KTP 2

— trygg tjänstepension för dig inom kooperationen

En ikon som visar en spargris
KTP 2 gäller för dig som arbetar som tjänsteman inom kooperation eller folkrörelse och tillhör något av följande kollektivavtalsområden:

- AFO-Handels
- Fremia-Handels *
- Fremia-Handels folkrörelse *
- Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden
- Fremia-PTK

* Du som arbetar som tjänsteman inom Fremia-Handels eller Fremia–Handels folkrörelse omfattas av KTP 2 Fremia-PTK
Din tjänstepension inom KTP 2 förvaltas av Folksam och består av följande delar:

KTP-ålderspension

KTP-ålderspension är en förmån som beräknas på din sammanlagda arbetstid och från 28 års ålder. Hur din KTP-ålderspension räknas ut är beroende på när du är född eller när du blivit anställd och baseras på tjänstgöringstid och lön.

KTPK-egenpension

Din tjänstepension inom KTP 2 kompletteras med KTPK-egenpension, som är en premiebestämd pension. Din arbetsgivare betalar en premie motsvarande minst 2,1 procent av din pensionsmedförande lön som du kan välja att placera i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Vissa avvikelser kan förekomma mellan avtalen. Mer information hittar du under faktabladet för ditt avtalsområde.

Du kan påverka pensionens storlek genom att själv bestämma premiens placering, utbetalningstid och tillägg av återbetalningsskydd. Du kan även flytta intjänat pensionskapital från en försäkringsgivare till en annan valbar försäkringsgivare. 

Valbara försäkringsgivare för KTPK-egenpension

Traditionell försäkring: Folksam Tjänstepension.
Fondförsäkring: Folksam Fondförsäkring.

Följ ditt sparande på internettjänsten

På Mina sidor hittar du personliga uppgifter rörande din tjänstepension.

Logga in på Mina sidor

KTPK

Du kan också omfattas av KTPK som är det tidigare namnet på KTPK-egenpension.
Om du har tjänstepension inom KTP 2 är din tjänstepension till största delen förmånsbestämd. Du har också en premiebestämd del.

När du uppnår pensionsåldern enligt KTP 2 kan du få:

KTP-ålderspension är en förmånsbestämd pension. Det innebar att du är garanterad en pension motsvarande en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern.

Storleken på pensionen påverkas av din lön, hur länge du varit försäkrad i KTP 2 och i vissa fall tar man hänsyn till tidigare intjänad tjänstepension under ditt yrkesliv.

Villkor för att få hel KTP-ålderspension

För att du ska kunna få hel KTP-ålderspension måste du ha omfattats av KTP 2 i minst 360 månader, räknat från 28 års ålder. Pensionsgrundande tjänstetid inom annan tjänstepensionsplan kan i vissa fall medräknas. Ändrade regler gäller för nyanställda, se mer information under ditt avtalsområde.

Vid kortare tjänstetid

Om tjänstetiden är kortare än 360 månader minskas pensionen i motsvarande grad. Om du slutar din anställning före uppnådd pensionsålder finns din intjänade ålderspension kvar i Folksam som ett så kallat fribrev.

När mindre än fem år återstår till pensionen

När du har mindre än fem år kvar till pensionsåldern kan det hända att du inte får tillgodoräkna dig pensionsrätt på hela din lönehöjning. På pensions- och försäkringsbeskedet redovisas då både den anmälda lönen och den lön som pensionen baseras på, det vill säga den pensionsmedförande lönen.

Hur betalas ålderspensionen ut?

Ålderspensionen betalas ut livsvarigt från 65 års ålder, men du kan också vänta med uttaget.

Du kan även välja att ta ut din ålderspension helt eller delvis, både vid ordinarie pensionsålder eller från en annan tidpunkt, tidigast från 55 års ålder. Om du tar ut din ålderspension före 65 års ålder blir den lägre. När pensionen börjat betalas ut kan den inte stoppas.

Din tjänstepension inom KTP2 kompletteras med KTPK-egenpension, som är en premiebestämd pension. Din arbetsgivare betalar en premie motsvarande minst 2,1 procent av din pensionsmedförande lön som du kan välja att placera i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Vissa avvikelser kan förekomma mellan avtalen.

Mer information hittar du under faktabladet för ditt avtalsområde.

Du kan påverka pensionens storlek genom att själv bestämma premiens placering, utbetalningstid och tillägg av återbetalningsskydd. Du kan även flytta intjänat pensionskapital från en försäkringsgivare till en annan valbar försäkringsgivare. 

Valbara försäkringsgivare för KTPK-egenpension

Traditionell försäkring: Folksam Tjänstepension.
Fondförsäkring: Folksam Fondförsäkring.

Läs mer om traditionell försäkring

Läs mer om fondförsäkring

Före KTPK-egenpension fanns KTPK som var en premiebestämd kompletterande tjänstepension inom KTP-planen. Om du har tjänat in KTPK finns din intjänade förmån kvar i Folksam som ett så kallat fribrev.

Anmälan ålderspension och fribrev

Tänker du gå i pension vid ordinarie pensionsålder, 65 år, behöver du inte göra någon anmälan. Vi sänder dig ett brev några månader innan du uppnår pensionsåldern med uppgift om kommande pensionsutbetalning.

Vill du skjuta upp uttaget, kan du meddela detta när du får brevet. Om du vill ta ut din pension innan ordinarie pensionsålder, 65 år, så kallat förtida uttag kontakta vår kundservice eller använd blanketten nedan.

Blankett — förtida uttag av ålderspension

För uttag av fribrevsförmån innan du fyllt 65 år kan du använda blanketten nedan och skicka in till oss.

Blankett — förtida uttag av fribrevsförmån

Från och med januari 2024 sker förändringar gällande KTPK-egenpension inom Fremia PTK*. Försäkringsavgiften på kapital sänks från 0,14% till 0,12% för traditionell försäkring med premiegaranti. För fondförsäkring utökas fondutbudet med två fonder som har hållbarhet som mål, Handelsbanken Hållbar Energi och Storebrand Grön Obligation. 

*Gäller dig som tillhör avtalsområde Fremia-PTK, Fremia-Handels, Fremia-Handels folkrörelse eller Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden.

I januari 2023 får cirka 70 000 kunder hos Folksam med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 sin pension höjd med 10,84 procent. Folksam höjer också intjänad pension för cirka 90 000 kunder där pensionen inte börjat betalas ut med motsvarande procentsats. Cirka 2 600 arbetsgivare kan även räkna med premiereduceringar på 60 procent under 2023.

Läs hela nyheten

Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse värdesäkrar pensionerna för de kunder som har förmånsbestämd KTP-pension.

Pensioner under utbetalning eller intjänad pension i form av fribrev, höjs med 0,39 procent från och med den 1 januari 2021. Värdesäkring inom KTP-planen i syfte att skydda köpkraften i förmånsbestämd tjänstepension sker årligen efter beslut i Folksam Livs och Konsumentkooperationens pensionsstiftelses respektive styrelser.

Din pensionsutbetalning från Folksam består av två (eller flera) delar. En del av din pension betalar Folksam ut som administratör på uppdrag av din tidigare arbetsgivare. En del av pensionen betalas ut av Folksam som försäkringsbolag.

Läs mer om deklarationen här

Folksam Liv höjer återbäringsräntan för tjänstepension från fyra till fem procent. Ändringen träder ikraft från och med den första oktober.

Läs hela nyheten

Folksam Liv höjer återbäringsräntan för tjänstepension från tre till fyra procent. Ändringen träder ikraft från och med den första juni.

Läs hela nyheten

Folksam Liv sänker återbäringsräntan för tjänstepension från fyra till tre procent. Ändringen träder ikraft från och med den första februari.

Läs hela nyheten

Folksam Liv höjer återbäringsräntan i den traditionella livförsäkringen från fem till sex procent. Ändringen träder ikraft från och med idag den första april.

Läs hela nyheten

Folksam Liv höjer återbäringsräntan i den traditionella livförsäkringen från fyra till fem procent. Ändringen träder i kraft från och med idag den första februari.

Läs hela nyheten

Kunder som har förmånsbestämd KTP-pension under utbetalning eller intjänad pension i form av fribrev får en höjning av sina pensioner med 0,59 procent i januari 2017.

Kunder som gått i pension under 2016 får en höjning med 0,91 procent i januari 2017. Värdesäkring inom KTP-planen skyddar köpkraften i förmånsbestämd tjänstepension och sker efter årliga beslut i Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.

Nytt försäkringsvillkor för Kooperationens tilläggspension avdelning 2, KTP 2, enligt överenskommelser mellan Arbetsgivarföreningen KFO och FTF/Handelsanställdas förbund/Akademikerförbunden inom KFO-området.

Försäkringsvillkor KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Mellan den 15 februari och mitten av mars 2016 skickar Folksam ut brev till de kunder som i januari har fått en extraåterbäring på sin tjänstepension eller privata pensionsförsäkring.

Vem omfattas?

Det gäller kunder med traditionell pensionsförsäkring/kapitalförsäkring direktpension inom Folksam kooperativa tjänstepensioner och som har en försäkring med premier inbetalda före juni 2015

Hur kan man se återbäringen?

Återbäringen framgår i värdebeskedet för 2016 som skickas ut under det första kvartalet 2017. Detta gäller de kunder som har valt att få värdebesked hemskickat till sig i pappersform. Man kan också (oavsett om man har valt att få värdebesked på papper eller inte) gå in på ”Min Kooperativa tjänstepension” på folksam.se och se värdebeskedet där (vid samma tidpunkt som värdebeskeden skickas ut).

Vi kan av olika skäl inte särredovisa extraåterbäringen, utan den inkluderas i den totala avkastningen. Kundservice kan inte heller besvara frågor om extraåterbäringens storlek.

Är extraåterbäringen garanterad?

Nej. Precis som när det gäller övrig återbäring är extraåterbäringen en del av Folksams riskkapital och beloppet är inte garanterat förrän det har betalats ut.

Hur kan jag se hur mycket kapital jag har i min försäkring?

Du kan logga in på ”Min kooperativa tjänstepension” på folksam.se och se respektive försäkrings värde. Där finns även värdebesked för 2015.

Logga in på Min kooperativa tjänstepension

Vad gäller för de som har en pension som redan utbetalas?

Extraåterbäringen kommer att påverka pensionsutbetalningen nästa gång pensionen räknas om och intjänad återbäring tilldelas. Det sker en gång per år i samma månad som pensionen började betalas ut.

Till exempel om pensionen började betalas ut i maj 2014 så räknades pensionen om i maj 2015 med ny återbäring. På samma sätt kommer den att räknas om i maj 2016 då extraåterbäringen, liksom övrig återbäring, kommer att påverka pensionsbeloppet som betalas ut.

Varför har Folksam tilldelat extraåterbäring?

Folksam Liv har slagit ihop tjänstepensionsverksamheten och fördelar därför extra överskott till beståndet med premiebestämd traditionell tjänstepension inom kooperativ tjänstepension.

Vi engagerar oss för att kunderna ska få ut det mesta möjliga av sitt tjänstepensionssparande. När vi nu har slagit ihop all tjänstepensionsverksamhet måste förstås bestånden ha samma ingångsvärden inför sammanslagningen.

Det är naturligtvis glädjande att de kunder inom kooperativ tjänstepension som bidragit till överskottet genom sitt pensionssparande nu får ta del av denna extraåterbäring.

Frågor?

Vår kundservice för kooperativa tjänstepensioner besvarar frågor kring brevsutskicket på 020-485 485.

Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse håller utbetalningar av förmånsbestämda pensioner, KTP 2, och intjänad pension i form av fribrev oförändrade under 2016.

Pensionsutbetalningarna värdesäkras normalt årsvis för att upprätthålla sin köpkraft genom att de räknas upp med den allmänna prisutvecklingen i Sverige.

Förra året beslutade Folksam Liv och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse att hålla pensionerna oförändrade under 2015, trots att Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,38 procent. 2015 ökade KPI med 0,07 procent, som kommer att räknas av mot förra årets uteblivna sänkning.

Folksam Liv slår ihop tjänstepensionsverksamheten och fördelar därför extra överskott till beståndet med premiebestämd traditionell tjänstepension inom kooperativ tjänstepension. Omkring 315 000 kunder får i januari 2016 ta del av omkring 800 miljoner kronor i extraåterbäring.

– Vi engagerar oss för att kunderna ska få ut det mesta möjliga av sitt tjänstepensionssparande. När vi nu slår ihop all tjänstepensionsverksamhet måste förstås bestånden ha samma ingångsvärden inför sammanslagningen. Det är naturligtvis glädjande att de kunder inom kooperativ tjänstepension som bidragit till överskottet genom sitt pensionssparande får ta del av denna extraåterbäring, säger Maria Liljedahl, koncernchefaktuarie på Folksam Liv.

Extraåterbäringen följer av att man inom Folksam Liv slagit ihop all tjänstepensionsverksamhet, inte minst för att förbereda för en eventuell reglering för tjänstepensionsföretag (IORP2) 2019 och de övergångsregler som börjar gälla från och med 2016. Genom att fördela extra överskott till beståndet med premiebestämd traditionell tjänstepension inom kooperativ tjänstepension likställs alltså den kollektiva konsolideringen mellan de olika tjänstepensionsbestånden inför sammanslagningen.

– Sammanslagningen skapar ännu bättre förutsättningar för att våra kunder ska fortsätta ha en långsiktigt bra utveckling på sitt tjänstepensionssparande, säger Maria Liljedahl. Premier inbetalade före den första juni 2015 till den premiebestämda traditionella försäkringen inom kooperativ tjänstepension berättigar till extraåterbäringen. Totalt överskott som fördelas är omkring 800 miljoner kronor och antalet försäkrade kunder som berörs är 314 445.

Nedan hittar du samtliga valbara fonder för KTPK-egenpension inom Fremia-PTK och Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden. Fondutbudet gäller för premier fr.o.m. 1 januari 2019 respektive 1 januari 2021. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Nedan hittar du samtliga valbara fonder genom Folksam, för ditt tjänstepensionsavtal (KTP2 och KAP). Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på Mina sidor. Fondutbudet gäller inte för KTPK-egenpension inom Fremia-PTK tecknad fr.o.m. 1 januari 2019. Fondutbudet gäller inte för KTPK-egenpension inom Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden tecknad fr.o.m. 1 januari 2021.

Logga in på Mina sidor

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja mellan. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Du kan läsa mer om din tjänstepension och förmånerna för just ditt kollektivavtal i villkor och faktablad.

Särskilt försäkringsvillkor gäller för KTPK-egenpension som är tecknad efter:

2019-01-01 för dig som omfattas av Fremia-PTK.
2021-01-01 för dig som omfattas av Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden.

Försäkringsvillkor för KTPK-egenpension tecknad före 2019-01-01 respektive 2021-01-01 finns under försäkringsvillkor för KTP 2.
Om du är osäker på vilket avtal du tillhör kan du antingen fråga din arbetsgivare eller ringa till oss på kundservice, 0771-485 485.

Försäkringsvillkor

KTP 2 AFO-Handels

KTP 2 Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden

KTP 2 Fremia-PTK

KTPK-egenpension tecknad efter 2019-01-01/2021-01-01

Faktablad

AFO-Handels

Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden

Fremia-PTK

Klicka nedan på det avtalsområde du tillhör för att hitta de blanketter som du kan använda för att göra ändringar. Det är alltid de senaste versionerna som ligger publicerade här.

Alternativ pension

Tjänar du mer än 762 000 kr per år? Då kan du teckna Alternativ pension. Ett bra sparande som sker genom Folksam.

Läs om Alternativ pension

Aktuell avkastning

Se aktuellt fondutbud och kurser på fondförsäkring.

Fondutbud och kurser

Traditionell pensionsförsäkring