Idrottsförsäkring

Svenska Golfförbundet

Känslan att slå en drive eller få till den perfekta putten är oslagbar. Du som är medlem i en golfklubb ansluten till Svenska Golfförbundet, kan känna dig trygg med ditt golfande oavsett om det är med solen i ansiktet eller i piskande regn och blåst.

Du är alltid försäkrad när du spelar, både i Sverige och resten av Europa om anläggningen har medlemskap i landets golfförbund. Det gäller både om du själv skadas och om du råkar skada någon annan eller någon annans saker.

Det bästa är att försäkringen ingår i din medlemsavgift till golfklubben!

Försäkringsinformation

På den här sidan beskriver vi kortfattat vad som ingår i medlemsförsäkringen och vad du behöver göra i samband med skada.

Medlemsförsäkringen består av två delar, olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring genom ditt förbund

Du kan få ersättning vid olycksfallsskada, det vill säga en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse i samband med att du spelar golf.

Olycksfallsörsäkringen gäller i hela världen och för skador som uppstått under:

  • Vistelse inom golfområdet i samband med spel, träning och tävling på golfbana
  • Vistelse på drivingrange eller annan anläggning avsedd för golfspel.
  • Lägerverksamhet anordnad av golfklubben
  • Annan träning förknippad med golfklubben eller godkänd av golfklubben

Den gäller dessutom under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan. Om verksamheter enligt ovan sker på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i direkt samband med sådan resa.

Ersättning lämnas för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer inom fem år från skadedagen.

Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan behandling påbörjas.

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Du kan få ersättning för rehabilitering upp till 114 600 kronor

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms med hjälp av en tabell.

Så funkar ersättningen

Vid invaliditetsgrader lägre än fem procent lämnas ersättning med en procent av försäkringsbeloppet. Vid invalidtetsgrader 5-74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent. Vid invaliditetsgrader 75 procent eller högre lämnar vi ersättning med dubbelt försäkringsbelopp.

Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med olycksfallskada. Ersättning lämnas med högst 6 645 kronor varav sönderklippt hjälm ersätts med högst 1 500 kronor.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan också få kristerapi efter överfall, hot och rån som är polisanmälda, våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt efter närvaro vid annan persons dödsfall.

Försäkringen gäller även om du skadats av någon annan som omfattas av försäkringen, men inte om du utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som är straffbelagd enligt svensk lag.

Ansvarsförsäkring

Med ansvarsförsäkring menas att du är försäkrad för skador som du orsakar i samband med ditt golfsspelande.

Vid personskada gäller försäkringen utan de begränsningar som anges ovan i denna punkt, då skadan uppkommit till följd av byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete och den försäkrade är skadeståndsansvarig i egenskap av byggherre.

Försäkringen gäller för person- och egendomsskada oavsett vårdslöshet, såkallat "no fault", när det finns ett direkt orsakssamband mellan den skadebringande handlingen och den uppkomna skadan.

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som är en direkt följd av sådan ersättningsbar skada och som drabbar samma skadelidande

Försäkringen gäller dock inte för skador som har uppkommit när du kör ett fordon, till exempel en golfbil.

Råd för idrottsskador

Tjänsten Råd för idrottsskador ingår i förbundets försäkring. Hit kan du ringa och få rådgivning för skador eller känningar som uppkommit i samband med träning eller tävling. Tjänsten är öppen för tidsbokning måndag till fredag kl. 08.00-17.00, telefonnummer 020-44 11 11.

På bokad tid blir du uppringd av en fysioterapeut som bedömer din skada och ger råd om vidare behandling. 

Även en bra idrottsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i vår tilläggsförsäkring.

Olyckor kan drabba alla och förutom lidandet kan det dessutom bli svårt att få pengarna att räcka. Vi rekommenderar att du kompletterar medlemsförsäkringen med en individuell olycksfallsfalls- eller barnförsäkring.

När gäller försäkringen?

Vår Olycksfallsförsäkring och vår Barnförsäkring gäller dygnet runt och året om så att du kan känna dig trygg vid skador som inte sker i samband med idrottsutövning eller under skoltid. Barnförsäkringen gäller vid både sjukdom och olycksfall.

Vår olycksfallsförsäkring (för vuxna)

Vår barnförsäkring

Här kan du läsa mer ingående om innehållet i försäkringen. För försäkringen gäller villkor för Golfförbundets idrottsförsäkringar.

Golfförbundets villkor

Villkor Ansvarsförsäkring

Anmälningsblankett olycksfall och ansvarsskada

Så anmäler du en skada

Anmäl genom

Anmäl skadan, så fort som möjligt, i första hand via telefon 0771-950 950 .

Det också bra att använda anmälningsblanketten genom länken nedan.

Skadeblankett

Anmäl olycksfallsskada

Självrisk

Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk

Anmäl genom

Anmäl skadan, så fort som möjligt, i första hand via telefon 0771-950 950 .

Det också bra att använda anmälningsblanketten genom länken nedan.

Skadeblankett

Anmäl ansvarsskada

Självrisk

För personskada lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler.

Ersättningen begränsas vid egendomsförsäkring till självrisken men saknas försäkring utgår ersättning för uppkommen skada.

Du kan få upp till tio miljoner kronor i ersättning per skada och försäkringen gäller utan självrisk

Övrigt

- Klubben ska styrka att du är medlem

- Blanketten fylls i av den som har utsatts för skadan eller den person som har orsakat skadan

- Skicka anmälan till Folksam Företag, 106 60 Stockholm

- Telefonnumret är 0771-950 950

- Spara kvitton och andra verifikationer på utlägg med anledning av skada

Spela i Europa

Många banor i Europa kräver en ansvarsförsäkring som täcker skador som du kan vålla i samband med spel. På golfanläggning ansluten till respektive lands golfförbund gäller Svenska Golfförbundets ansvarsförsäkring.

Ett försäkringsbevis, Certificate of insurance, är framtaget på engelska som du kan visa upp hos klubbar som kräver det. Beviset ska skrivas under av spelarens hemmaklubb och är ett intyg om försäkringens omfattning.

Certificate of insurance

Trots att ansvarsförsäkringen gäller för medlemmar i en klubb ansluten till SGF måste i vissa fall en särskild premie för ansvarsförsäkring ändå betalas i samband med betalning av greenfee. I vissa fall bestäms det av den utländska klubben och, kanske i vissa fall, det lands golfförbund som klubben tillhör.

Olycksfallsförsäkring

Om spelaren skadar sig själv gäller olycksfallsförsäkringen i hela världen inom golfanläggningar ansluta till respektive lands golfförbund. Även krisförsäkring ingår i olycksfallsdelen.

Spela utanför Europa

Folksam och Svenska Golfförbundet har tagit fram ett erbjudande om ansvarsförsäkring i samband med golfspel i övriga världen, med undantag för USA och Kanada.

Vill du veta mer om tilläggsförsäkringen?

Om du vill veta mer om vår tilläggsförsäkring, kan du ringa vår kundservice: 0771-950 950

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären