsäkring bland annat ge ersättning vid någon av följande oturshändelser:

 • Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling
 • Vid akuta tandbesvär betalar vi för nödvändig provisorisk behandling på platsen
 • Om du måste ändra boendeform eller vara borta längre tid än planerat, betalar vi nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi.
 • Om du inte kan återvända till hemorten i Sverige på det sätt som planerats, betalar vi nödvändiga och skäliga merkostnader för hemresa. Färdsättet ska vara föreskrivet av SOS International eller Folksam
 • Om läkare i intyg bedömer att din skada eller sjukdom är livshotande, betalar vi nödvändiga och skäliga kostnader för två personers resa till dig i utlandet från hemorten i Sverige och åter, inklusive uppehälle

Allrisk kallas ibland oturs- eller drulleförsäkring och gäller när du råkar ut för något som den vanliga boendeförsäkringen inte täcker. Det kan vara sånt som händer när du är stressad eller har en dålig dag. Du kanske tappar mobilen från balkongen eller glömmer plånboken på bussen.

Fördelar
 • Ger ersättning om du till exempel tappar mobilen, smycken eller glasögon
 • Gäller i och utanför hemmet dygnet runt
 • Upp till 40 000 kronor per skadetillfälle

Om olycksfallet leder till bestående men eller dödsfall, lämnar vi ersättning med engångsbelopp.

Vid dödsfall på grund av olycksfall eller akut sjukdom betalar vi kostnaden för transport av den avlidne till hemorten i Sverige. Om olycksfallsskada leder till dödsfall betalar vi dödsfallsersättning med 20 000 kronor till dödsboet.

Ansvarsförsäkringen gäller om du krävs på skadestånd för person- eller sakskada. Rättsskyddsförsäkringen ger dig ersättning för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist som kan leda till rättegång.

Om du blir utsatt för våld, till exempel misshandel eller vissa sexualbrott, kan du få överfallsersättning. Det finns undantag i skyddet, till exempel om du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas eller om du skadas då du är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

Med outnyttjad resekostnad menar vi vad du före skadetillfället betalat för resa, logi, hyrbil, liftkort och utflykter och som du inte kan få tillbaka från annat håll, om du:

 • Sjukskrivits eller ordinerats vila inomhus – skriftligen av läkare.
 • Har lagts in på sjukhus för vård.
 • Har avbrutit vistelsen och återvänt hem – på läkares inrådan och enligt läkarintyg.

Högsta ersättning är 1 000 kr per person och dag och sammanlagt 20 000 kronor per person.

Vi betalar merkostnader för hemresan och outnyttjad resekostnad om du måste avbryta din vistelse i förtid till följd av att:

 • Någon närstående person i Sverige eller en annan person som har vårdnad om en närstående, blivit allvarligt sjuk, råkat ut för svårare olycksfall eller avlidit.
 • Din privata egendom i Sverige har drabbats av oförutsedd och allvarlig skada. Vi betalar inte kostnader för återresan till studieorten.

Förseningar av olika slag kan kosta både tid och pengar. Vår försäkring kan ge dig rätt till ersättning. Detta gäller om din försening beror på:

 • Att ett allmänt färdmedel som du åkte med blev försenat
 • Att en privatbil som du åkte med blev köroduglig i en trafikolycka

Då kan vi betala merkostnader för att resa efter om du kommer för sent till viss resa som inte är ombokningsbar.

Om det vid utresa från Sverige inte går att resa efter och du i stället måste återvända hem, betalar vi merkostnaden för hemresan och outnyttjad resekostnad. Även vissa andra förseningar kan ge rätt till ersättning, till exempel försening av incheckat eller polletterat resgods.

Du kan också få ersättning om strejk eller lockout försenar din avresa eller hemresa med mer än åtta timmar. Om din vistelse på resmålet avkortas med mer än 24 timmar lämnar vi också ersättning för outnyttjad resekostnad.

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom under din utlandsvistelse. Försäkringen gäller också för egendom som du har med dig utanför bostaden och för egendom som du förvarar på annan plats. Vissa begränsningar och krav på försiktighet finns när det gäller stöldförsäkringen

Bland annat gäller speciella regler för egendom som är stöldbegärlig, till exempel kameror och mobiltelefoner samt för värdehandlingar, mynt, sedlar och frimärken. Sådan egendom ersätts inte vid exempelvis stöld ur biutrymmen till bostad.

Otursskydd (Allrisk) – ersättning upp till 40 000 kronor

Allrisk kallas ibland oturs- eller drulleförsäkring och gäller när du råkar ut för något som den vanliga boendeförsäkringen inte täcker. Det kan vara sånt som händer när du är stressad eller har en dålig dag. Du kanske tappar mobilen från balkongen eller glömmer plånboken på bussen.

Fördelar
 • Ger ersättning om du till exempel tappar mobilen, smycken eller glasögon
 • Gäller i och utanför hemmet dygnet runt
 • Upp till 40 000 kronor per skadetillfälle
Exempel på ersättning

Syskonbarnet Felix blir lite kinkig när han sitter i Anders knä och sliter plötsligt tag i de nya och dyra progressiva märkesglasögon.

Ett ögonblick senare ligger de trasiga på klinkergolvet. Tack vare att Anders har Utlandsstudieförsäkring kan han redan dagen efter hämta ut ett par nytt par till en självriskkostnad av 1 800 kronor. Resterande 7 000 betalade Folksam

Om du har egendom med dig som skadas vid trafikolycka så kan du få ersättning. Skada på själva fordonet ersätts inte.

Kaffe latte i Macbooken

En solig morgon satt läkarstudenten Stina och sippade en stor kopp latte på sitt favoritcafé i London. Det var när hon sträckte sig över bordet för att greppa tag om den tjocka boken ”The Essence of Surgery” som olyckan hände.

Hela koppen välte och latten rann över hela hennes nya MacBook och den slutade tvärt att fungera. Reparationen blev kostsam men som tur var hade Stina Utlandstudieförsäkring där Otursskydd (Allrisk) ingår.

Stina ringde Folksam och fick efter avdrag med hennes självrisk tillbaka pengar för reparationskostnaden.
Här kan du ladda ner försäkringsvillkoret. I det kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor hemförsäkring (se under ”Utlandsstudieförsäkring – särskilda bestämmelser) 2023

Villkor hemförsäkring (se under ”Utlandsstudieförsäkring – särskilda bestämmelser) 1 juli 2022

Villkor hemförsäkring (se under ”Utlandsstudieförsäkring – särskilda bestämmelser) 2022

Självrisker

Grundsjälvrisken är 1 800 kronor. Rättsskyddet har en självrisk på 20% av kostnaden, lägst 1 800 kronor. Vissa delar i reseskyddet är självriskfria.

Område Högsta ersättningbelopp
Lös egendom 80 000 kr
Cykelstöld på annan plats än i bostaden. Maxbelopp per skadetillfälle oavsett antal cyklar. 20 000 kr
Egendom förvarad i bil 2 000 kr
Kontanter 3 000 kr
Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar 10 000 kr
Ansvarsförsäkring 5 miljoner kr
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Överfallsskydd 1 miljon kr, varav överfallsersättning 150 000 kr
Fyll i dina uppgifter i fälten nedan så kontaktar vi dig snarast med prisuppgifter. Har du frågor av allmän karaktär, eller vill göra en förändring av din befintliga försäkring? Ring oss i stället!