Tjänstetandläkarna

Livförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter
Samhällets skydd vid dödsfall är begränsat. Det kan därför vara nödvändigt att förstärka skyddet så att familjen till exempel ska ha råd att bo kvar i villan eller bostadsrätten om du dör.

Livförsäkring

Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av dödsfallskapital till förmånstagare.

Barngrupplivförsäkring

Försäkringen gäller för ditt arvsberättigade barn. Den kan också gälla för arvsberättigat barn till din make, registrerade partner eller sambo, om barnet är folkbokfört på din adress. Försäkringen gäller till och med det kalenderår barnet fyller 18 år.

Om barnet avlider utbetalas 35 000 kronor som begravningshjälp.

Begränsningar

Det finns vissa situationer när livförsäkringen är begränsad eller inte gäller alls.

Viktigt att tänka på – Begränsningar

  • Ålder/hälsa – ditt försäkringsbelopp och ersättningen kan bli lägre i högre ålder eller reducerat av hälsoskäl.
  • Flerbarnsfödsel – om fler än två barn dör inom fyra veckor från förlossningen betalar vi som högst ut två engångsbelopp per barngrupplivförsäkring.
  • Självmord – Om orsaken till dödsfallet är självmord och det har gått kortare tid än ett år sedan försäkringen trädde i kraft gäller försäkringen bara om vi kan anta att den tecknades utan tanke på självmord.
  • Annat – Grov vårdslöshet, vistelse utomlands, kriminell verksamhet, terrorverksamhet, krig eller atomkärnreaktion kan begränsa rätten till ersättning.
  • Karenstid – Du behöver inte fylla i en hälsodeklaration för att teckna försäkringen. Under de första tolv månaderna från att du tecknat försäkringen finns en begränsning som innebär att du inte kan få ersättning för sjukdom eller kroppsskada som du sökt vård för innan försäkringen börjar gälla.

Våra försäkringsvillkor

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Grupplivförsäkringsvillkor