Mina sidor

Logga in med Mobilt BankID

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos oss i Folksam. Här kan du se dina försäkringar, försäkringsbrev, värdebesked, fakturor och anmälda skador. Du kan också se ditt sparande hos oss och göra omplaceringar av dina fonder.

Du kan bara se dina egna försäkringar och inte de som tillhör andra personer i ditt hushåll.
§1 Inledande bestämmelser

På Mina sidor presenteras de tjänster hos Folksam som du som privatperson, inklusive enskild firma, kan nå via Internet. För att få tillgång till självbetjäning genom Mina sidor måste du dock kunna identifiera dig. Den metod som används för identifiering är BankID.

§2 Utrustning och säkerhet

Du ansvarar själv för att på egen bekostnad anskaffa och underhålla den utrustning som krävs och de säkerhetslösningar du anser dig behöva för att använda Mina sidor. Detta gäller även i händelse av förändrade tekniska krav som orsakas av tekniska ändringar hos Folksam.

§3 Identifiering och säkerhet

Ditt lösenord för inloggning genom BankID är personligt och du får inte låta någon annan använda det eller på annat sätt ta del av det. Folksam äger rätt att utgå från att de transaktioner som utförs efter inloggning är utförda av dig.

Du åtar dig att hålla ditt lösenord till BankID hemligt och att svara för att lösenordet inte kan åtkommas av någon annan, bland annat genom att förvara det på ett säkert sätt och att inte anteckna lösenordet på sådant sätt att dess samband med BankID framgår.

Om du misstänker att någon annan kan ha fått del av lösenordet ansvarar du för att omgående ändra lösenordet eller spärra BankID. Du ska omgående underrätta Folksam vid misstanke om att någon kan ha fått kännedom om lösenordet.

§4 Personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

§5 Ansvar - tillgänglighet

Mina sidor är ett av många sätt att kontakta Folksam. Om Mina sidor inte skulle vara tillgängligt får du kontakta Folksam per telefon eller brev.

 • Folksam garanterar inte tillgänglighet till Mina sidor. Tillgängligheten kan försvåras eller hindras genom exempelvis driftstörningar, planerat eller akut underhåll eller allmän oframkomlighet på Internet.
 • Folksam äger rätt att av säkerhetsskäl och vid misskötsel spärra inloggning. Sådan rätt att spärra föreligger redan vid misstanke om oegentligheter eller säkerhetsrisk.
 • Folksam ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av driftstörning, planerat eller akut underhåll eller sådan allmän oframkomlighet på Internet eller störningar i BankId-tjänsten som försvårar eller omöjliggör tillgång till Mina sidor.
 • Folksam ansvarar inte heller för skada som beror på omständighet som ligger utanför Folksams kontroll, såsom lagbud, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, brand, översvämning, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan liknande händelse. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Folksam själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.
 • Skada som uppkommit i andra fall än som avses ovan ska inte ersättas om Folksam förfarit normalt aktsamt.
 • Folksam ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
 • Folksam ansvarar inte heller för riktigheten av uppgifter som visas på Internet. Felaktigheter kan exempelvis uppstå på grund av brister i kommunikationen mellan Folksam och Internet. För information om till exempel aktuellt värde på försäkringsinnehav måste vid behov uppgiften kontrolleras genom att Folksam kontaktas på annat sätt. Korrekt värde är alltid det som beräknats enligt Folksams försäkringstekniska regler för personförsäkring.
 • Motsvarande gäller för exempelvis premier, försäkringsbelopp och objektsuppgifter inom skadeförsäkring.
 • Du måste själv kontrollera att dina förändringar (till exempel fondbyten) har genomförts på det sätt du önskar. Folksam ansvarar inte för felaktigheter på grund av tekniska fel.
 • För fondbyten och andra ändringar avseende fondförsäkring gäller även särskilda regler som framgår i anslutning till att du genomför förändringen.
§6 Villkorsändringar

Folksam har rätt att besluta om ändring av villkoren i detta avtal. Sådan ändring kan exempelvis ske på grund av ny lagstiftning, ny utformning av tjänster på Mina sidor eller den tekniska utvecklingen.

Eventuella ändringar träder i kraft trettio dagar efter det att du mottagit Folksams meddelande om förändringen. Folksam äger dock rätt att omgående ändra villkoren om det föranleds av säkerhetsskäl, lagstiftning, myndighetspåbud eller liknande synnerliga skäl.

§7 Avtalstid

Detta avtal gäller tillsvidare, men kan sägas upp av dig att upphöra med omedelbar verkan. Din uppsägning kan göras på Mina sidor eller per telefon hos Folksams kundservice.

Folksam har rätt att säga upp avtalet att upphöra inom trettio dagar från det att du mottagit meddelande om uppsägningen. Om du inte fullgör dina åtaganden enligt detta avtal eller annat åtagande enligt avtal om försäkring eller sparande hos bolagen i Folksamgruppen äger dock Folksam rätt att säga upp avtalet att upphöra omedelbart. Folksam äger exempelvis rätt att säga upp avtalet omedelbart om du försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kapitlet föräldrabalken.

Folksams uppsägning ska göras skriftligen.

BankID

 • BankID skaffar du enkelt genom din internetbank. Du kan även använda ett Mobilt BankID när du loggar in på en dator. På så sätt kan du använda ditt BankID oavsett var du befinner dig. Här kan du läsa mer om BankID.
På Mina sidor finns en sammanställning över tjänstepension KTP eller KTPK för dig som är eller har varit anställd i ett kooperativt företag. Det gäller både för det du tjänat in före 2011 i en så kallad GTP samt efter 2011.