Tjänstetandläkarna

Diagnosförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter

I olika åldrar och familjesituationer behöver man kunna kompensera sig för förlorad inkomst eller större kostnader som tillfälligt kan uppstå – oavsett vad man drabbas av.

Utöver försäkringsvillkorets diagnoser ingår även MRSA, Hepatit C och HIV/AIDS i samband med er yrkesutövning.

Därför är det bra att skaffa sig den trygghet som Diagnosförsäkring kan erbjuda.

Ersättning vid vissa diagnoser

Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Om du har en diagnos orsakad av sjukdom måste diagnosen vara fastställd efter att försäkringen har varit gällande i minst tre månader i följd för att du ska ha rätt till ersättning för diagnosen.

Ersättningen är densamma som det försäkringsbelopp du väljer för försäkringen. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringsskyddets omfattning samt försäkringsbeloppets storlek.

Ersättning för Kristerapi

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en diagnos som ger rätt till ersättning i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk.
Diagnos Beskrivning
Alzheimers sjukdom (ICD F00, G30)  
Andra demenssjukdomar (ICD F01-F03, G31.0 - G31.1, G31.8-G31.9)  
Cancer (ICD C00-C97 (maligna tumörer) och D00-D09 (cancer in situ) exklusive C44, C91.0, C91.0a-C91.0b, C92.0-C92.1, C92.3-C92.6, C92.0a-C92.0b, C93, C94.4, D00-D00.1, D01.4-D01.9, D02.0, D02.4, D04, D07.0-D07.4, D07.6, D09.0-D09.2, D09.7, D09.9) Diagnosen ska baseras på och vara fastställd vid histologisk eller cytologisk undersökning av borttagen tumör eller på genomförd biopsi av specialistläkare i vävnadsundersökningar (patologisk anatomi).
Hjärnhinneinflammation (ICD A39, G00.0, G00.1)  
Hjärtinfarkt (ICD I21-I22)  
Multipel skleros (ICD G35)  
Muskeloskeletala sjukdomar (ICD M00-M01, M30-M32, M34, M86.3-M86.4, M87.0)  
Sjukdomar i njurar (ICD E10.2, E11.2, N02-N07, N18)  
Parkinsons sjukdom (ICD G20)  
Psoriasisartrit (ICD M07)  
Reumatoid artrit (ICD M05-M06)  
Schizofreni (ICD F20, F25)  
Sjukdomar i hjärnans kärl (ICD G46.0-G46.8, I60-I61, I62.0, I63, I67.0, I68.1-I68.2, I69.1-I69.2)  
Virussjukdomar i centrala nervsystemet (ICD A83-A86)  
Ersättning vid vissa diagnoser lämnas med ett engångsbelopp som utbetalas tidigast 30 dagar efter att en diagnos är fastställd.

Om du avlider inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning.

Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Du behöver inte fylla i en hälsodeklaration för att teckna försäkringen. Under de första tolv månaderna från att du tecknat försäkringen finns en begränsning som innebär att du inte kan få ersättning för sjukdom eller kroppsskada som du sökt vård för innan försäkringen börjar gälla.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Diagnosförsäkring villkor