Riskhantering för golfklubben

Den här sidan är ett stöd i ert löpande säkerhetsarbete på golfklubben. Här ger vi exempel på olika riskområden och förslag på konkreta åtgärder som minskar sannolikheten för skador.

Nu är det vinter – som vi har längtat?

Genom länken nedan hittar du tips när det gäller värmehållningen under vinterperioden.
Riskhantering (Risk management) är ett samlingsnamn för den verksamhet som på ett systematiskt sätt inventerar, analyserar och förebygger de olika riskerna i företagets verksamhet. Genom att flytta en del av riskerna till försäkringsmarknaden så skapas kostnadskontroll.

Vilka typer av risker går att försäkra?

Det finns två olika risker som ni kan försäkra er mot. Statiska och dynamiska.
Statiska risker Risker som går att försäkra bort är skador på egendom, avbrottskostnad i verksamheten och i bland även personskador. Till exempel brand-, vatten eller vildsvinsskada.
Dynamiska risker Risker som däremot inte går att försäkra bort. Det handlar ofta om affärsrisker som medlemstapp, eller politiska risker som att staten förändrar momsreglerna.

Hur kommer ni igång?

Det bör finnas en person inom golfklubben, en Risk Manager, som har det övergripande ansvaret för arbetet och som rapporterar till styrelsen.

Under kom igång berättar vi hur ni steg för steg kan få in en Risk Manager för golfklubben och förbättra ert säkerhetsarbete.

Det lönar sig att hålla värmen under vintern

Att sänka värmen över vintern kan kosta mer än det smakar. Visst kan det finnas lite pengar att spara för klubben om man sänker värmen under lågsäsongen men väger man det mot risken att få rören sönderfrusna, med ett stort vattenläckage som följd, blir vår rekommendation att fundera en gång extra innan man sänker temperaturen.

Om ett rör börjar läcka sprutar det i genomsnitt ut cirka 750 liter vatten i timmen, vilket betyder att drygt 18 000 liter vatten sprider sig i byggnaden på ett dygn – motsvarande en halv villapool. Mardrömmen är en halvmeter is på golvet när man kommer tillbaka till klubbhuset, efter en helg.

De flesta skador beror på för låg värme i byggnader. En köldknäpp, låg inomhustemperatur och ytliga rör i yttervägg med bristande isolering samt att man inte spolar vatten ökar väsentligt risken för att rör fryser sönder.

 • Höj värmen – om vattnet inte gör att stänga av är det viktigt med temperatur på minst 15 grader och höj värmen vid köldtoppar för att undvika frysskador
 • Skapa en rutin för rondering – så att ni vid köldtoppar dagligen besöker golfklubben för att i tid upptäcka eventuella frysskador
 • Kontrollera att isolering är hel – på alla utsatta vatten- och värmesystemsledningar
 • Rensa takrännor – vår som höst och se till att stuprör är rätt monterade. Tak- och stuprännor som inte fungerar kan leda till stora vattenskador, då vatten alltid hittar en väg ner
 • Skotta snö från taken – så att trycket och belastningen inte blir för stort vid töväder. Använd av säkerhetsskäl alltid auktoriserade snöskottare. Enligt SMHI väger snö mellan 100-400 kilo per kubikmeter, vilket innebär att takets totalvikt kan vara uppnått redan vid 30 centimeters snö

Om det redan hunnit bli kallt är det viktigt att vara extra uppmärksam!

 • Håll vattnet i rörelse – det motverkar risken för frysskador. Under extrem kyla kan man, då och då, spola vatten i kranarna. Lämna dock aldrig rinnande vatten utan uppsikt
 • Kontrollera vattenledningarna – efter läckage under frostperioden men även när det blir töväder. Vid strömavbrott tar det några timmar innan värmen sjunker och blir det för kallt i huset finns risk för frysskador, var därför lite extra observant efter ett strömavbrott
 • Stäng av vattnet helt och kontakta en VVS-firma – om du misstänker att en ispropp bildats. De kan hjälpa er att kontrollera ledningarna. Vattenledningen går inte alltid sönder där isproppen sitter, utan där ledningen är svagast till exempel vid en koppling
 • Försök inte att tina rören själva – om ni inte först pratat med en rörmokare. Använd absolut inte öppen låga mot rör, det kan vara direkt brandfarligt
Golfklubbens byggnader utgör ofta den mest värdefulla enskilda egendomen. En stor skada på klubbhuset är en mardröm för de flesta golfklubbar.

Där förvaras viktig information och klubbhuset är ofta en symbol för klubbens själ och historia. Under den tid det tar att återställa en skada finns en ekonomisk risk i form av bland annat färre greenfeegäster, medlemstapp och att företagsgolf flyttar.

Tänk på att inkludera i en riskbedömning:

 • Klubbhus
 • Maskinhall
 • Pumphus (bevattning)
 • Rangetak, carport, kiosk, toaletter
 • Övriga byggnader (shop, vagnbod, svingstudio etc)
 • Historiska värden (priser, foton m.m.)
 • Viktig information (datalagrade/skriftliga register)
 • Korrekta nyanskaffningsvärden på inventarier och maskiner

Riskbilder - möjliga skadeområden

När det gäller byggnader så är brand- och vattenskador är oftast de som blir omfattande och dessutom mest kostsamma.
 • Vattenskador i omklädningsrum
 • Vattenskador från översvämning (vårflod, skyfall)
 • Bränder eller vattenskador i restaurangkök
 • Bränder vid bastu och torkskåp i omklädningsrum
 • Inbrott i kansli, butik och restaurang
 • Inbrott i vagnbod
 • Inbrott i maskinhall
 • Annan skadetyp (Allrisk)
 • Angrepp från skadedjur (råttor, svamp, mögel)
 • Frysskador på grund av för låg inomhustemperatur
 • Snötryckskador på klubbhus, maskinhall, pumphus
 • Allmänna ansvarsskador (skadeståndskrav)
 • Fastighetsägaransvar (snöras, halkskador m m)
 • Livsmedelshanterande i restaurangkök

Skyddsåtgärder för att undvika skador

Den här riskkategorin går delvis att kostnadskontrollera genom försäkring, men om en skada skulle inträffa skapar den kostnader och arbete.

Tänk på att följa myndighetskrav och säkerhetsföreskrifter för att undvika utebliven eller nedsatt ersättning. Se exempelvis till att räddningstjänsten årligen gör en brandinspektion.

Här kan ett skadeförebyggande arbete minska sannolikheten för skador. Kom ihåg att många småskador kan leda till högre försäkringspremie eller självrisk, och att kravet på säkerhetsföreskrifter skärps ytterligare.

Klubbens Risk Manager är ansvarig för att en handlingsplan upprättas och beslutade åtgärder genomförs.
 • En bra golfbaneförsäkring ger kostnadskontroll vid skada
 • Underhåll och regelbunden översyn, rutiner
 • Besiktningar enligt föreskrifter och lagar
 • Uppfyllda säkerhetsföreskrifter och skyddskrav
 • Speciellt förebyggande arbete i restaurangkök (fritöser, våtrum)
 • Godkänt brandlarm, släckutrustning, sprinklers och timer
 • Lås, inbrottslarm och kameror
 • Staket eller vägbom (nattetid)
 • Belysning, bevakning av vaktbolag
 • Håll rent 0,5 m från huskroppen och skadedjurssäkra genom Anticimex
 • Yttre vinterunderhåll. (skottning, sandning)
 • Reglerade temperaturer inomhus (undvika frysskador)
 • Minimera risken för matförgiftning genom HACCP och egenkontrollsprogram
Drivingrangen är den plats på golfklubben där vana och ovana golfare möts sida vid sida.

Här kan finnas barn utan uppsyn om föräldrarna är upptagna med sin golf. Dåliga vanor, diffusa antaganden, nonchalans och otydligt regelverk kan leda till personskador.

Tänk på att inkludera i en riskbedömning:

 • Utslagsplatser
 • Gångvägar
 • Bollmaskin
 • Landningsområde, nät och flaggstänger
 • Bollplockning
 • Nät och flaggstänger

Riskbilder - möjliga skadeområden

Utslagsplatserna och landningsområdet är högprioriterade områden. Gångvägar på rangen och placering av bollautomaten är också ett frekvent skadeområde. Hantering av kontanter och polletter i bollmaskinen ett annat.
 • Personskada orsakad av klubba i baksvingen
 • Skador av klubba och boll på väggar och annat material
 • Spelare framför mattorna träffas av boll
 • Skador av bollar utanför tilltänkt landningsområdet (parkering/vägar/hus)
 • Inbrott och skadegörelse i bollmaskinen
 • Olyckor med bollplockningsfordon

Skyddsåtgärder för att undvika skador

Delar av denna riskkategori går delvis att kostnadskontrollera genom Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring. Skadan förhindras däremot inte, utan skapar kostnader och badwill. Risken för skadetypen kan minskas genom tydliga anvisningar och regelverk.
 • Tydliga skyltar och regler
 • Tydliga markeringar runt varje utslagsplats
 • Styr bort spelare och åskådare från omedelbar närhet till utslagsmattorna
 • Avspärrningar för att förhindra att farliga genvägar
 • Relevanta nät med rätt placering
 • Avstånd och skydd mot rikoschetter
 • Mattor med inbyggd pegg
 • Låsning, inga mynt i bollmaskinen och belysning
 • Skyddat fordon, inga glasrutor
 • Rätt rutiner för bollplockning
 • Inga minderåriga i fordon
 • Skyddat fordon, inga glasrutor
Ute på golfbanan finns en risk för olyckor och incidenter under spelet. Den vanligaste orsaken till att spelare skadar sig ute på banan är att man halkar i en slänt till exempel på väg upp till tee.

Ett annat riskmoment är spel med ”blinda partier”, då bollen kan träffa någon annan spelare eller banpersonal.

Ytterligare en risk är skadegörelse eller att djur förstör delar banan.

Tänk på att inkludera i en riskbedömning:

 • Hela spelfältet
 • Skog och mark i anslutning till banan
 • Kör och gångvägar

Riskbilder - möjliga skadeområden

Varje golfklubb ansvarar för att eliminera risker genom förebyggande säkerhetsåtgärder på golfbanan. Blinda partier på banan, korsande spelfält, våta slipers, hala slänter; det är områden man bör sätta under extra fokus i det arbetet.
 • Blinda partier och farliga spelvägar
 • Banans farliga genvägar
 • Halkskador (leriga slänter mm)
 • Skadegörelse av Djur (Vildsvin)
 • Skadegörelse av Människor (Ligister)
 • Eftersatt skötsel (minskad Greenfee, förlorade medlemmar)
 • Regnkänslighet, översvämningsrisk
 • Långsamt spel (minskad Greenfee, förlorade medlemmar)

Skyddsåtgärder för att undvika skador

Den kanske viktigaste förebyggande åtgärden är att informera alla berörda om säkerhetsreglerna. Välplacerade informationstavlor som tydligt visar vilka rutiner som gäller, är ett bra sätt att hålla säkerhetstänkandet levande. För att undvika skadegörelse handlar det mycket om försvåra tillgängligheten till banan.
 • Signalsystem och tydliga skyltar och regler
 • Varna i lokala regler och på scorekortet
 • Trappor och avsedda stigar i ordning
 • Höjda utslagsplatser, torn, speglar m.m.
 • Ta bort skymmande buskage och träd
 • Rep och hänvisningar till säker mark
 • Elstängsel, ta bort angränsande skog (Vildsvin)
 • Accesshinder, Staket, Grindar, Belysning
 • Masterplan och långsiktig planering i budget
 • Rangerfunktion/golfvärd
 • Dräneringar och höjda greener m.m.
 • Enklare halfwayhouse, utan stolar
På en golfanläggning finns många fordon: Arbetsfordon som används för skötsel av banan men också fordon som används under golfspelet. Den här riskkategorin går till stor del att kostnadskontrollera genom försäkring.

Tänk på att inkludera i en riskbedömning:

 • Registrerade fordon (t ex golfbilar)
 • Oregistrerade fordon (Klippare m.m.)

Riskbilder - möjliga skadeområden

Det förekommer olyckor med utlånade golfbilar där man krockar med träd, kör ner i vattenhinder men framför allt att golfbilar kör på medspelare. När det gäller arbetsfordon handlar det oftast om stöld eller brandskador när fordon är parkerade i maskinhallen.
 • Personskador
 • Vagnskador
 • Stöld
 • Brand
 • Minderåriga och berusade chaufförer
 • Glömda fordon (slarv)
 • Stöld ur bilar på gästparkeringen (orsakar badwill)
 • Brott mot lagar och förordningar

Skyddsåtgärder för att undvika skador

Säkerställ att ni har rätt omfattning på försäkringen, även oregistrerade fordon kan vara trafikförsäkringspliktiga. Se till att ni följer regelverken för fordon i samband med golfspel, till exempel kravet på körkort för körning med golfbil.
 • Trafikförsäkring
 • Vagnskada och delkaskoförsäkring
 • Laddning i anpassat utrymme (minskar risk för kortslutningsbrand)
 • Mekanisk eller elektrisk strömbrytare/batterifrånskiljare
 • Handsläckare
 • Skapa tydlig policy och bestämmelser
 • Ha kunskap om lagar och regelverk (t ex brandskyddskrav enligt SBF 127)
 • Kamerabevakning av parkeringen
Som arbetsgivare har ni ett stort ansvar för era anställda. Inte bara inom arbetsrätt och arbetsmiljö, utan även för hälsa och rehabilitering. För en golfanläggning gäller samma lagar och regler som för andra företag.

Utöver lagar och avtal går det att kostnadskontrollera vissa risker genom separata försäkringar. Till exempel genom sjukvårdsförsäkring för nyckelpersonal och olycksfallsförsäkringar för ideellt arbetande medlemmar.

Tänk på att inkludera i en riskbedömning:

 • Samtliga anställda på klubben
 • Nyckelpersoner
 • Vikarier och andra ersättare
 • Ideellt arbetande personer

Riskbilder - möjliga skadeområden

Det i er verksamhet som är kopplat till arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor. Även rekrytering kan vara en risk, i form av en felrekrytering, som kan ge framtida problem som kanske leder till uppsägning. En annan risk är att en nyckelpersoner väljer att sluta.
 • Arbetsplatsolyckor och överbelastningsskador
 • Bristande kompetens och handhavandefel
 • Döds- och olycksfall
 • Arbetsmiljöfrågor (misstrivsel, frånvaro och utbrändhet)
 • Misstrivsel och hög frånvaro
 • Nyckelperson blir värvad till annan klubb eller ett annat företag

Skyddsåtgärder för att undvika skador

På en marknad där engagerad personal kan bli en bristvara, samtidigt som medlemmar och gäster allt högre värdesätter bemötande vid klubbesök, bör ni ha en handlingsplan för hur ni kan vara (och förbli) en attraktiv arbetsgivare.
 • Handlingsplan på hur ni blir en bättre arbetsgivare
 • Sjukvårdsförsäkring för nyckelpersonal
 • Komplettera personalens försäkringsskydd
 • Olycksfallsförsäkringar för ideellt arbetande medlemmar
 • Som medlem i arbetsorganisaton (t ex SLA) har du en partner i personal- och arbetsgivarfrågor
Golfsverige genomgår en av sina största strukturomvandlingar någonsin. Golfklubben måste i större utsträckning än tidigare vara kundanpassad – ökad kunskap om medlemmarnas och gästernas önskemål bli allt viktigare.

En sund ekonomi är en av förutsättningarna för att klara av att möta de nya kraven.

Tänk på att inkludera i en riskbedömning:

 • Medlemmar (samtliga kategorier)
 • Juniorverksamhet (särskilt)
 • Medlemsvård och Trivsel
 • Greenfee-gäster
 • Företagsgolf
 • Sponsorer
 • Varumärket (värdegrund)

Riskbilder - möjliga skadeområden

Det finns risker med att tillåta små intressegrupper forma delar av golfklubbens verksamhet. Låt inte tankesättet "Så här har det alltid fungerat på vår klubb” få för stort gehör.

Att odla myten ”vår bana är bäst i distriktet” utan objektiv bedömning kan vara förödande. Dåligt organiserad tidsbokning, slappa rutiner i den dagliga verksamheten, otillräcklig juniorverksamhet är också exempel på saker som kan försämra klubbens rykte.
 • Förlust av medlemmar (minskad intäkt)
 • Ingen återväxt av nya medlemmar
 • Imageproblem (få nya medlemmar / få rekommendationer)
 • Medlemsflykt till ”bättre” klubb
 • Dålig standard / service – långsamt spel
 • Inget attraktionsvärde, dåliga arrangemang
 • Bristfällig dokumentation, allt i huvudet på en person
 • Dålig värdegrund, låg image

Skyddsåtgärder för att undvika skador

Den här typen av verksamhetsrisk är det tydligaste exemplet på dynamisk risk, det vill säga risk som är svår att kostnadskontrollera genom försäkring. Här handlar det om att lära sig mer om kundernas behov och livssituation. Bestäm vilken typ av golfklubb ni vill vara, vilken anläggning ni vill ha och utarbeta klubbens värdegrund. Förbättra service och bemötande. Låt samtliga medlemskategorier komma till tals.
 • Öka GIT-kunskapen, spåra trender och tendenser
 • Genomför kundenkäter (medlemmar och greenfreegäster)
 • Ta reda på vilka som slutat och varför de valde att sluta
 • Förbättrad service och bemötande från klubbens personal
 • Arbeta med trivsel och incitament för samtliga medlemskategorier
 • Tydliga satsningar på juniorverksamhet
 • Inför faddergrupper
 • Utbilda ideella ledare som assisterar pro:s
 • Masterplan för långsiktiga förbättringar på banan
 • Matchning av budget och utlovad kvalitet
 • Väldokumenterad verksamhet, flera uppdaterade personer
 • Tydlig, välförankrad och marknadsförd värdegrund
Börja med att utse en Risk Manager, som har det övergripande ansvaret. Avsätt tid och skaffa en bred förankring kring riskarbetet inom verksamheten och styrelsen.

Ni bör arbeta igenom alla delarna för att få bästa genomslag.
 • Identifiera alla risker
 • Värdera riskerna med analys kring sannolikhet och konsekvens
 • Prioritera riskerna
 • Inventera kostnaderna för de förebyggande åtgärderna
 • Ta beslut, utse ansvarig för de olika delarna
 • Gör en tidplan och genomför
 • Utbilda medarbetarna och informera medlemmarna
 • Gör också en beredskapsplan på vad som ska göras, och av vem, om skadan trots allt inträffar
 • Minskade skadorna och kostnaderna enligt målbilden
 • Undersök behovet av nya eller förändrade åtgärder varje år

Om du stöter på problem eller kör fast i ditt RM arbete – tveka inte att kontakta en expert:

Lasse Engström
Provins Insurance
Tel: 070-597 98 99