Idrottsförsäkring

Svensk Bilsport

Licensierade förare i klubbar anslutna till Svenska Bilsportförbundet omfattas av licensförsäkringen.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning, och är framtagen i samarbete med ditt förbund.

Vi i Folksam försäkrar idag nio av tio idrottare i Sverige och är ett stabilt, pålitligt försäkringsbolag med lång erfarenhet och engagemang inom sporten.

Genom ett samarbete mellan Svenska Bilsportförbundet, Söderberg & Partners Östersund och oss, kan vi även erbjuda förbundets medlemmar tilläggsförsäkringar så som trafikförsäkring för rallybilar och garage- och transportförsäkring för bilsportfordon samt ontrackförsäkring när du kör på motorbana eller inom inhägnat tävlingsområde med din personbil.

Försäkringsinformation Licensförsäkring

Produktblad - Försäkra ditt fordon

Produktblad – Ontrackförsäkring

Du som är aktiv i en förening som ingår i förbundet har en god grundläggande olycksfallsförsäkring.

Om du vill bygga ut skyddet, så att du också är försäkrad under fritiden, så rekommenderar vi att komplettera med vår olycksfalls- eller barnförsäkring.

Olycksfallsförsäkring genom ditt förbund

Det här ingår i din idrottsförsäkring. Mer information hittar du under avdelningen villkor.

Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom 5 år från skadetillfället.

Ersättning lämnas även för sjukhusvård. Kostnader ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Ersättning lämnas för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer inom fem år från skadedagen.

Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan behandling påbörjas.

Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbete/arbete om läkare föreskrivit detta.

Resekostnaderna ska vara godkända av Folksam innan resan påbörjas. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring.

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms med hjälp av en tabell.

Så funkar ersättningen

Vid invaliditetsgrader lägre än fem procent lämnas ersättning med en procent av försäkringsbeloppet. Vid invalidtetsgrader 5-74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent. Vid invaliditetsgrader 75 procent eller högre lämnar vi ersättning med dubbelt försäkringsbelopp.

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan också få kristerapi efter överfall, hot och rån som är polisanmälda, våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt efter närvaro vid annan persons dödsfall.

Försäkringen gäller även om du skadats av någon annan som omfattas av försäkringen, men inte om du utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som är straffbelagd enligt svensk lag.

Ersättning kan lämnas för kläder, skydd och hjälm som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård och som är journalfört på sjukhus/vårdinrättning. Sönderklippt hjälm ersätts med högst 1 500 kronor. Totalt för hela momentet ersätts 8 595 kronor.

Om skadan krävt behandling hos läkare kan du få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Självrisken är 1 719 kronor och den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 17 190 kronor.

Om försäkrad avlider på grund av olycksfallsskada utanför hemorten men inom Sverige, lämnas ersättning för transport av den avlidne till hemorten.

Genom ett samarbete mellan Svenska Bilsportförbundet, Söderberg & Partners och Folksam kan vi erbjuda förbundets medlemmar att teckna Trafikförsäkring för rallybilar.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag och den ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Du kan få en offert på en försäkring direkt på Söderberg & Partners hemsida för bilsport eller genom att ringa 063-55 65 01.

Offertförfrågan trafikförsäkring

Genom ett samarbete mellan Svenska Bilsportförbundet, Söderberg & Partners och Folksam kan vi erbjuda förbundets medlemmar att teckna både Garageförsäkring och Transportförsäkring för bilsportfordon.

Garageförsäkring

Försäkringen gäller för fordon ämnade för bilsport, exklusive folkrace, radiostyrd bilsport och virtuell bilsport.

Det här ingår i garageförsäkringen:

Försäkringen gäller för skada genom brand. Med brand menar vi ”eld som kommit lös”. Brand via kortslutning ersätts inte.

Försäkringen gäller för skada på vindruta, sidoruta eller bakruta som består i att rutan genombrutits, spräckts eller krossats. Vi betalar inte skada som hänt vid kollision, vältning eller när fordonet körts av vägen.

Försäkringen gäller för skada genom stöld eller tillgrepp av fortskaffningsmedel. Vi betalar också skador som uppstått vid försök till stöld eller tillgrepp.

Försäkringen gäller för tvist, som enbart kan prövas som tvistemål (T-mål) av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Rättsskyddet gäller inte för kostnader för prövning i Trafikskadenämnden. Ersättning lämnas för skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Transportförsäkring

Försäkringen gäller för fordon ämnad för bilsport, exklusive folkrace, radiostyrd bilsport och virtuell bilsport. För att teckna en Transportförsäkring måste du ha en Garageförsäkring för medlemmar i Svenska Bilsportförbundet.

Transportförsäkringen gäller vid trafikolycka, kollision och haveri till sjöss när fordonet är under transport. Försäkringen avser att täcka marknadsvärdet för ditt fordon upp till det försäkringsbelopp som är tecknat i försäkringsbrevet. Verktyg omfattas upp till 1 prisbasbelopp.

Transportförsäkringen kan tecknas att gälla i Norden eller i Europa och täcker fordonet mot skador när du eller en anlitad förare transporterar fordonet med eget fordon, på trailer eller liknande transportmedel. Försäkringen gäller inte om transporten utförs av yrkesmässig biltransport.

Du kan även försäkra ditt fordon för stöld vid transport. Tilläggsförsäkringen omfattar stöld av ditt fordon, när den befinner sig på transporterande fordon. Stöldförsäkringen gäller även vid uppehåll på tävlings- och eventområde när fordonet är förvarat på inhägnat område eller under uppsikt.


Kontakta Söderberg & Partners för offert

Du kan få en offert på en försäkring direkt på Söderberg & Partners hemsida för bilsport eller genom att ringa 063-55 65 01.

Offert Garage- och transportförsäkring

Ontrackförsäkring

Försäkringen gäller med vagnskada den dag eller de dagar du väljer, när bilen körs inom inhägnad motorbana eller inhägnat tävlingsområde. Du kan alltså försäkra din personbil för en enskild bandag där bilens vanliga försäkring inte alltid gäller.

Försäkringen gäller inte vid annat tillfälle än den dag och plats du försäkrat dig för samt att den aldrig gäller vid tävling, träning inför tävling eller tävlingsliknande former.

Här är några exempel på vad försäkringen täcker:
- Kollision
- Vältning
- Avkörning

Kontakta Söderberg & Partners för offert

Du kan få en offert på en försäkring direkt på Söderberg & Partners hemsida för bilsport eller genom att ringa 063-55 65 01.

Offert Ontrackförsäkring

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor

Kompletterande villkor 2014-01-01

Villkor Garage- och transportförsäkring

Villkor Ontrackförsäkring

Motionsloppsförsäkring

Motionsloppsförsäkring är försäkringen anpassad för dig som motionsidrottar. Vi ger bland annat ersättning när du missar tävlingar på grund av skada och sjukdom

Köp Motionsloppsförsäkring

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda