Tjänstetandläkarna

Sjukkapitalförsäkring Student

Ring 0771-950 950 så hjälper vi dig.

Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.

Därför är det bra med den trygghet som en Sjukkapitalförsäkring kan erbjuda.

Sjukkapitalförsäkring - Student

Sjukkapitalförsäkring – Student är en förmån som gruppen tecknar, och betalar, för sina gruppmedlemmar som studerar.

Försäkringen kan lämna ersättning i form av Sjukkapital om du blir långvarigt arbetsoförmögen och förlorar högskolepoäng på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Av försäkringsbeskedet framgår försäkringsskyddets omfattning samt försäkringsbeloppets storlek.

Ersättning vid arbetsoförmåga och förlust av högskolepoäng

Om du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada dels förlorar högskolepoäng motsvarande minst 75 procent av heltidsstudier under en termin och dels är arbetsoförmögen till minst hälften i minst 3 månader under en och samma termin lämnas ersättning med ett engångsbelopp, Sjukkapital, som är detsamma som försäkringsbeloppet.

Du måste, för att omfattas av försäkringen, inte fyllt 56 år och fullt arbetsför när du blir medlem i gruppen och under de närmast föregående 3 månaderna. Om kravet inte uppfylls kan du kvalificera dig för att omfattas av försäkringen genom att någon gång efter inträdet i gruppen vara fullt arbetsför i minst 3 månader i en följd.
Om du blir arbetsoförmögen inom 12 månader från att du blev medlem i gruppen till följd av sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada som visat symtom innan försäkringen började gälla för dig, lämnas ingen ersättning.

Generella begränsningar

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Sjukkapitalförsäkring student villkor

Försäkringsbesked