Riskhantering för golfklubben

Minskad risk - bättre kostnadskontroll

Den här sidan är ett stöd i ert löpande säkerhetsarbete på golfklubben. Här ger vi exempel på olika riskområden och förslag på konkreta åtgärder som minskar sannolikheten för skador.

Riskhantering är systematiskt arbete där klubben inventera, analysera och förebygger olika risker inom er verksamhet det vill säga arbeta skadeförebyggande.

Att ha rätt försäkring för er verksamhet - för era fastigheter, motorfordon och er personal - är ett sätt att ha kontroll över kostnaderna vid en skada. Men ni kan göra mer för att minska riskerna inom er anläggning och på så sätt spara pengar.

När er golfklubb jobbar aktivt med att minska riskerna får ni också bättre kostnadskontroll på er verksamhet. Exemplen nedan beskriver statiska risker.

Det lönar sig att hålla värmen under vintern

Att sänka värmen över vintern kan kosta mer än det smakar. Visst kan det finnas lite pengar att spara för klubben om man sänker värmen under lågsäsongen men väger man det mot risken att få rören sönderfrusna, med ett stort vattenläckage som följd, blir vår rekommendation att fundera en gång extra innan man sänker temperaturen.

Om ett rör börjar läcka sprutar det i genomsnitt ut cirka 750 liter vatten i timmen, vilket betyder att drygt 18 000 liter vatten sprider sig i byggnaden på ett dygn – motsvarande en halv villapool. Mardrömmen är en halvmeter is på golvet när man kommer tillbaka till klubbhuset, efter en helg.

De flesta skador beror på för låg värme i byggnader. En köldknäpp, låg inomhustemperatur och ytliga rör i yttervägg med bristande isolering samt att man inte spolar vatten ökar väsentligt risken för att rör fryser sönder.

 • Höj värmen – om vattnet inte gör att stänga av är det viktigt med temperatur på minst 15 grader och höj värmen vid köldtoppar för att undvika frysskador
 • Skapa en rutin för rondering – så att ni vid köldtoppar dagligen besöker golfklubben för att i tid upptäcka eventuella frysskador
 • Kontrollera att isolering är hel – på alla utsatta vatten- och värmesystemsledningar
 • Rensa takrännor – vår som höst och se till att stuprör är rätt monterade. Tak- och stuprännor som inte fungerar kan leda till stora vattenskador, då vatten alltid hittar en väg ner
 • Skotta snö från taken – så att trycket och belastningen inte blir för stort vid töväder. Använd av säkerhetsskäl alltid auktoriserade snöskottare. Enligt SMHI väger snö mellan 100-400 kilo per kubikmeter, vilket innebär att takets totalvikt kan vara uppnått redan vid 30 centimeters snö
Hitta mer info om snöskottning

Det finns en bra broschyr om säker snöskottning från tak som heter ”Se upp där nere”. Den kan du hämta genom länken nedananför.

Hämta broschyren ”Se upp där nere”

Om det redan hunnit bli kallt är det viktigt att vara extra uppmärksam!

 • Håll vattnet i rörelse – det motverkar risken för frysskador. Under extrem kyla kan man, då och då, spola vatten i kranarna. Lämna dock aldrig rinnande vatten utan uppsikt
 • Kontrollera vattenledningarna – efter läckage under frostperioden men även när det blir töväder. Vid strömavbrott tar det några timmar innan värmen sjunker och blir det för kallt i huset finns risk för frysskador, var därför lite extra observant efter ett strömavbrott
 • Stäng av vattnet helt och kontakta en VVS-firma – om du misstänker att en ispropp bildats. De kan hjälpa er att kontrollera ledningarna. Vattenledningen går inte alltid sönder där isproppen sitter, utan där ledningen är svagast till exempel vid en koppling
 • Försök inte att tina rören själva – om ni inte först pratat med en rörmokare. Använd absolut inte öppen låga mot rör, det kan vara direkt brandfarligt
Identifiera och analysera riskerna - hur placerar de sig i riskmatrisen?
Börja med att utse en Risk Manager som får övergripande ansvar för riskarbetet och som rapporterar det till styrelsen. Avsätt tid och involvera personalen i riskarbetet, som till exempel fastighetsansvarig, banchef, bankommitté och klubbens Pro för att förankra och att få så många som möjligt att förstå betydelsen för klubben av ett aktivt riskarbete.

Indentifiera

Identifiera och sammanställ verksamhetens alla potentiella risker.

Analysera

Värdera riskerna med analys utifrån sannolikhet och konsekvens.

Prioritera riskerna som kan åtgärdas och inventera kostnaderna för de förebyggande åtgärderna.

Gör en åtgärdsplan

Ta fram en tidsatt plan för åtgärder som kan minimera sannolikheten för en skada ska inträffa och konsekvensen om eventuell skada.

Ta beslut, utse ansvarig för de olika delarna. Gör också en beredskapsplan på vad som ska göras, och av vem, om skadan trots allt inträffar.

Genomför åtgärderna enligt plan

Dokumentera vad ni har gjort utifrån planen och när ni gjort det.

Dokumentera också alla incidenter och tillbud som kan användas till framtida analyser.

Följ upp

Till exempel kan frågor som ”Minskade skadorna och kostnaderna enligt målbilden?” få ett svar.

Undersök behovet av nya eller förändrade åtgärder varje år.

Ta hjälp av oss!

Har ni frågor om eller har kört fast i ert RM-arbete?

Ring vår experte Lasse Engström från Söderberg & Partners så hjälper vi er.

070-597 98 99

Öppet under kontorstid

 Eller skicka e-post

När det gäller byggnader är brand-, vatten- och inbrottsskador de vanligaste skadetyperna.
För många golfklubbar är nog den största mardrömmen att klubbhuset skadas. Golfklubbens byggnader är oftast de mest värdefulla i den enskilda egendomen. Klubbhuset är för många en symbol för klubbens själ och historia och där förvaras också viktig information.

Under tiden en skada återställs finns en ekonomisk risk – som till exempel färre greenfeegäster och att företagsgolf flyttar. Det är inte bara stora skador som kan påverka era kostnader. Även många små skador kan leda till högre försäkringspremie eller självrisk och att kravet på säkerheten höjs.

Att ta med i er riskbedömning:

 • Klubbhus
 • Maskinhall
 • Pumphus - bevattning
 • Övriga byggnader - t ex rangetak, carport, kiosk, toaletter, shop, vagnbod, svingstudio eller gäststuga
 • Historiska värden - priser, foton m.m.
 • Historiska värden - priser, foton med mera
 • Viktig information - datalagrade eller skriftliga register
 • Aktuella värden på maskinerier - det vill säga maskiner och inventarier.

Möjliga skadeområden

När det gäller byggnader är brand-, vatten- och inbrottsskador de vanligaste skadetyperna och skador kopplat till naturfenomen som storm och skyfall. Brand- och vattenskador är oftast mest omfattande och kostsamma.

Vi ser också att återkommande inbrottskador blir mycket kostsamma för golfklubben. Det beror på att skadekostnaderna många gånger inte blir högre än självrisken på företagsförsäkringen. Som i sin tur betyder att hela kostanden drabbar klubben.
 • Vattenskador i omklädningsrum
 • Vattenskador från översvämning (vårflod, skyfall)
 • Bränder eller vattenskador i restaurangkök
 • Bränder vid bastu och torkskåp i omklädningsrum
 • Inbrott i kansli, butik och restaurang
 • Inbrott i vagnbod eller Swingstudio
 • Inbrott i maskinhall
 • Angrepp från skadedjur (råttor, svamp, mögel)
 • Frysskador på grund av för låg inomhustemperatur
 • Stormskador på byggnader, skyttsnät och flaggstänger
 • Snötryckskador på klubbhus, maskinhall, pumphus
 • Allmänna ansvarsskador (skadeståndskrav)
 • Fastighetsägaransvar (snöras, halkskador m m)
 • Livsmedelshanterande i restaurangkök

Skyddsåtgärder för att undvika skador

Den här riskkategorin går delvis att kostnadskontrollera genom försäkring. Men skulle en skada inträffa så ger det– förutom allt extra arbete och obehag – även kostnader för klubben.

De flesta vattenskador beror på bristande skötsel och underhåll. Många av dom skulle kunna undvikas, eller i alla fall bli mindre omfattande, om golfklubbar arbetar mer med skadeförebyggande åtgärder.

Exempel på skadeförebyggande åtgärder

 • Genomför besiktningar av fastigheterna enligt lagar och föreskrifter, t.ex. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och kravet på Systematisk brandskyddsarbete
 • Skapa rutiner för löpande underhåll och regelbunden översyn fastigheterna

Skadeförebyggande åtgärder per område

Här hittar ni bra saker att tänka på för att undvika vatten-, brand- och inbrottsskador.
 • Rör - kontrollera att synliga rör är riktigt fastsatta och inte slitna och att kopplingarna på vattenledningarna är hela och täta vid till exempel toalett, handfat och dusch. Kontrollera att det finns tätningar vid alla rörgenomförningar och infästningar
 • Golv- och väggmatta - kontrollera att alla skarvar är hela och utan glipor. Mattan ska sitta fast ordentligt mot underlaget utan luftfickor. Väggmattan ska sitta fast och inte släppa från golvmattans uppvik
 • Kakel- och klinkerplattor: - kontrollera att fogarna är hela och utan missfärgning. Plattorna ska vara hela och sitta fast utan luftfickor. Det ska vara ett godkänt tätskikt bakom kakel och klinker
 • Golvbrunnar - rensa regelbundet och kontrollera att klämringar sitter åt
 • Takbeklädnad - kontrollera att den står emot regn och snö
 • Stuprör och hängrännor - rensa från mossa, löv och kvistar
Minska risken för vattenskador under vintern

De flesta vattenskadorna på vintern beror på för låg temperatur inne byggnaderna, vilket orsakar isproppar i vattenledningar och sönderfrusna rör, med ett stort vattenläckage som följd.

En köldknäpp, låg inomhustemperatur och ytliga rör i yttervägg med bristande isolering samt att inte spola vatten ökar väsentligt risken för att rör fryser sönder så:

 • Höj värmen - om vattnet inte gör att stänga av är det viktigt med temperatur på minst 15 grader och höj värmen vid köldtoppar för att undvika frysskador
 • Isolera - kontrollera att isolering är hel, på alla utsatta vatten- och värmesystemsledningar. Var särskilt uppmärksam på vattenrör och installationer på känsliga ställen sim tex i källare, vind, förråd och pumphus eller liknande som vanligtvis håller lägre temperaturer
 • Skapa en rutin för rondering - besök golfklubben dagligen vid köldtoppar så att för att i tid upptäcka eventuella frysskador upptäcks i tid. Det är extra viktigt vid strömavbrott för på bara några timmar sjunker värmen i byggnaderna och risk för frysskador ökar
 • Spola vatten i kranar samt toaletter vid extrem kyla: det minskar risken för frysskador men lämna aldrig rinnande vatten utan uppsikt
 • Skotta snö från taken - trycket och belastningen minskar vid töväder. Använd av säkerhetsskäl alltid auktoriserade snöskottare. Enligt SMHI väger snö mellan 100-400 kilo per kubikmeter. Det betyder att redan vid 30 centimeter snö kan takets totalvikt vara uppnått.

Om ni misstänker att rör har frusit

Var extra uppmärksam på läckor när det blir töväder. Om du misstänker att en ispropp bildats, stäng av vattnet helt och kontakta en VVS-firma som kan hjälpa er att kontrollera ledningarna. Vattenledningen går inte alltid sönder där isproppen sitter, utan där ledningen är svagast till exempel vid en koppling.

Ett brandlarm är av största vikt när något händer, men det finns också saker att göra för att förebygga att bränder uppstår.

 • Installera godkänt brandlarm, släckutrustning och sprinklers
 • Installera timers på elektriska apparater och bastu
 • Installera jordfelsbrytare och överspänningsskydd
 • Se över el-centraler så att de inte sned- eller överbelastas
 • Lagra inte brännbart material närmare än 6 meter från byggnad eller skärmtak
 • Förvara sopor och avfall på bestämda svåråtkomliga platser som nattetid är låsta

Återkommande inbrottskador blir mycket kostsamma

 • Installera bra lås, inbrottslarm, utomhusbelysning och kameraövervakning
 • Montera forceringsskydd vid entréer, staket eller vägbom
 • Swingstudio har ofta speciella skyddskrav, fråga försäkringsbolaget vad som gäller för er
 • Minska kontanthanteringen och skapa möjlighet att betala med Swish eller annan betalning via mobilen
 • Teckna avtal om bevakning av vaktbolag
 • Se på er fastighet som inbrottstjuven gör. Ha till exempel inga bärbara datorer vid fönster. Det gör det lätt för tjuven att krossa fönstret och ta dom – ett så kallat smash and grab-inbrott
 • Genomföra ett speciellt förebyggande arbete för restaurangkök (fritöser, våtrum) samt minimera risken för matförgiftning genom HACCP
 • Installera virusprogram, brandvägg och skapa dagliga backuprutiner för viktig data - till exempel någon molntjänst
 • Undvik bluffakturor genom att uppdatera leverantörslistan över klubbens samtliga godkända leverantörer - acceptera inte fakturor eller påstådda avtal från företag som inte finns på leverantörslistan
 • Var extra observant på bluffakturor under semesterperioder
Olyckor med utlånade golfbilar händer ibland – som att föraren krockar med träd, kör ner i vattenhinder eller kör på medspelare.
På en golfanläggning finns många fordon, dels arbetsfordon som används för skötsel av banan men också fordon som används under golfspelet.

Att ta med i er riskbedömning

 • Registrerade fordon – till exempel golfbilar
 • Oregistrerade fordon – till exempel gräsklippare med mera

Möjliga skadeområden

Olyckor med utlånade golfbilar händer – som att föraren krockar med träd, kör ner i vattenhinder eller kör på medspelare. Stöld och skadegörelse på golfbilar och risk för brandskador när golfbilar och arbetsfordon laddas.
 • Personskador
 • Vagnskador
 • Stöld och skadegörelse
 • Brand
 • Minderåriga och berusade chaufförer
 • Glömda fordon - slarv
 • Stöld ur bilar på gästparkeringen - orsakar badwill
 • Brott mot lagar och förordningar

Skyddsåtgärder för att undvika skador

Oregistrerade fordon kan vara trafikförsäkringspliktiga så se till att ni har rätt omfattning på försäkringen. Följ också regelverken för fordon i samband med golfspel, till exempel kravet på körkort för körning med golfbil.

Bra tänka på för att minska riskerna är:

 • Att fordonen är inlåsta under natten
 • Att laddning av fordonen sker i anpassat utrymme. Det minskar risk för kortslutningsbrand
 • Att ha kunskap och följa lagar och regelverk (t ex brandskyddskrav enligt SBF 127)
 • Att installera mekanisk eller elektrisk strömbrytare/batterifrånskiljare
 • Att arbetsfordonen har handsläckare
 • Att skapa rutiner för översyn och service av fordonen
 • Att skapa tydlig policy och bestämmelser för uthyrning av golfbilar
 • Att kontrollera med er fordonsleverantör hur ni ska vinterförvara elbilar och deras batterier
Som arbetsgivare har ni huvudansvaret för arbetsmiljön. Det betyder bland annat att ni ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att de anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Utöver lagar och avtal kan separata försäkringar hjälpa er att minska risker som ger er en bättre kontroll på kostnaderna.

Till exempel genom välja sjukvårdsförsäkring för nyckelpersonal som hjälper dem att fortare komma tillbaka till arbetet och kan minska kostnader för vikarier. Att teckna en olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande medlemmar är också ett sätt att erbjuda lite extra trygghet.

Inkludera dessa i er riskbedömning

 • Samtliga anställda på klubben - inklusive vikarier och andra ersättare
 • Identifiera vilka era nyckelpersoner är
 • Ideellt arbetande personer

Möjliga risker

Detta område omfattar allt som handlar om arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor i er verksamhet. En rekrytering kan faktiskt vara en risk om den blir fel och kan leda till stora kostnader – till exempel extra lönekostnader eller juridiks kostnad vid tvist. En annan risk är att nyckelpersoner blir långtidssjuka eller väljer att sluta.
 • Arbetsplatsolyckor och överbelastningsskador efter bristande kompetens och handhavandefel
 • Döds- och olycksfall
 • Arbetsmiljöfrågor (misstrivsel, frånvaro och utbrändhet)
 • Misstrivsel och hög frånvaro
 • Nyckelperson blir värvad till annan klubb eller ett annat företag

Minska riskerna så här

Titta gärna på Svenska Golfförbundet och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundets material om systematiskt arbetsmiljöarbete. Svenska Golfförbundet har även bra material om rekrytering av personal.

Viktigt är också att teckna speciella försäkringar för nyckelpersoner t.ex. sjukvårdsförsäkring. Den ger inte bara bättre hälsa och trygghet för individen. Den kan också minska golfklubbens kostnader för till exempel sjuklön och vikarie.

Glöm inte heller att teckna olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande medlemmar.
Säker Golf i Sverige har en checklista för ökad säkerhet på golfanläggningen – ett utmärkt hjälpverktyg
Ute på golfbanan finns en risk för olyckor och incidenter under spelet. Driving rangen är platsen på golfklubben där vana och ovana golfare möts sida vid sida. Det ökar risken för både sak- och personskador.

SGF:s medlemsförsäkring innehåller en ansvars- och en olycksfallsförsäkring som ger spelaren ett skydd vid skada i samband med golfspel. För att minska risker i samband med golfspel har SGF tagit fram Säker Golf i Sverige.

Där beskrivs hur samspelet mellan de som vistas på anläggningen bör vara. Säker Golf i Sverige har också en checklista för ökad säkerhet på er golfanläggning – ett utmärkt hjälpverktyg när ni gör ert inventeringsarbete.

Förutom risker från golfspelet finns risk för skadegörelse av djur - framför allt vildsvin – som förstör delar banan.

Säker golf i Sverige - i pdf-format

Mer om säker golf på Svenska Golfförbundets webbplats

Förebygg så här

 • Arbeta med rekommendationerna i ”Säker Golf i Sverige
 • Sätt upp elstängsel som håller ute vildsvin
 • Inkörningsskydd: Blockera möjliga inkörsvägar med exempelvis grindar, betongfundament, stora stenar eller liknande
 • Bygg in bollmaskinen och minska kontant- och polletthantering
 • Plocka in bollarna när rangen stänger för dagen