Medlemsförsäkringar

Tjänstetandläkarna

Sjukförsäkring hos Folksam
Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.

Därför är det bra med den trygghet som Sjukkapitalförsäkring kan erbjuda.
Med en sjukkapitalförsäkring kan du trygga din ekonomi om du blir långvarigt sjuk eller svårt skadad.

Behöver jag en sjukkapitalförsäkring?

Den allmänna sjukförsäkringen ger dig 80 procent av lönen upp till 380 800 kronor (8 prisbasbelopp) när du blir sjuk. Om du är sjuk så länge att du får sjuk- eller aktivitetsersättning får du bara cirka 65 procent av din normala lön.

Om du har avtalsförsäkring via kollektivavtalet på din arbetsplats förlorar du inte fullt lika mycket under sjukperioden.
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i försäkringsvillkoren.

Ersättning vid arbetsoförmåga

Sjukkapitalförsäkring kan lämna ersättning i form av Rehabiliteringskapital eller Sjukkapital om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringsskyddets omfattning samt försäkringsbeloppens storlek.

Ersättning vid arbetsoförmåga delas upp i två delar, beroende på under hur lång tid som löper.
  • Rehabiliteringskapital, betalas ut efter ett års arbetsoförmåga. Ersättning lämnas med ett engångsbelopp motsvarande 15 procent av försäkringsbeloppet
  • Sjukkapital, betalas ut efter tre års arbetsoförmåga. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan med avdrag för tidigare utbetalt Rehabiliteringskapital
  • Om du under försäkringstidens sista 12 månader (före slutåldern) blir arbetsoförmögen till minst 25 procent i längre tid än tre månader, kan försäkringen ersätta med ett engångsbelopp motsvarande 7,5 procent av försäkringsbeloppet. Detta förutsatt att ingen annan ersättning utbetalats från försäkringen tidigare under försäkringstiden.
Du måste, för att omfattas av sjukkapitalförsäkringen, både vara fullt arbetsför vid den tidpunkt då försäkringen börjar gälla och under de närmast föregående 90 dagarna.

Om kravet inte uppfylls kan du kvalificera dig för att omfattas av sjukkapitalförsäkringen genom att någon gång efter inträdet i försäkringen vara fullt arbetsför i minst 90 dagar i en följd.
Om du blir arbetsoförmögen inom ett år från att du tecknade försäkringen till följd av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som visat symtom innan försäkringen började gälla för dig, lämnas ingen ersättning.

Begränsning vid vissa sjukdomar

Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga till följd av nedanstående sjukdomsdiagnoser om sjukperioden börjar innan försäkringen varit gällande minst 1 år i följd.

Sjukdomar som omfattas av begränsningen:
  • Psykiska sjukdomar och syndrom
  • Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Du behöver inte fylla i en hälsodeklaration för att teckna försäkringen. Under de första tolv månaderna från att du tecknat försäkringen finns en begränsning som innebär att du inte kan få ersättning för sjukdom eller kroppsskada som du sökt vård för innan försäkringen börjar gälla.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Sjukkapitalförsäkring student